608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Do rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód może dojść dopiero po przeprowadzeniu przez Sąd rozprawy rozwodowej. Jest ona ściśle sformalizowana i przebiega według zasad wskazanych w obowiązujących przepisach prawa.

 

Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Jaki jest jej cel? Jakie czynności przeprowadza się w jej ramach? O tym wszystkim piszę w niniejszym artykule.

 

Jaki jest cel rozprawy rozwodowej?

 

Celem rozprawy rozwodowej jest dokonanie przez Sąd obiektywnej oceny, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu związku małżeńskiego oraz, w zależności od tego, czy wnioskują o to strony, kto ponosi winę za taki stan rzeczy. Jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, Sąd również ocenia ich sytuację i warunki życia oraz decyduje o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, sposobie kontaktów z dziećmi, jak również wysokości świadczeń alimentacyjnych. Przedmiotem rozprawy rozwodowej może być także szereg innych kwestii, takich jak dokonanie podziału majątku wspólnego, określenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez współmałżonków, przeprowadzenie eksmisji jednego z nich etc.    

 

Ogólne zasady przebiegu procesu rozwodowego

 

Rozprawa rozwodowa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Skutkiem tego, na sali sądowej mogą przebywać tylko i wyłącznie strony, a także ich pełnomocnicy procesowi - na ogół w postaci adwokatów lub radców prawnych. Działają oni na podstawie szczególnego pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez strony.

 

Co ciekawe, w rozprawie mogą brać udział także tzw. mężowie zaufania. Są oni wskazywani przez strony postępowania spośród bliskich im osób. Nie mogą oni jednak zabierać głosu podczas toczącego się procesu.

 

Jakie są etapy procesu rozwodowego?

 

Musisz wiedzieć, że proces rozwodowy przebiega w kilku ściśle określonych etapach. Są one sformalizowane oraz szczegółowo regulowane przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Składają się na nie:

  • posiedzenie przygotowawcze,

  • rozprawa,

  • wyrokowanie.

 

Posiedzenie przygotowawcze

 

Posiedzenie przygotowawcze służy ustaleniu przez Sąd wstępnego stanowiska stron oraz sporządzeniu z ich udziałem planu rozprawy.

 

Termin posiedzenia przygotowawczego powinien zostać wyznaczony nie później niż 2 miesiące po dniu złożenia odpowiedzi na pozew albo też ostatniego pisma przygotowawczego. Jeżeli nie zostały one wniesione,  posiedzenie może być wyznaczone nie później niż dwa miesiące po upływie terminu do złożenia tych pism.

 

Jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, Sąd może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności skierować ją do rozpoznania na rozprawie.

 

W sprawach szczególnie skomplikowanych, Sąd może także zobowiązać strony do wymiany dodatkowych pism przygotowawczych, w których te przedstawią swoje dodatkowe wyjaśnienia w sprawie.

 

Po przeprowadzeniu posiedzenia przygotowawczego, lub też bez niego, Sąd wyznacza termin, w którym odbędzie się rozprawa, służąca rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd.

 

Rozprawa

 

Rozprawa także składa się kilku odrębnych faz.

 

Czynności wstępne

 

Najpierw następuje tzw. wywołanie sprawy, a więc wezwanie stron i innych osób uczestniczących w procesie na salę posiedzeń. Potem Sąd przystępuje do sprawdzenia listy obecności i ustalenia, jakie osoby stawiły się na rozprawie. Dokonuje się tego na podstawie sprawdzenia dowodów tożsamości. Jednocześnie Sąd weryfikuje, czy zawiadomienia o terminie posiedzenia zostały prawidłowo doręczone uczestnikom procesu.

 

Następnie Sąd wysłuchuje wstępnego stanowiska stron, które wskazują, czy podtrzymują swoje dotychczasowe twierdzenia oraz jakie widzą możliwości w zakresie rozstrzygnięcia sprawy.

 

Mediacja

 

Musisz wiedzieć, że Sąd rozpatrujący sprawę rozwodową może na każdym jej etapie dążyć do utrzymania w mocy związku małżeńskiego. Jeżeli zatem zdaniem Sądu istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, wówczas może on skierować strony do mediacji.

 

Sąd może także zawiesić postępowanie, jeśli widzi możliwość utrzymania małżeństwa i chce dać współmałżonkom czas na nawiązanie porozumienia.

 

Postępowanie dowodowe

 

Kolejnym etapem procesu jest postępowanie dowodowe.

 

W jego ramach Sąd przede wszystkim dokonuje przesłuchania świadków. Pytania mogą im zadawać również rozwodzący się małżonkowie. 

 

Po świadkach sędzia wysłuchuje małżonków, którzy uzasadniają swoje stanowiska, przedstawiają, bądź nie, dowody na trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz odnoszą się do zeznań świadków.

 

Dowód z przesłuchania stron w sprawach o rozwód, ma charakter obligatoryjny. Oznacza to, że jego przeprowadzenie jest obowiązkowe. Nawet uznanie powództwa, czy też przyznanie okoliczności faktycznych przez stronę pozwaną, nie zwalnia Sądu z takiej konieczności.

 

Musisz wiedzieć, że jest on przeprowadzany przez Sąd z urzędu, a więc z jego własnej inicjatywy. Tym samym, nie jest potrzebny wniosek stron w tym zakresie.

 

Czynności końcowe

 

Po zakończeniu postępowania dowodowego, Sąd udziela stronom głosu. Najpierw zabiera go powód, a następnie pozwany. Strony mogą ograniczyć się do podtrzymania swoich dotychczasowych wniosków bądź też mogą wypowiedzieć się co do przeprowadzonego postępowania dowodowego oraz twierdzeń strony przeciwnej.

 

Następnie przewodniczący wydaje zarządzenie o zamknięciu rozprawy

 

Wyrok

 

Po zamknięciu rozprawy i naradzie, Sąd wydaje wyrok, w którym orzeka o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód lub oddala w tym przedmiocie powództwo. Sentencja rozstrzygnięcia jest odczytywana na posiedzeniu jawnym, w obecności stron, które nie jest obowiązkowa. Potem Sąd wyjaśnia rozstrzygnięcie w krótkim, ustnym uzasadnieniu.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski