608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Czy mogę nie dostać rozwodu? Jak skutecznie uzyskać orzeczenie rozwodowe?

Jeśli obydwie strony występują o orzeczenie przez Sąd rozwodu, wówczas wydanie wyroku po ich myśli jest bardzo prawdopodobne. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której jeden ze współmałżonków nie wyraża zgody na rozwód. Mogą się także pojawić okoliczności, stanowiące tzw. negatywne przesłanki rozwodowe, które uniemożliwiają rozwiązanie małżeństwa. Co wówczas? Czy można nie dostać rozwodu?

 

Czy do rozwodu potrzebna jest zgoda współmałżonka?

 

Co do zasady, do przeprowadzenia rozwodu w nie jest potrzebna zgoda współmałżonka.

 

Sąd bada jedynie, czy rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i przede wszystkim trwały. Jeżeli sytuacja nie rokuje możliwości powrotu współmałżonków do zgodnego związku, wówczas, co do zasady, orzeka on rozwód.

 

Jedyną sytuacja, w której konieczna jest zgoda drugiej strony, ma miejsce wówczas, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Generalnie wtedy bowiem rozwód jest niedopuszczalny, a okoliczność ta stanowi jedną z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych.

 

Od tej zasady są dwa wyjątki. Rozwód w takim przypadku jest dopuszczalny, gdy:

  • drugi małżonek wyrazi na niego zgodę,

  • odmowa wyrażenia zgody przez współmałżonka jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Podkreślić trzeba, iż w polskim systemie prawnym istnieje domniemanie zgodności odmowy udzielenia zgody na rozwód z zasadami współżycia społecznego. Dowód przeciwny zatem obciąża w całości małżonka, który ponosi wyłączną winę rozkładu pożycia. 

 

Zgodnie z praktyką orzeczniczą, sprzeczność takiej odmowy z zasadami współżycia społecznego ma miejsce na przykład wówczas, gdy służy ona tylko chęci zamanifestowania określonej przewagi nad małżonkiem domagającym się rozwodu i przeszkodzenia w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego. Dotyczy to także przypadku, gdy odmawiając zgody, małżonek działa z zemsty lub z nienawiści do małżonka winnego.

 

Jakie są inne przyczyny uniemożliwiające rozwód?

 

Do takich przyczyn należą pozostałe negatywne przesłanki rozwodowe, jak również brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia.

 

Brak trwałego i zupełnego rozkładu pożycia

 

Jeżeli Sąd stwierdzi, iż rozpad związku nie jest trwały, a więc rokuje szanse na poprawę takiego stanu rzeczy, bądź też gdy nie ma charakteru zupełnego, gdyż pomiędzy współmałżonkami w dalszym ciągu istnieje silna więź uczuciowa, wówczas może odmówić orzeczenia rozwodu.

 

Dobro małoletnich dzieci

 

Jest to jedna z trzech tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych. Jeśli Sąd uzna, że rozwód jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci i stanowi zagrożenie ich prawidłowego rozwoju, stabilizacji oraz poczucia bezpieczeństwa, nie może wydać wyroku rozwodowego. Sąd bada również, czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego z małżonków, przy którym dzieci nie pozostaną, w stopniu mogącym ujemnie wpłynąć na wykonywanie jego obowiązków rodzicielskich. Do odmowy orzeczenia rozwodu może dojść także wówczas, gdy spowodowałby on ukształtowanie sytuacji dzieci w sposób, który spowoduje, iż zaspokajanie ich potrzeb materialnych i moralnych odbywałoby się na poziomie znacząco niższym, niż w związku małżeńskim.

 

Z kolei Sąd musi mieć także na względzie, że przedłużający się konflikt małżonków jest dla ich dzieci przeżyciem negatywnym, godzącym w poczucie stabilności. Taka sytuacja  wyklucza odmowę orzeczenia rozwodu ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci.

 

Zasady współżycia społecznego

 

Są one ostatnią z tzw. negatywnych przesłanek rozwodowych. Zachodzi ona wówczas, gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Oznacza to sprzeczność rozwodu z ogólnie uznawanymi w społeczeństwie wartościami. Może to mieć miejsce w przypadku, gdy zgoda na rozwód oznaczałaby rażącą krzywdę współmałżonka. Rozwód na przykład nie jest dopuszczalny, gdy skutkiem jego orzeczenia byłoby pozbawienie jednego z małżonków koniecznej opieki i pomocy w chorobie, środków do życia czy miejsca zamieszkania.

 

Jak skutecznie uzyskać orzeczenie rozwodowe?

 

Musisz wiedzieć, że w przypadku, gdy zachodzą opisane powyżej okoliczności, co do zasady wykluczające możliwość orzeczenia przez Sąd rozwodu, w pewnych sytuacjach, i tak możesz go uzyskać.

 

I tak, jeśli współmałżonek dokonuje takiej odmowy, twierdząc, że jesteś wyłącznie winny rozkładu pożycia, wówczas możesz:

  • wykazać w toku procesu, iż on również ponosi winę za rozpad waszego związku. Pamiętaj przy tym, że w tym zakresie wystarczy jakakolwiek jej stopień, nawet nieznaczący, aby Sąd uznał, że wina obciąża obydwie strony,

  • udowodnić, że brak zgody na rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Jak wcześniej wskazywałem, tak się dzieje w sytuacji, w której małżonek kieruje się czystą złośliwością czy chęcią wymuszenia korzystniejszych zasad rozstania.

 

Jeśli małżonek odmawiający zgody na rozwód, powołuje się na dobro małoletnich dzieci, jego orzeczenie przez Sąd i tak będzie możliwe, jeśli wykażesz, że stan taki odciśnie się negatywnie na ich zdrowiu psychicznym. 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski