608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Apelacja od wyroku rozwodowego

Od każdego wyroku rozwodowego stronom przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Najważniejszym skutkiem jego wniesienia jest zapobieżenie uprawomocnieniu się zapadłego orzeczenia. Tym samym, nie wchodzi ono w życie.

 

Co to jest apelacja? Co powinna zawierać? W jakim terminie ją złożyć? Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

 

Co to jest apelacja?

 

Apelacja jest środkiem odwoławczym od wyroku.

 

Musisz wiedzieć, że w polskim systemie prawnym, także w zakresie spraw rozwodowych, obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Strona, która jest niezadowolona z wyroku rozwodowego w całości lub też z jego części, może go zaskarżyć poprzez apelację. Przysługuje ona wyłącznie na orzeczenie Sądu I instancji i kierowana jest do Sądu II instancji, jako instytucji odwoławczej.

 

W jakim terminie i jak wnieść apelację?

 

Sądem pierwszej instancji jest ten, do którego został wniesiony pozew o rozwód i przed którym toczyło się postępowanie w tej sprawie. W sprawach rozwodowych Sądem I instancji jest Sąd Okręgowy.

 

Po ogłoszeniu przez Sąd pierwszej instancji wyroku rozwodowego, każda ze stron ma tydzień na złożenie wniosku o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia i doręczenie orzeczenia z wraz uzasadnieniem. Termin ten liczy się od dnia następnego. Jest to tzw. „zapowiedź apelacji”.

 

Jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie, wówczas wyrok rozwodowy stanie się prawomocny z upływem 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

 

Oznacza to, że skutkiem niezłożenia takiego wniosku, będzie utrata prawa do skutecznego złożenia apelacji.

 

Od dnia wpłynięcia przedmiotowego wniosku, Sąd I instancji ma dwa tygodnie na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Jeżeli wniosek był dotknięty brakami, termin ten liczy się od dnia ich usunięcia. Jeśli Sąd nie będzie mógł sporządzić pisemnego uzasadnienia we wskazanych terminach, wówczas Prezes sądu może przedłużyć okres sporządzania uzasadnienia na czas oznaczony.

 

Po sporządzeniu uzasadnienia wyroku, Sąd doręcza go drogą pocztową stronie, która złożyła w tym przedmiocie wniosek. Od chwili doręczenia stronie uzasadnienia wyroku, ma ona 14 dni na sporządzenie i wniesienie środka odwoławczego, a więc apelacji. Dokonuje się tego za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżany wyrok. Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji. W takim przypadku sąd ten zawiadamia sąd pierwszej instancji o wniesieniu apelacji i żąda przedstawienia akt sprawy.

 

Musisz także wiedzieć, że jeżeli termin na sporządzenie uzasadnienia był przedłużany, czas na złożenie apelacji również będzie przedłużony do trzech tygodni. O nowym terminie Sąd zawiadamia stronę doręczając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w terminie.

 

Jeżeli strona, pomimo złożenia wniosku o uzasadnienie nie złoży apelacji, wyrok Sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny po upływie terminów przewidzianych do jej wniesienia.

 

Podkreślić trzeba, że dla każdej ze stron termin do wniesienia apelacji może upływać innego dnia, w zależności od tego, kiedy każda z nich odebrała wyrok rozwodowy wraz z uzasadnieniem.

 

Jeżeli apelacja zostanie wniesiona w skuteczny sposób, wówczas nie dochodzi do uprawomocnienia wyroku Sądu I instancji. Skutek taki następuje zarówno sytuacji, w której apelację wniosą obydwie strony postępowania, jak i jedynie jedna z nich.

 

Kiedy apelacja nie zostanie rozpatrzona?

 

W pewnych sytuacjach w ogóle nie dojdzie do rozpatrzenia apelacji, z powodu jej odrzucenia. Po wpłynięciu apelacji do Sądu II instancji, którym w sprawach rozwodowych będzie zawsze Sąd apelacyjny, dokonuje on jej wstępnego badania pod kątem spełnienia wymogów formalnych. Jeżeli stwierdzi on, iż nie są one dotrzymane, wówczas wzywa stronę, która ją wniosła do usunięcia braków apelacji w terminie tygodniowym. Jeżeli wezwanie będzie nieskuteczne, wówczas dojdzie do odrzucenia apelacji. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - Sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie.

 

Co powinna zawierać apelacja od wyroku rozwodowego?

 

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a więc powinna zawierać oznaczenie strony procesu, poprzez podanie ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania. Ponadto należy podać sygnaturę sprawy, określić właściwy sąd, wskazać datę i miejsce jej sporządzenia.

 

Poza wymienionymi powyżej elementami, apelacja od wyroku rozwodowego powinna także zawierać:

  • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części,

  • zwięzłe przedstawienie zarzutów,

  • uzasadnienie zarzutów,

  • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów,

  • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,

 

Musisz pamiętać, że jeżeli w apelacji podnosisz zarzuty co do podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, wówczas powinieneś wskazać:

  • fakty ustalone przez Sąd pierwszej instancji niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy,

  • fakty istotne dla rozstrzygnięcia, których nie ustalił Sąd pierwszej instancji.

 

Powołując nowe fakty lub dowody, należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później

 

Wskazując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, należy oznaczyć część zapisu dotyczącą tego faktu.

 

Trzeba zaznaczyć, że każdej ze stron przysługuje prawo do zaskarżenia wyroku rozwodowego w całości, bądź też tylko w części, a więc w odniesieniu do niektórych jego punktów. W samym wniosku o uzasadnienie wyroku Sądu pierwszej instancji, strona powinna wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.

 

Musisz jednak wiedzieć, że jeśli dokonasz zaskarżenia pierwszego punktu wyroku, który orzeka rozwód i wskazuje ewentualną winę którejś ze stron, wówczas nastąpi zakwestionowanie wydanego przez Sąd orzeczenia w całości. W takiej sytuacji oczywiście nie nastąpi jego uprawomocnienie, co wywołuje ten skutek, iż żaden inny punkt orzeczenia nie podlega uprawomocnieniu, nawet jeśli nie został zaskarżony.

 

Wreszcie, apelacja powinna być także należycie opłacona oraz własnoręcznie podpisana przez stronę, która ją wnosi. Co do zasady od apelacji w sprawie rozwodowej wnosi się stałą opłatę sądową w wysokości 600 zł.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski