608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót na stronę główną

Polityka prywatności | RODO

Polityka prywatności Kancelarii Klonowski, Kancelarii prawnej Klonowski, Klonowski Investments S.A.,  Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy sp. z o.o. oraz innych podmiotów Grupy Klonowski i zasady dotyczące RODO

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Międzynarodowa Kancelaria Klonowski i Wspólnicy sp. z o.o. (zwana dalej: „Kancelarią”) informuje, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowa Kancelaria Klonowski i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, dalej: „Kancelaria”. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług realizowanych na podstawie zawartej umowy z Kancelarią.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, jak również posiada Pa/Pani prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.

 

Kancelaria przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności, i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że ujawnienie to następuje na podstawie wyrażonego upoważnienia.

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii możliwy jest pod tel.: +48 22 398 77 11 adres poczty elektronicznej: sekretariat@kancelariaklonowski.pl

 

Formularz kontaktowy, porady, zapytania on-line, telefonicznie i inne

 

Podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia Państwu oferty Międzynarodowej Kancelarii Klonowski i Wspólnicy sp. z o.o. oraz podmiotów z Grupy Klonowski (Klonowski Investments S.A.). Administratorami Państwa danych jest Kancelarii oraz są współadministratorzy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora i współadministratorów, tj.: promowanie produktów i usług administratora i współadministratorów, prowadzenie analiz i analiz statystycznych. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora i współadministratorów mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Klonowski, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zasady ochrony danych osobowych

 

Kancelaria oraz jej dostawcy usług korzystają na swoich stronach internetowych z plików „cookies”, „pixel tags” oraz innych technologii cyfrowej personalizacji danych. Korzystamy również z plików „pixel tags” w naszych biuletynach. Plik „cookie” to bardzo mały fragment informacji zapisanej w formie pliku tekstowego umieszczanego w Państwa komputerze. Plik „pixel Tag” to mały plik obrazkowy, który informuje nas, że odwiedzili Państwo jedną z naszych stron. Takie znaczniki cyfrowe umożliwiają zarówno nam samym, jak i naszym dostawcom usług na uzyskanie informacji o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę w przeszłości. Informują nas one również i o tym, czy wybrali Państwo link w jednym z naszych biuletynów.

Dodatkowe informacje dotyczące plików ‘cookies’ dostępne są na stronie: http://www.allaboutcookies.org

 

Funkcjonowanie witryny internetowej

 

Korzystamy z plików ‘cookies’ w celu tworzenia zbiorczych statystyk odwiedzających nasze strony internetowe oraz ich zachowań w sieci. Wykorzystujemy te informacje, aby dowiedzieć się, które z części naszej witryny internetowej są najczęściej odwiedzane oraz na potrzeby wprowadzania odpowiednich usprawnień. Dane mają charakter skumulowany, co oznacza, że nie możemy dokonywać identyfikacji poszczególnych odwiedzających.

 

Ta witryna korzysta z internetowej usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez firmę Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookies aby analizować sposoby korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z witryny (wraz z Państwa adresem IP) zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tej informacji na potrzeby dokonywania oceny korzystania przez Państwa z witryny, opracowywania raportów na temat aktywności na stronie dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług dotyczących witryny i korzystania z Internetu. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronie: http://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/.

 

Reklama

 

Nasi dostawcy usług korzystają również z plików ‘cookies’ oraz znaczników cyfrowych na potrzeby wspomagania naszych programów reklamowych. Odwiedzając inne strony internetowe mogą Państwo zobaczyć reklamę firmy Międzynarodowa Kancelaria Klonowski i Wspólnicy Sp. z o.o. odwiedzili Państwo naszą stronę. Istnieje możliwość wyłączenia opcji sieciowych programów reklamowych, które śledzą Państwa aktywność w różnych witrynach na potrzeby dostarczania odwiedzającym spersonalizowanych treści reklamowych. W Stanach Zjednoczonych należy skorzystać ze strony strony Digital Advertising Alliance Ad Choices Opt-Out Page. W Kanadzie należy zajrzeć na stronę Digital Advertising Alliance of Canada Opt-Out Page.

 

Instrukcja wyłączania plików ‘cookies’

 

Istnieje również możliwość ustawienia Państwa przeglądarki w taki sposób, aby akceptowała ona lub odrzucała wszystkie konkretne pliki ‘cookies’. Można także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wysyłała ona ostrzeżenie za każdym razem, kiedy plik typu ‘cookie’ jest przesyłany do Państwa komputera. Mogą Państwo również usuwać pliki ‘cookies’, które zostały zachowane na Państwa komputerze.

 

Safari

1. Otwórz menu przeglądarki Safari

2. Wybierz ‚Ustawienia’

3. Wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo”

4. Wybierz „Akcepuj pliki”, a następnie zaakceptuj, odrzuć lub zaakceptuj wybrane.

 

Przeglądarka Firefox 3.0+

1. W pasku menu wybierz zakładkę ‚Narzędzia’

2. Wybierz ‚Opcje…’

3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu

4. W rozwiniętym oknie opcji wybierz ‘Używaj zwyczajowych ustawień w historii’

5. Wyłącz pole o treści ‘Akceptuj pliki ‘cookies’ ze stron internetowych’

6. Wybierz OK i zamknij ekran.

 

Przeglądarka Internet Explorer 7.0+

1. Wybierz zakładkę ‚Narzędzia’ na pasku menu

2. Wybierz zakładkę ‚Opcje’

3. Wybierz zakładkę ‚Prywatność’ w najwyższej pozycji menu

4. Wybierz przycisk ‚Zaawansowane’

5. Wybierz ‘Powiadamiaj’ zarówno dla opcji ‘First party cookies’, jak i ‘Third Party Cookies’

6. Wybierz OK i zamknij ekran.

 

Przeglądarka Google Chrome 8.0+

1. Wybierz ‚Menu Narzędzia’

2. Wybierz ‚Opcje’

3. Wybierz opcję ‚Under the Bonnet’

4. Wybierz przycisk ‚Ustawienia plików ‘cookie’’ i wybierz opcję ‘Blokuj wszystkie obce pliki ‘cookies’ bez wyjątku’

5. Zamknij ekran.

 

Gromadzenie innych danych

 

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

 

Wykorzystywanie danych

 

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa organów władzy publicznej.

 

 

Wymóg RODO w stosunku co do usług prawnych i usług świadczonych przez Kancelarię

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria.

 

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Kancelarii jest osoba wskazana przez zarząd Kancelarii na podstawie podjętej przez zarząd Kancelarii uchwały.

 

III. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy lub zlecenia o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym zleceniem lub pełnomocnictwem lub poradą prawną, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i przepisach szczególnych. Niedopuszczalne jest bez pisemnej zgody przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego innych produktów i ofert poza produktami, usługami i ofertami dotyczącymi usług prawnych oferowanymi przez Kancelarię lub jej partnerów biznesowych oraz kooperantów.

 

IV. Dane osobowe będziemy przetwarzać także w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane pytanie lub poruszony przez Panią/Pana problem prawny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i in.

 

V. Prawo do sprzeciwu. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

VI. Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zlecenia tak pisemnego jak i ustnego, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

 

VII. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane pełnomocnikom, reprezentantom, upoważnionym podmiotom, osobom, prawnikom, a przede wszystkim adwokatom, radcom prawnym, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa pełnomocnika prowadzącego Pani/Pana sprawę oraz pracownikom, współpracownikom i kooperantom Kancelarii, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 

VIII. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

d) przenoszenia danych;

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.

X. Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

XI. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

 

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przez Kancelarię w celu udzielenia użytkownikowi, stronie zainteresowanej pomocy prawnej oraz w celu oferowania w przyszłości usług dotyczących świadczenia pomocy prawnej we wszelakich aspektach prawnych, na które wyraża zgodę. Jednocześnie użytkownik informuję, że dane podane przez niego są prawdziwe oraz nie zataił żadnych informacji w powyższym zakresie.

 

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski