608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

02 czerwca 2022

Charakterystyka wspólności ustawowej

W większości przypadków pomiędzy osobami, które pozostają w związku małżeńskim, panuje ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej. Kształtuje on stosunki majątkowe pomiędzy współmałżonkami.

 

Co to jest wspólność majątkowa małżeńska? Co wchodzi w jej skład? Kiedy dochodzi do jej ustania? Na wszystkie te pytania odpowiem Ci w poniższym artykule.  

 

Co to jest wspólność majątkowa małżeńska?

 

Zawarcie związku małżeńskiego powoduje, co do zasady, powstanie pomiędzy jego stronami ustawowej wspólności majątkowej. Następuje to z mocy samego prawa, nie wymaga więc dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych. Regulują ją przepisy ustawy, a więc Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Co oznacza to pojęcie?

 

W skrócie – jest to ustrój, kształtujący stosunki majątkowe współmałżonków.

 

Do jej powstania nie dochodzi jedynie wtedy, gdy:

  • pomiędzy małżonkami została zawarta umowa majątkowa małżeńska, ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej - tzw. intercyza,

  • w chwili zawarcia małżeństwa jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione lub została ogłoszona jego upadłość - w takiej sytuacji z mocy samego prawa obowiązuje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Co jest przedmiotem ustawowej wspólności majątkowej?

 

Małżeńska wspólność ustawowa obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub też tylko przez jednego z nich. Zalicza się do niej zarówno dochody uzyskane z majątku wspólnego, jak również z majątków osobistych współmałżonków, jak na przykład z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego osobistą własność danego małżonka.

 

Obejmuje ona w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie. Majątek wspólny tworzą więc wszystkie te wartości, które nie wchodzą w skład majątku osobistego każdego ze współmałżonków.

 

Na majątek osobisty każdego z małżonków składają się te wszelkie dobra, które nabył on przed wstąpieniem w związek małżeński, a także te, które otrzymał na podstawie dziedziczenia lub darowizny. Dotyczy to także uzyskanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a także z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Wyjątkiem jest renta należna poszkodowanemu z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

 

Majątek osobisty obejmuje również:

  • prawa autorskie i pokrewne,

  • prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

  • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

  • dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia,

  • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

  • przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz przedmioty użytku osobistego.

 

Jaki charakter prawny ma ustawowa wspólność majątkowa?

 

Musisz wiedzieć, że wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną, a więc ma charakter bezudziałowy. Żaden z małżonków nie dysponuje więc wyraźnie określonym oraz wyodrębnionym udziałem w majątku wspólnym.

 

Powoduje to, że, wszelkie nabyte w trakcie trwania małżeństwa składniki stanowiące przedmiot majątku wspólnego, przysługują obojgu małżonkom w sposób niepodzielny, nie zaś w określonej proporcji ułamkowej. Zasadą jest przy tym, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również, zobowiązywać się do rozporządzania, ani też go dokonywać w odniesieniu do udziału, jaki przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku w razie ustania wspólności małżeńskiej.

 

W jaki sposób sprawowany jest zarząd majątkiem wspólnym?

 

Zarząd majątkiem sprawują zarówno mąż, jak i żona. Jest to jednocześnie ich prawo oraz  obowiązek. Powinni oni udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o czynnościach jakie podjęli w tym zakresie, i o zobowiązaniach, jakie go obciążają.

 

Musisz jednak wiedzieć, że każdy z małżonków może również samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, a w szczególności wykonywać czynności, których celem jest jego zachowanie w stanie nieuszczuplonym.

 

Kiedy ustaje małżeńskiej wspólność majątkowa?

 

Małżeńska wspólność majątkowa, przestaje istnieć z chwilą ustania związku małżeńskiego poprzez rozwód, orzeczony wyrokiem sądu. Ustanie wspólności ustawowej dotyczy całego majątku, który był nią objęty i nie może ograniczać się do poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w jej skład.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski