608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

18 czerwca 2022

Jak sporządzić i zgłosić wniosek o upadłość?

Sporządzenie wniosku o upadłość oraz jego zgłoszenie we właściwym Sądzie rozpoczyna bieg postępowania upadłościowego. Aby odniósł on właściwy skutek prawny, konieczne jest zachowanie szeregu wymogów formalnych, przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Jak sporządzić wniosek o upadłość? - zasady

 

Warunkiem wszczęcia postępowania upadłościowego, jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Uprawniony jest do tego zarówno dłużnik, jak i wierzyciel a więc osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jednak dysponującą tzw. zdolnością sądową, wobec których dłużnik nie reguluje należności przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Sporządzenie wniosku jest czynnością dość złożoną. Przede wszystkim, konieczne jest przestrzeganie wymogów formalnych, jakie zawarte są w ustawie Prawo upadłościowe. Od zachowania przez wnioskodawcę w tym przedmiocie należytej staranności zależy skuteczność prawna tego dokumentu. 

 

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma charakter pisma procesowego, którego konieczne elementy są precyzyjnie wskazane w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. 

 

Zgodnie z nimi, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik go nie posiada - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Rozumie się przez to w szczególności: numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport lub numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo numer w zagranicznym rejestrze, bądź zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej,

 2. numer NIP dłużnika, jeżeli posiadał w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku o upadłość,

 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,

 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności. Zaznaczyć przy tym trzeba, iż taka czynność nie stanowi uznania długów,

 8. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika. Powinna ona dotyczyć ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku o upadłość,

 10. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,

 11. informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł. Dodać należy, że ustala się ją dla wszystkich czynności dotyczących tego samego prawa lub wierzytelności, dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,

 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, nie musi on podawać danych wskazanych w punktach 3 i 5 – 12. Jednak Sąd, przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, może zobowiązać dłużnika do przedstawienia przedmiotowych informacji, w terminie dwóch tygodni.

 

Musisz wiedzieć, że jeżeli oświadczenie dłużnika o prawdziwości danych zawartych we wniosku  nie jest zgodne z prawdą, ponosi on odpowiedzialność za wszelką wyrządzoną tym szkodę.

 

Jak sporządzić wniosek o upadłość?

 

Wniosek  dłużnika o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się w drodze elektronicznej na urzędowym formularzu, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 2276, j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 392).

 

Dokument ten jest obszerny i obejmuje 8 stron. Na szczęście, jest on czytelny i zawiera dokładne instrukcje co do sposobu wypełnienia.

 

Na początku konieczne jest podanie danych Sądu do którego kierowany jest wniosek, a następnie wskazanie danych dłużnika, a więc wnioskodawcy. Obejmuje to dane osobowe, miejsce i adres miejsca zamieszkania oraz do doręczeń. Jeżeli dłużnik reprezentowany jest przez przedstawiciela albo pełnomocnika, trzeba także podać ich dane, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres.

 

W kolejnej części wniosku określa się zgłaszane żądanie, a więc czy wnosi się o ogłoszenie upadłości oraz czy dłużnik zgadza się na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli. 

 

W dalszej części wniosku należy odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące majątku i zobowiązań finansowych wnioskodawcy, a w szczególności: wszystkie składniki majątku, środki pieniężne w gotówce, należności wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, należności względem innych podmiotów, spis wierzycieli, spis wierzytelności spornych.

 

W następnej części dokumentu należy zawrzeć jego dokładne uzasadnienie, w postaci samodzielnego opisu, na którego prawdziwość wskazujemy w oddzielnej rubryce wszystkie posiadane dowody.

 

Końcowa część wniosku obejmuje rubryki, w których należy wymienić wszystkie dokumenty jakie do niego załączamy.

 

Następnie składamy oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, a na koniec składamy podpis, jako osoba wnosząca wniosek.

Podobnie wygląda wniosek, który składa nie dłużnik, a wierzyciel. Jego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Jak zgłosić wniosek o upadłość?

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do Sądu upadłościowego. Sprawy z zakresu upadłości konsumenckiej rozpoznaje Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika.

 

Droga elektroniczna i wyłącznie taka!

 

Jeśli chodzi o samo złożenie wniosku to można tego dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych działającego w ramach Portalu Rejestru Sądowych. Dostęp do portalu można uzyskać pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz. Musisz pamiętać, że od grudnia 2021 roku dopuszczalne jest dokonanie tej czynności tylko i wyłącznie w taki właśnie sposób. Tym samym niemożliwe jest ominięcie drogi elektronicznej.

 

Jak wygląda sekwencja postępowania?

Najpierw musisz wejść do Portalu Rejestrów Sądowych w zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych i wybrać okienko Portalu dla użytkowników zarejestrowanych. Jeżeli nie posiadasz w nim odpowiedniego konta musisz je otworzyć korzystając z profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

Następnie wybierasz właściwy dokument, a więc formularz wniosku o ogłoszenie upadłości. Po jego wypełnieniu, składasz podpis, do czego należy użyć profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Następnie wysyłasz go drogą elektroniczną do Sądu, na co otrzymasz elektroniczne potwierdzenie.

 

Pisma ze strony Sądu również zostaną przesłane w ten sam sposób.

 

Opłacenie wniosku

 

Musisz pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej podlega opłacie w kwocie 30 zł. Można wnieść online za pośrednictwem portalu Krajowego Rejestru Zadłużonych lub wykonać przelew bankowy, a następnie dołączyć do wniosku elektroniczne potwierdzenie przelewu lub skan przelewu tradycyjnego.

 

Skutki złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Po wpłynięciu wniosku o upadłość Sąd dokonuje jego weryfikacji. Polega ona na sprawdzeniu, czy jest on oprawny pod względem formalnym oraz czy dłużnik spełnił kryteria ogłoszenia upadłości, a w szczególności czy jest niewypłacalny.

 

Uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, co rozpoczyna etap postępowania upadłościowego.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski