608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Jakie długi i zobowiązania można umorzyć w upadłości konsumenckiej, a których się po prostu nie da?

W ramach upadłości konsumenckiej, ściśle określone długi i zobowiązania dłużnika podlegają umorzeniu.  Z kolei pewne ich kategorie nie mogą zostać poddane takiej czynności. 

 

Kiedy dochodzi do umorzenia długów i zobowiązań upadłego?

 

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego. Na przedmiotowe postanowienie przysługuje zażalenie.

 

Jakie długi i zobowiązania upadłego podlegają umorzeniu?

 

W upadłości konsumenckiej umorzeniu podlegają te zobowiązania, które powstały przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały spłacone w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli. Bez znaczenia jest to, czy są to długi powstałe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie.

 

W przypadku osoby fizycznej na skutek ogłoszenia upadłości może umorzyć w szczególności takie zobowiązania, jak:

 • kredyty i pożyczki o charakterze bankowym i pozabankowym,

 • nieuiszczone składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • zaległości podatkowe, w zakresie takich podatków, jak  na przykład: dochodowe, VAT, PCC, od nieruchomości, od środków transportu etc.,

 • zobowiązania wynikające z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej,

 • nieopłacone zobowiązania wynikające z bieżących kosztów utrzymania, takie jak  rachunki za prąd, gaz, telefon, mieszkanie etc.,

 •  koszty postępowania upadłościowego, jeśli  zobowiązania upadłego zostały umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli,

 •  zobowiązania nieujawnione przez upadłego w sposób nieumyślny i powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Obejmuje to długi, o których dłużnik nic nie wiedział, a więc nie miał świadomości ich istnienia.

 

Podkreślić trzeba, że umorzeniu podlegają również te zobowiązania, które nie zostały zgłoszone przez wierzycieli. Jeżeli wierzyciel bowiem nie zgłosił swojej wierzytelności to nie uzyska żadnej spłaty, a jego wierzytelność zostanie umorzona.

 

Musisz wiedzieć, że wymieniony powyżej katalog nie ma charakteru zamkniętego. Sąd bowiem może zdecydować o umorzeniu także innych zobowiązań i długów upadłego. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności oraz uwarunkowań danej sprawy.

 

Jakie długi i zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu?

 

W ramach upadłości nie podlegają umorzeniu zobowiązania:

 • charakterze alimentacyjnym. Alimenty, jak że stanowią środki przeznaczone na utrzymanie osoby uprawnionej, nie podlegają umorzeniu, a upadły nadal musi je regulować. Zobowiązania alimentacyjne mogą wynikać z orzeczenia Sądu w postaci wyroku rozwodowego, separacyjnego lub odrębnie ustalającego alimenty, ugody oraz dobrowolnego ustanowienia pomiędzy stronami alimentów w akcie notarialnym,

 • wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Przede wszystkim chodzi o przypadek sprawcy wypadku, wobec którego Sąd orzekł obowiązek uiszczenia renty na rzecz osoby poszkodowanej. Renta ta jest co do zasady przyznawana w sytuacji gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej. Sąd zasądzi rentę również gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Nie podlega ona umorzeniu, a upadły ma obowiązek ją uiszczać w dalszym ciągu,

 • do zapłaty orzeczonych przez Sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Umorzeniu nie ulegną jedynie grzywny wymierzone jako kary w postępowaniu karnym, karnym-skarbowym i wykroczeniowym. Kary finansowe i grzywny nakładane przez inne instytucje niż Sądy, podlegają umorzeniu. Jeśli odszkodowanie ma charakter wyłącznie cywilnoprawny, wówczas będzie ono podlegało umorzeniu w postępowaniu upadłościowym,

 • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez Sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w Kodeksie karnym, Sąd może orzec obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego od sprawcy przestępstwa na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sąd w postępowaniu karnym może także orzec także nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa - na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Zobowiązania tego rodzaju nie podlegają umorzeniu, a zobowiązany musi dalej je spłacać, 

 • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu,

 • których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Umyślność oznacza w takim przypadku postępowanie intencjonalne, a więc dłużnik musi nie chcieć wykazać swojego zobowiązania i w związku z tym działać z takim właśnie zamiarem.

 

Podkreślić trzeba, że wymienione powyżej zobowiązania i długi upadłego stanowią katalog zamknięty. Oznacza to, że tylko one nie podlegają umorzeniu, podczas gdy wszystkie pozostałe mogą zostać umorzone.

 

Jakie są skutki prawne umorzenia długów i zobowiązań upadłego?

 

Po wydaniu postanowienia o o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu zobowiązań upadłego, niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałej przed dniem ustalenia planu spłaty wierzycieli z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, które nie podlegają umorzeniu.

 

W związku z powyższym możliwe jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących na przykład zobowiązań alimentacyjnych bądź zobowiązań dotyczących obowiązku naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski