608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Kto i kiedy może skorzystać z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli?

Oddłużenie osoby fizycznej może nastąpić bądź w drodze zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, bądź poprzez ogłoszenie upadłości. To ostatnie jest bardziej korzystne dla dłużnika. Żeby jednak mogło dojść do skutku, muszą zostać spełnione warunki pokreślone obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kto może skorzystać z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli?

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe - dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który stał się niewypłacalny, może wystąpić do Sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Wobec powyższego, stwierdzić trzeba, że przedmiotowy akt prawny wskazuje jako ewentualnego beneficjenta tego trybu postępowania jedynie „dłużnika”. Jednakże z uwagi na nazwę istotę tej instytucji oraz jej umiejscowienie w ustawie, uznać należy, że skorzystać z niej mogą wszystkie te podmioty, które są uprawnione do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej. Tym samym, z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne będące konsumentami, a więc nie prowadzące działalności gospodarczej,

 • osoby fizyczne, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wcześniej nie złożono w stosunku do nich wniosku o ogłoszenie upadłości na ogólnych zasadach,

 • osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej,

 • wspólnicy lub akcjonariusze spółki kapitałowej oraz komandytariusze spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej, jeśli nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej lub zawodowej,

 • osoby, które przestały być wspólnikami osobowej spółki handlowej,

 • spadkobiercy zmarłego przedsiębiorcy, w stosunku do którego nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie roku od dnia śmierci, o ile nie prowadzą oni dalej przedsiębiorstwa we własnym imieniu.

 

Powinieneś wiedzieć, że w uzasadnieniu ustawodawcy dotyczącym wprowadzenia możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli do ustawy Prawo upadłościowe, wyraźnie było wskazane, że instytucja ta została stworzona przede wszystkim dla osób, które uzyskują stałe wynagrodzenie przekraczające wysokość średniej krajowej. Jeżeli więc taki właśnie konsument popadł w poważne długi, lecz cały czas jest aktywny zawodowo i próbuje swoje zobowiązania spłacać, istnieje spore prawdopodobieństwo, że układ z wierzycielami pozwoli mu uzyskać pełne oddłużenie.

 

Kiedy można skorzystać z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli?

 

Aby dłużnik mógł skorzystać z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli musi być niewypłacalny. Co dokładnie oznacza ten stan napisałem w artykule „Czym jest stan niewypłacalności?”

 

Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, może nastąpić w dwóch trybach:

 • kiedy sam dłużnik wystąpi do Sądu upadłościowego o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a więc na swój wniosek,

 • Sąd może skierować dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, a więc z inicjatywy samego Sądu. Jest to jednak niedopuszczalne, w przypadku, gdy dłużnik we wniosku o ogłoszenie upadłości złożył oświadczenie, że nie wyraża zgody na udział w postępowaniu o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Musisz wiedzieć, że Sąd może uwzględnić wniosek dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli albo może skierować go do tego postępowania, jeżeli możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa wskazują na:

 • zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu,

oraz

 • możliwość zawarcia i wykonania układu z wierzycielami.

 

Wskazać trzeba, że przyjmuje się, iż zdolność taką posiadają konsumenci otrzymujący regularne wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej lub wyższe. Oczywiście wszystko zależy od okoliczności indywidualnej sprawy, w tym poziomu zadłużenia.

 

Wniosek

 

Aby doszło do otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli na podstawie wniosku dłużnika, musi on spełniać wymogi formalno-prawne zawarte w ustawie Prawo upadłościowe.

 

Zgodnie z nią, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,

 • NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku,

 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,

 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,

 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,

 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,

 • informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku,

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach,

 • informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł,

 • wstępne propozycje układowe.

 • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

 

Przedmiotowy wniosek składa się na urzędowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (Dz. U., poz. 507).

 

Opłata

 

Otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli uzależnione jest od uiszczenia przez dłużnika odpowiedniej zaliczki. I tak:

 • dłużnik wraz z wnioskiem o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli uiszcza zaliczkę na wydatki postępowania w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, pod rygorem zwrotu wniosku,

 • w przypadku skierowania dłużnika przez Sąd,  dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki nadzorcy sądowemu w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli pod rygorem umorzenia postępowania i rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

 

Skutki uwzględnienia wniosku

 

Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli lub kierując dłużnika do tego postępowania, Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, w którym:

1) wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Rozumie się przez to w szczególności: numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

2) wyznacza nadzorcę sądowego.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski