608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

18 czerwca 2022

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Długość postępowania upadłościowego ma znaczenie zarówno dla dłużnika, jak i jego wierzycieli. Ten pierwszy bowiem pragnie jak najszybciej uwolnić się od długów i rozpocząć nowy etap w życiu, ci drudzy chcą z kolei uzyskać w jak najkrótszym czasie zaspokojenie swoich wierzytelności.

 

Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

 

Na tak zadane pytanie trudno odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Zależy to od wielu czynników. Pierwszym z nich jest sprawność działania organów, które prowadzą bądź uczestniczą w postępowaniu, takich jak Sąd upadłościowy, syndyk, a nawet wierzyciele. Po drugie uwarunkowane to jest indywidualnymi uwarunkowaniami oraz okolicznościami danej sprawy. Musisz przy tym wiedzieć, że przepisy obowiązującego prawa nie przewidują żadnego minimalnego ani też maksymalnego okresu czasowego, przez jaki powinno toczyć się postępowanie upadłościowe. Można jednak pokusić się wyznaczenie pewnych ram, w jakich powinny zamknąć się jego poszczególne etapy.

    

Rozpatrywanie wniosku o upadłość

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pamiętać jednak trzeba, że jest jedynie tzw. termin instrukcyjne, który dla Sądu nie ma charakteru wiążącego. Wyznacza on jednak pewien czasookres, który Sąd przynajmniej powinien starać się zachować. Z praktyki wynika, że standardowy czas rozpatrywania przedmiotowego wniosku trwa właśnie od dwóch do czterech miesięcy.

 

Następne etapy postępowania upadłościowego

 

Następne etapy postępowania upadłościowego rozpoczynają się wydaniem przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Z uwagi na stopień skomplikowania oraz konieczność przeprowadzenia szeregu koniecznych czynności, trwają one znacznie dłużej, niż samo rozpatrywanie wniosku. Zależy to od m.in.:

  • kształtu majątku dłużnika,

  • sprawności z jaką zostanie ustalony plan spłaty wierzycieli oraz jego wykonanie,

  • sposobu działania Sądu, syndyka oraz wierzycieli.

 

Likwidacja majątku dłużnika

 

Kolejny etap postępowania upadłościowego obejmuje m.in. sprzedaż majątku dłużnika oraz dokonanie podziału uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy jego wierzycieli. Jest to czynność często bardzo założona i czasochłonna. Może trwać sześć, a nawet dwanaście miesięcy. W przypadku jednak, gdy upadły nie posiada majątku, to wszystko przebiega znacznie sprawnie. Pomija się bowiem wówczas czynności związane z ustaleniem składu majątku oraz jego sprzedażą. 

 

Plan spłaty wierzycieli

 

Następny etap postępowania upadłościowego polega na ustaleniu przez Sąd planu spłaty wierzycieli. Następuje to po wykonaniu ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, jeżeli dłużnik dysponował majątkiem. W przeciwnym razie, konieczne jest dokonanie zatwierdzenia listy wierzytelności przez sędziego-komisarza. Z uwagi na uczestniczenie w tym etapie upadłości Sądu, sędziego komisarza oraz wierzycieli, wszystko zależy od sprawności ich działania.

 

Trzeba zaznaczyć, że Sąd pominie czynność polegającą na ustaleniu planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w sposób oczywisty wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku wydawane jest postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. W sposób oczywisty skraca to czas trwania postępowania upadłościowego.

 

Wykonanie planu spłaty wierzycieli

 

Ostatnim etapem postępowania upadłościowego jest wykonanie planu spłaty wierzycieli, a następnie umorzenie zobowiązań upadłego. Podkreślić trzeba, iż w tym przypadku, w odróżnieniu od poprzednich etapów, przepisy prawa upadłościowego wyraźnie wskazują, w jakich terminach powinno się to odbyć. I tak:

  • jeżeli dłużnik popadł w stan niewypłacalności w sposób niezawiniony, to plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez maksymalnie 36 miesięcy (3 lata),

  • jeżeli niewypłacalność była skutkiem zawinionego działania dłużnika, wówczas plan spłaty wierzycieli może być wyznaczony na okres dłuższy - maksymalnie 84 miesięcy (7 lat).

 

Wykonanie planu spłaty wierzycieli kończy się umorzeniem zobowiązań upadłego, co oznacza również zakończenie postępowania upadłościowego.

 

Sąd, syndyk i wierzyciele

 

Długość postępowania upadłościowego zależy również w sposób oczywisty od sprawności działania Sądu, sędziego komisarza, syndyka i wierzycieli.

Sąd oraz sędzia komisarz, jako organy przeprowadzające w ramach postępowania upadłościowego czynności proceduralne mają bardzo duży wpływ na to, z jaką szybkością realizowane są kolejne jego etapy.

 

To samo dotyczy syndyka. Jego opieszałość, może znacząco wydłużyć czas trwania upadłości. W tym jednak przypadku istnieje możliwość złożenia do Sądu formalnej skargi, co na ogół odnosi zamierzony skutek.

 

Wbrew pozorom, na długość postępowania upadłościowego duży wpływ mają również wierzyciele. Wiele zależy od ich aktywności, m.in.. w zgłaszaniu wierzytelności czy też w zakresie wnoszenia w toku postępowania środków zaskarżania na rozstrzygnięcia, z których się nie zgadzają. Dotyczy to może na przykład postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Częste oraz liczne używanie środków odwoławczych powoduje wydłużenie postępowania upadłościowego o czas konieczny na ich rozpatrzenie. 

 

Reasumując – postępowanie upadłościowe może trwać od około 1 roku do nawet kilku lat.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski