608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

15 czerwca 2022

Jak napisać pozew o alimenty?

Aby osoba uprawniona otrzymała należne jej alimenty, konieczne jest uprzednie złożenie pozwu w tym przedmiocie. Aby osiągnąć swój skutek, musi on spełniać szereg wymogów formalnych, określonych przez przepisy obowiązującego prawa.

 

Co musi zawierać pozew o alimenty?

 

Pozew rozwodowy musi zawierać pewne konieczne elementy, bez których nie może otrzymać prawidłowego biegu.

 

Należą do nich:

 • wskazanie daty oraz miejsca (miejscowości) sporządzenia pozwu,

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

 • dane osobowe powoda, w tym jego imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej dla celów kontaktowych,

 • dane pełnomocnika procesowego, jeżeli powód go powołał,

 • dane osobowe pozwanego współmałżonka, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania,

 • wskazanie wartości przedmiotu sporu. Stanowi ją roczna kwota alimentów, dlatego też sumę, o którą występujesz, musisz pomnożyć przez dwanaście,

 • oznaczenie rodzaju pisma, zawierające sformułowanie „Pozew o alimenty”,

 • osnowę wniosku lub oświadczenia, a więc merytoryczną treść pozwu o alimenty. Powinno z niej wynikać, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym. Musisz podać kwotę alimentów, jaką chcesz otrzymywać, wskazać dzień miesiąca do którego mają one być uiszczane oraz w jakiej formie. Może to być na przykład gotówka lub  przelew na rachunek bankowy. Powinieneś też wystąpić o orzeczenie przez Sąd, iż w razie niezapłacenia przez pozwanego którejkolwiek z rat alimentów, będzie on zobowiązany do uiszczenia odsetek ustawowych,

 • wskazanie faktów, na których opierasz swój wniosek. Czynisz to w uzasadnieniu pozwu. Musisz pamiętać, że w pozwie o alimenty konieczne jest wykazanie, iż osoba pozwana jest zobowiązana do ich uiszczania. W przypadku, gdy będzie to dotyczyło małoletniego dziecka, wówczas tego rodzaju powinność będzie wynikała z samego fakt jego urodzenia,

 • przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których wykażesz przywołane fakty,

 • podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 • podpis strony lub pełnomocnika procesowego, jeśli został on ustanowiony,

 • wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o alimenty.

 

Jakie wnioski zawrzeć w pozwie o alimenty?

 

Pozew o alimenty powinien zawierać szereg wniosków, które uściślą Twoje żądania. Najważniejszymi z nich są:

 • wniosek o zabezpieczenie powództwa na czas trwania postępowania o alimenty. Szczegółowo pisałem o tym w artykule pt. „Zabezpieczenie i postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych – wszystko co powinieneś wiedzieć o każdym rodzaju zabezpieczenia potrzeb rodziny, alimentów, kontaktów z dziećmi, miejsca pobytu dziecka”,

 • wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności,

 • wniosek o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu,

 • wnioski dowodowe.

 

Jeśli chodzi o te ostatnie, to musisz wiedzieć, że w każdej sprawie, która toczy się o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych, konieczne będzie udowodnienie przez stronę która wniosła pozew, iż jest on w pełni zasadny. Przede wszystkim więc, będziesz musiał wykazać:

 • istnienie obowiązku alimentacyjnego, jaki obciąża stronę pozwaną,

 • zakres świadczeń alimentacyjnych, w tym:

  • - wysokość kosztów utrzymania osoby uprawnionej do alimentów,
  • - możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego,
  • - Twoje możliwości zarobkowe i majątkowe, jako powoda,
 • jeżeli obowiązek alimentacyjny obciąża obie strony procesu, a tak jest w przypadku dziecka, zasadność ustalenia takiego, a nie innego ich udziału w jego realizacji. Musisz bowiem pamiętać, że sąd wcale nie musi obciążyć oboje rodziców alimentami dokładnie po połowie.

 

Każda z powyższych okoliczności musi zostać przez Ciebie wykazana innym środkiem dowodowym. W tym zakresie możesz o przesłuchanie stron, przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, dokumentów oraz opinii biegłego. Jesteś także uprawniony do wystąpienia, aby to Sąd zobowiązał drugą stronę do przedłożenia określonych dowodów, na przykład  zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, które wykażą jego dochody w ubiegłym roku, czy też rocznego zeznania podatkowego PIT.

 

Co dołączyć do pozwu o alimenty?

 

Do pozwu o alimenty musisz dołączyć:

 • dowody, na które się w nim powołałeś,

 • odpis pozwu wraz z załącznikami.

 

Do samego pozwu dołączasz dowody w oryginale, zaś do jego odpisu jedynie w formie kserokopii. Jest on przeznaczony dla strony pozwanej.

 

W pierwszym rzędzie konieczne jest załączenie do pozwu o alimenty skróconych odpisów: aktu małżeństwa oraz aktów urodzenia dzieci. W ten sposób wykażesz, że obowiązek alimentacyjny po stronie zobowiązanego w ogóle istnieje.

 

Jeśli chodzi o pozostałe środki dowodowe, to najważniejsze są te, które wykażą zakres obowiązku alimentacyjnego. Aby udowodnić wysokość kosztów utrzymania uprawnionego, musisz załączyć wszelkie dowody, które potwierdzą ponoszone na to wydatki. Mogą top być faktury imienne związane z ponoszonymi opłatami. Na przykład za wodę, ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości, Internet, telefon, telewizję, czynsz, raty kredytu, podatki etc.  Mogą to być też zwykłe paragony oraz potwierdzenia dokonywanych przelewów bankowych.

 

Pomocne mogą być również dowody z dokumentów, zwłaszcza różnego rodzaju zaświadczenia, na przykład lekarskie o złym stanie zdrowia osoby uprawnionej oraz konieczności prowadzenia długotrwałego, kosztownego leczenia, jak również ponoszeniu wydatków na zakup leków. W przypadku dziecka, zasadne będzie przedstawienie zaświadczeń o uczęszczaniu na dodatkowe zajęcia, na przykład sportowe etc.

 

Gdzie złożyć pozew o alimenty?

 

Pozew o zasądzenie alimentów należy złożyć do wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

 

Musisz wiedzieć, że pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od jakichkolwiek opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski