608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Jak i jakie dokumenty muszę zgromadzić, aby prawidłowo ogłosić upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi zawierać dane wskazane przez ustawodawcę. Na ich poparcie konieczne jest załączenie przez dłużnika odpowiednich dokumentów. 

 

Jakie dokumenty muszę zgromadzić, aby prawidłowo ogłosić upadłość?

 

Do prawidłowego ogłoszenia upadłości konieczne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które będą stanowić dowód twierdzeń podniesionych we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Wniosek musi zawierać:

 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności,

 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

 

W związku z powyższym, dokumentację, jaka powinna zostać zgromadzona, aby doszło do skutecznego ogłoszenia upadłości konsumenckiej, podzielić można na trzy grupy:

 • dokumenty dotyczące posiadanych przez dłużnika zobowiązań, wskazujących na ich wysokość oraz aktualnego wierzyciela,

 • dokumenty związane z uzasadnieniem wniosku o upadłość konsumencką, potwierdzające wystąpienie okoliczności, na skutek których doszło do wystąpienia u dłużnika stanu niewypłacalności,

 • dokumenty związane z aktualną sytuacją finansową dłużnika.

 

Dokumenty dotyczące zobowiązań

 

Do tej kategorii należą dokumenty takie, jak:

 • umowy z wierzycielami, które stanowią podstawę zobowiązań dłużnika. Zawarte są w nich terminy powstania długów, ich wysokość, wielkość ewentualnych odsetek oraz terminy płatności zobowiązań. Jeśli dotyczą one kredytów bankowych, wskazują one związane z nimi koszty, w tym prowizję banku, przysługujące mu odsetki, wysokość opłaty przygotowawczej, terminy płatności rat etc.,

 • faktury, decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego, które również wskazują i potwierdzają podstawę zobowiązania dłużnika,

 • wypowiedzenia umów z wierzycielami oraz wezwania do zapłaty – wynika z nich termin wymagalności całości zobowiązania,

 • nakazy zapłaty oraz inne tytuły egzekucyjne, które zawierają wskazanie kosztów sądowych, wysokości wierzytelności, terminów, od których naliczane są odsetki,

 • dokumentacja prowadzonych przeciwko dłużnikowi postępowań egzekucyjnych, wskazująca koszty komornicze, aktualny stan sprawy, wielkość wyegzekwowanych wierzytelności. W szczególności może to być zaświadczenie wystawione przez komornika o stanie sprawy oraz postanowienie o wszczęciu i umorzeniu egzekucji,

 • wyciąg z Biura Informacji Kredytowej lub innego rejestru dłużników. Zawierają one takie dane, jak znajdujące się w nich zobowiązania zamknięte, aktualnie obsługiwane, okres zaległości w płaceniu rat, pierwotną sumę zobowiązania, kwotę jaka jeszcze pozostała dłużnikowi do spłaty,

 

Dokumenty związane ze stanem niewypłacalności

 

W uzasadnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, należy zawrzeć wskazanie wszystkich tych okoliczności, które spowodowały, iż dłużnik znalazł się w stanie niewypłacalności. Oczywiście powinny one zostać poparte odpowiednią dokumentacją. Jeśli została ona wywołana złym stanem zdrowia, konieczne będzie załączenie właściwej dokumentacji medycznej, czy też decyzji o przyznaniu renty z tego tytułu.

 

We  wniosku o ogłoszenie upadłości trzeba też wykazać, że dłużnik znajduje się w stanie niewypłacalności, czyli, że utracił on zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Sprowadza się to do udowodnienia, iż jego dochody są mniejsze niż konieczne wydatki wraz z obciążającymi go zobowiązaniami. Może to zostać uczynione poprzez dokumenty wykazujące poziom dochodów oraz wydatków.

 

Te pierwsze można wykazać poprzez:

 • umowę o pracę,

 • umowa zlecenia,

 • umowa o dzieło,

 

Wszystkie one przedstawiają poziom osiąganych przez dłużnika zarobków. Przydatne mogą być także umowy tego rodzaju z okresu, kiedy były powstawały zobowiązania dłużnika, po to, aby wykazać, że posiadał on faktyczną zdolność do ich spłaty w momencie ich zaciągania,

 • zaświadczenie od pracodawcy o zarobkach,

 • decyzja lub zaświadczenie z ZUS o otrzymywanych zasiłkach, emeryturze lub rencie,

 • roczne zeznania podatkowe PIT. Obrazują one wyraźnie jak wygląda aktualna oraz przeszła sytuacja materialna dłużnika.

 

Z kolei do kategorii wydatków można zaliczy koszty ponoszone na:

 • wyżywienie,

 • leczenie i lekarstwa,

 • środki czystości i higieny,

 • konieczną rozrywkę i wypoczynek,

 • ubrania i obuwie,

 • potrzeby mieszkaniowe.

 

Można je udowodnić poprzez:

 • faktury imienne związane z ponoszonymi bieżącymi opłatami, na przykład za wodę, ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości, Internet, telefon, telewizję, czynsz, raty kredytu, podatki etc.,

 • paragony oraz potwierdzenia przelewów bankowych związanych z ponoszonymi opłatami,

 • potwierdzenia wpłat ostatnich spłaconych przez dłużnika rat zobowiązań,

 • wyciągi ze wszystkich posiadanych rachunków bankowych,

 • zaświadczenia lekarskie i związana z nimi dokumentacja medyczna o przechodzonych schorzeniach czy rehabilitacjach, faktury i paragony dokumentujące wydatki na leki. Poza wykazaniem wydatków, dokumenty te pozwalają na wskazanie, iż w przypadku danego dłużnika zachodzą względy humanitarne, które uzasadniają umorzenie zobowiązań nawet w przypadku, gdy ten nie spełnia do tego wszystkich warunków.  Jeśli dłużnik jest dotknięty trwałymi dolegliwościami zdrowotnymi bądź psychicznymi, które utrudniają codzienne funkcjonowanie albo ograniczają możliwości zarobkowe, należy dołączyć dokumentację z tym związaną w postaci np. wypisów ze szpitala, wyników badań, opinii lekarskich etc. Pamiętać trzeba, że dotyczy to także stanu zdrowia członków najbliższej rodziny.

 

Dokumenty związane z aktualną sytuacją finansową dłużnika

 

Dokumentacja obrazująca aktualną sytuację finansową dłużnika jest tożsama z tą, którą wymieniłem w poprzednim akapicie.

 

Poza tym do wniosku o ogłoszenie upadłości należy załączyć dokumenty dotyczące aktualnego wykazu majątku dłużnika, a mianowicie:

 • księgi wieczyste posiadanych nieruchomości, w tym mieszkań, domów i działek,

 • dowody rejestracyjne posiadanych pojazdów,

 • środki zgromadzone na lokatach, w gotowce, walutach obcych,

 • spisy majątku,

 • potwierdzające własność akcji i innych papierów wartościowych,

 • umowy sprzedaży oraz darowizny składników majątku dłużnika.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski