608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Jakie są koszty postępowania upadłości konsumenckiej?

Postępowanie upadłości konsumenckiej łączy się ze ściśle określonymi kosztami. Są one uzależnione od wielu czynników i są różne w zależności od etapu na jakim toczy się postępowanie. 

 

Co składa się na koszty postępowania upadłości konsumenckiej?

 

Na koszty postępowania upadłości konsumenckiej składają się następujące elementy:

  • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,

  • wynagrodzenie prawnika/pełnomocnika,

  • wydatki po ogłoszeniu upadłości, w tym wynagrodzenie syndyka

 

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Aby wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej został złożony w sposób skuteczny, konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. Jest ona niewielka i wynosi zaledwie 30 zł. Po jej zapłacie, niezbędne jest dołączenie do wniosku dowodu na tę okoliczność.

 

Wynagrodzenie pełnomocnika

 

Wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest czynnością o dużym stopniu skomplikowania. Ma on postać urzędowego formularza, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Trzeba w nim podać szczegółowe dane dotyczące m.in. posiadanych przez dłużnika zobowiązań, aktualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz wskazujących na to, iż pozostaje on w stanie  niewypłacalności. Ponadto od sposobu wypełnienia wniosku zależy, czy na przykład plan spłaty wierzycieli będzie ustalony na 3 lata, czy też aż na 7 lat. 

 

Z uwagi na powyższe, wiele osób nie jest w stanie sobie poradzić z takim zadaniem. Jakie jest wyjście? Powierzyć sprawę profesjonalnemu prawnikowi, a więc adwokatowi lub radcy prawnemu. Zresztą, można mu zlecić prowadzenie w naszym zastępstwie całego postępowania upadłości konsumenckiej. W takim wypadku, wystąpi on w roli Twojego pełnomocnika.

 

Jakie jest wynagrodzenie z tytułu pomocy prawnej? Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Na jej wysokość znaczący wpływ ma stopień skomplikowania sprawy oraz cennik stosowany przez poszczególne kancelarie. Z tego powodu można wskazać jedynie określone granice, w jakich może zamknąć się honorarium prawnicze. Z tytułu samego wypełnienia wniosku jest to ok. 2.000,00 – 4.000,00 zł. Znacznie droższe jest występowanie w roli pełnomocnika w czasie prowadzenia całego postępowania upadłościowego i może zamknąć się sumą od 5.000,00 do nawet 8.000,00 zł.

 

Na koniec małą rada – powinieneś poszukać prawnik, który specjalizuje się w upadłości konsumenckiej, a najlepiej, gdy zajmuje się sprawami tego rodzaju przynajmniej od paru lat. Sprawy upadłościowe mają bowiem szczególny charakter i wymagają posiadania wyspecjalizowanej wiedzy prawniczej, a takich warunków nie spełnia każdy adwokat czy radca prawny…

 

Wydatki po ogłoszeniu upadłości

 

Wydatki, jakie dłużnik musi ponieść już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej są uzależnione od wielu czynników, w tym od długości czasu trwania samego postępowania, zakresu czynności podejmowanych przez syndyka oraz wysokości jego wynagrodzenia. 

 

Wynagrodzenie syndyka

 

Sąd ustala wynagrodzenie syndyka w postępowaniu upadłości konsumenckiej biorąc pod uwagę wysokość funduszów masy upadłości, stopień zaspokojenia wierzycieli, nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich trudności oraz czas trwania postępowania. 

 

Wskazać należy, że jest ono przez ustawodawcę dość znacząco ograniczone. Sąd może je bowiem ustalić w wysokości od jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, aż do jego dwukrotności.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sąd może ustalić wynagrodzenie syndyka w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem jego pracy, wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania oraz liczby wierzycieli.

 

W przedmiocie wynagrodzenia syndyka oraz zwrotu jego wydatków orzeka Sąd upadłościowy w składzie jednego sędziego zawodowego.

 

Co do zasady, wynagrodzenie syndyka wypłacane jest ze środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego, na podstawie postanowienia sądu i wydawanego najczęściej na zakończenie postępowania, a więc po złożeniu sprawozdania ostatecznego, projektu planu spłaty wierzycieli lub informacji o istnieniu podstaw do wydania postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli albo postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Czy dłużnik zawsze musi posiadać środki na pokrycie kosztów postępowania upadłości konsumenckiej? 

 

Musisz wiedzieć, że dłużnik nie zawsze musi posiadać środki na pokrycie kosztów postępowania upadłości konsumenckiej.

 

Jeżeli bowiem majątek upadłego nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa. Syndyk zwraca w takiej sytuacji poniesione koszty niezwłocznie po wpływie do masy upadłości wystarczających na to środków, na przykład po dokonaniu sprzedaży odpowiedniej części majątku dłużnika.

 

W przypadku jednak, gdy do masy upadłości nie wpłyną środki wystarczające na zwrot Skarbowi Państwa pokrytych kosztów postępowania, do ich zwrotu w pełnej wysokości dłużnik będzie zobowiązany w ramach planu spłaty wierzycieli.

 

Zaznaczyć należy, że może nawet dojść do umorzenia kosztów postępowania w stosunku do dłużnika. Sąd może umorzyć zobowiązania dłużnika bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, co powoduje jednoczesne umorzenie poniesionych przez Skarb Państwa kosztów postępowania upadłościowego. Podstawę do takiego kroku stanowi osobista sytuacja konsumenta, która w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty.

 

Poza tym, od poniesienia kosztów postępowania upadłości konsumenckiej możesz także uzyskać zwolnienie przez Sąd w przypadku, gdy  wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości złożysz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski