608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Brak możliwości podjęcia pracy a upadłość

Wiele osób, chcących ogłosić swoją upadłość konsumencką zadaje sobie pytanie, czy brak możliwości podjęcia pracy, a więc i jakichkolwiek dochodów, może stanowić przeszkodę, która to uniemożliwi.

 

Czy brak możliwości podjęcia pracy stanowi przeszkodę w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

 

Aby dana osoba mogła złożyć wniosek o upadłość konsumencką powinny zostać spełnione jedynie dwa warunki:

  • musi ona być w stanie niewypłacalności, a więc co najmniej od trzech miesięcy nie być w stanie regulować swoich należności wobec wierzycieli,

  • nie może prowadzić działalności gospodarczej.

 

Podkreślić trzeba, że przepisy obowiązującego prawa nie stawiają żadnych dodatkowych wymogów wobec dłużnika, niż te, które zostały wskazane powyżej. Oznacza to, że jego stan majątkowy nie ma żadnego znaczenia dla zdolności wystąpienia przez niego o ogłoszenie upadłości.

 

Tak więc wniosek o ogłoszenie upadłości może zostać złożony gdy dłużnik:

  • nie posiada żadnego majątku,

  • nie dysponuje jakimkolwiek źródłem dochodu, w tym nie ma możliwości podjęcia pracy,

  • osiąga dochód tak niski, że wystarcza mu on jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych,

  • doprowadził do niewypłacalności z własnej winy.

 

Brak możliwości podjęcia pracy a postępowanie upadłościowe

 

Ponieważ brak dochodów i posiadanego majątku nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości, w sytuacji, gdy zachodzi tego rodzaju okoliczność, postępowanie upadłościowe toczy się w taki sam sposób, jak w każdym innym przypadku.

 

Sąd więc, akceptując wniosek dłużnika, wydaje postanowienie o ogłoszeniu jego upadłości oraz wyznacza syndyka. Ten z kolei ustala składniki i wartość masy upadłości, a więc majątku i dochodów upadłego oraz sporządza listę wierzytelności. Na tym etapie syndyk dokonuje sprawdzenia, czy upadły rzeczywiście nie posiada żadnego majątku i dochodów.

 

Następnie syndyk, na podstawie sporządzonego prze siebie planu likwidacyjnego, przeprowadza proces sprzedaży majątku, jaki należy do upadłego w celu zasilenia funduszy masy upadłościowej. Jeśli ten go nie posiada, wówczas ten etap postępowania upadłościowego zostanie po prostu pominięty.

 

W takiej sytuacji, procedura upadłościowa nie wkracza w swoją następną fazę, a mianowicie nie dochodzi do ustalenia przez Sąd planu spłaty wierzycieli. Syndyk bowiem, na podstawie dokonanej uprzednio analizy sytuacji majątkowej upadłego, informuje Sąd, że czynność taka nie ma racji bytu, gdyż dłużnik i tak nie będzie w stanie go wykonać.

 

Sąd zapoznaje się ze stanowiskiem syndyka i dokonuje umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach tego planu. Wydanie takiego orzeczenia poprzedza dokładna analiza przeprowadzana prze Sąd w zakresie nie tylko aktualnego stanu majątkowego upadłego, ale także jego możliwości zarobkowych i widoków na przyszłość. Niewątpliwie brak możliwości podjęcia pracy przez dłużnika wywołany obiektywną przyczyną, na przykład stanem zdrowia, stanowi przesłankę do uznania przez Sąd, że stan ten ma charakter trwały, co w pełni uzasadnia dokonanie umorzenia jego zobowiązań. Musisz wiedzieć, że Sąd obciąża Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa, w tym wynagrodzeniem syndyka. Oznacza to, że upadły ich nie poniesie, a więc dla niego następuje skutek umorzenia.

 

Jeżeli pomimo umorzenia zobowiązań dłużnika, w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości, a więc dysponował on jakimś majątkiem, wówczas Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Wymienia w nim wierzycieli, którzy w nim uczestniczą, oraz dokonuje pomiędzy nich podziału funduszy masy upadłości. Następnie Sąd umarza zobowiązania upadłego niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

 

Co jeżeli niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli wynikająca z osobistej sytuacji upadłego nie ma charakteru trwałego i istnieje prawdopodobieństwo, iż brak możliwości podjęcia pracy jest przemijający? Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jednak tylko pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, który byłby zasadny. Rozumieć przez to należy sytuację, w której Sąd mógłby uznać, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat, co stanowiłoby podstawę do uchylenia postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i w efekcie ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Podkreślić trzeba, że w przedmiotowym okresie upadły nie może dokonywać czynności prawnych, dotyczących majątku, które mogłyby pogorszyć jego sytuację majątkową. Musi on także składać Sądowi coroczne sprawozdania ze swojej sytuacji majątkowej i zawodowej. Dokonanie zakazanych czynności lub niezłożenie sprawozdania powoduje uchylenie postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego.

 

Brak dochodów a postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

Brak źródła dochodów i osiąganych zarobków może mieć także wpływ na jeszcze jednym etapie postępowania upadłościowego, a mianowicie dotyczącego zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Sąd uwzględnia wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo może skierować go do tego postępowania, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

 

Sąd jednak umarza postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli w jego trakcie doszło do zmiany sytuacji dłużnika i jego aktualne możliwości zarobkowe oraz sytuacja zawodowa już nie uprawdopodobniają zdolności wskazanych powyżej.

 

Reasumując - brak możliwości podjęcia pracy nie stanowi żadnej przeszkody do ogłoszenia upadłości dłużnika oraz przeprowadzenia postępowania upadłościowego. Skutkiem takiej sytuacji jest jednak znaczące skrócenie czasu jego trwania, gdyż pomijany jest jego znaczący etap  w postaci ustalenia planu spłaty wierzycieli. Jest ono również „tańsze” dla upadłego, gdyż ten nie ponosi jego kosztów, którymi obciążany jest Skarb Państwa, a co więcej dochodzi do umorzenia jego zobowiązań wobec wierzycieli.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski