608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Jak napisać pozew rozwodowy?

Rozwiązanie przez Sąd małżeństwa poprzez rozwód może nastąpić jedynie po uprzednim złożeniu pozwu rozwodowego. Aby jednak odniósł on swój skutek, musi zostać prawidłowo sformułowany.

 

Jak napisać pozew rozwodowy? Co musi zawierać? O co może wnosić? Zaraz odpowiemy sobie na te pytania.

 

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

 

Pozew rozwodowy musi zawierać pewne konieczne elementy, bez których nie może otrzymać prawidłowego biegu.

 

Należą do nich:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,

 • dane osobowe powoda, w tym jego imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej dla celów kontaktowych,

 • dane pełnomocnika procesowego, jeżeli powód go powołał,

 • dane osobowe pozwanego współmałżonka, z podaniem jego imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania,

 • oznaczenie rodzaju pisma, zawierające sformułowanie „Pozew o rozwód”,

 • osnowę wniosku lub oświadczenia, a więc merytoryczną treść pozwu o rozwód. Powinno z niej wynikać , czego powód domaga się w postępowaniu sądowym,

 • wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek. W pozwie o rozwód niezbędne jest wskazanie konkretnych okoliczności faktycznych, które popierają nasze żądanie, w tym wykazanie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku, gdy na domagasz się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego, niezbędne jest wskazanie faktów obrazujących winę małżonka w takim stanie rzeczy, wiążących się na przykład z jego zdradą,

 • przedstawienie dowodów, za pośrednictwem których wykażesz przywołane fakty,

 • podanie informacji, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, także wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 • podpis strony lub pełnomocnika procesowego, jeśli został on ustanowiony,

 • wymienienie załączników, które należy ponadto dołączyć do pozwu o rozwód.

 

Jakie są dodatkowe elementy pozwu o rozwód?

 

Pozew o rozwód może także zawierać dodatkowe elementy.

 

Mogą one dotyczyć ustalenia przez Sąd:

 • winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego,

 • sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,

 • kontaktów z dzieckiem,

 • świadczeń alimentacyjnych,

 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,

 • podziału majątku wspólnego,

 • zabezpieczenia roszczenia.

 

Ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego

 

Pozew rozwodowy powinien zawierać wniosek o rozwiązanie związku małżeńskiego ze wskazaniem, czy domagamy się rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z wyłącznej winy drugiego małżonka czy też z winy obu stron.

 

W samym wniosku należy wskazać, kiedy i gdzie zostało zawarte małżeństwo.

 

Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej

 

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie o rozwód powód powinien również określić sposób sprawowania nad nimi władzy rodzicielskiej. Powód może wnosić o:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi obojgu rodzicom. W takim wypadku jednak niezbędne jest dołączenie do pozwu zgodnego pisemnego porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie - tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego,

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, na przykład prawa do współdecydowania o jego najistotniejszych sprawach,

 • pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Może to nastąpić w przypadku trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej przez pozwanego albo jeżeli nadużywa on władzy rodzicielskiej czy w sposób rażący zaniedbuje swe obowiązki względem dziecka,

 • zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi z powodu  przemijającej przeszkody w wykonywaniu przez niego władzy rodzicielskiej.

 

Kontakty z dzieckiem

 

Jeżeli w małżeństwie pojawiły się  małoletnie dzieci, wówczas powód powinien również złożyć wniosek o uregulowanie swoich kontaktów z dziećmi i określić sposób ich realizowania. Jeżeli pomiędzy rodzicami doszło do poru zmienia, wówczas powód może złożyć wniosek o odstąpienie od orzekania przez sąd w tym przedmiocie.

 

Świadczenia alimentacyjne

 

W pozwie o rozwód powód może również złożyć wniosek o zasądzenie od pozwanego odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem renty alimentacyjnej na rzecz małoletniego dziecka lub też/i na siebie samego.

 

Musisz pamiętać, że wysokość alimentów ustalana jest z uwzględnieniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka i możliwości majątkowych i zarobkowych rodzica.

 

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

 

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, wówczas powód w pozwie o rozwód może wnieść również o uregulowanie przez Sąd sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

 

Podział majątku wspólnego

 

W pozwie o rozwód, powód może również wnosić o dokonanie przez Sąd w wyroku rozwodowym podziału majątku wspólnego małżonków. W takim wypadku konieczne jest określenia przez niego wszystkich składników majątkowych wchodzące w jego skład oraz proponowany sposób podziału.

 

Musisz jednak pamiętać, że Sąd dokona podziału majątku wspólnego jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. W przeciwnym razie konieczne będzie złożenie odrębnego wniosku o podział majątku wspólnego już po wydaniu prze Sąd wyroku rozwodowego.

 

Zabezpieczenie roszczenia.

 

Powód może także w złożonym pozwie zawrzeć wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia zgłoszonych roszczeń na czas trwania postępowania sądowego

 

Może to dotyczyć takich kwestii jak:

 • miejsce zamieszkania małoletnich dzieci,

 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,

 • alimenty.

 

Przedmiotowe żądanie będzie zasadne, gdy powód uprawdopodobni istnienie i zasadność roszczenia, jak również swój interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

 

Pozew o rozwód jest jednym z elementów, które może już na samym początku sprawy postawić Cię na o wiele lepszej pozycji, niż stronę przeciwną. Dlatego właśnie jego profesjonalne sporządzenie jest bardzo ważne. Jeśli potrzebujesz pomocy w tej kwestii, zapraszam Cię do kontaktu.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski