608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

18 czerwca 2022

Kto może ogłosić upadłość?

W sytuacji, w której dany podmiot popadł w takie kłopoty finansowe, iż nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, najlepszym wyjściem jest ogłoszenie upadłości. Warunkiem skutecznego dokonania tej czynności jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, przy zachowaniu szeregu warunków wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Co to jest upadłość?

 

Upadłość oznacza taki stan przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej, będącej dłużnikiem, który powstaje na skutek wszczęcia i przeprowadzenia w stosunku do niego specjalnej procedury sądowej, zwanej postępowaniem upadłościowym. Jest ona, co do zasady, możliwa jedynie na   podstawie wniosku złożonego przez dłużnika lub jego wierzyciela oraz postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości.

 

Upadłość może zostać ogłoszona przez Sąd jedynie wobec takiego podmiotu, który stał się niewypłacalny, a więc nie jest już w stanie regulować ciążących na nim długów. Postępowanie upadłościowe polega przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń wobec dłużnika przez wszystkich jego wierzycieli i ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie.

 

Postępowanie upadłościowe jest prowadzone po to, aby doszło w jak najwyższym stopniu do zaspokojenia wierzycieli zobowiązanego i całkowitej spłaty jego długów. W tym celu syndyk przeprowadza sprzedaż całego jego majątku, ściąga lub sprzedaje należne mu wierzytelności i wykonuje lub zbywa prawa majątkowe, a następnie dzieli uzyskaną kwoty między wierzycieli dłużnika. Postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby, jeśli racjonalne względy na to pozwolą – dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika zostało zachowane. Wobec osób fizycznych należy prowadzić je również tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

 

Kto może ogłosić upadłość?

 

Kwestie związane z postępowaniem upadłościowym regulują przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z nią, upadłość mogą ogłosić:

 • przedsiębiorcy,

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne nieprowadzące działalności gospodarczej,

 • wspólnicy osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za ich zobowiązania bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

 • wspólnicy spółki partnerskiej.

 

Oprócz tego w trybie tzw. upadłości konsumenckiej mogą ją ogłosić między innymi osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Katalog takich uprawnionych jest znacznie szerszy, ale o tym dalej…

 

Kto nie może ogłosić upadłości?

 

Prawo upadłościowe zawiera również katalog podmiotów, które nie mogą ogłosić upadłości w zwykłym trybie. Zgodnie z jego przepisami dotyczy to:

 • Skarbu Państwa i jego jednostek organizacyjnych,

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,

 • instytucji oraz osób prawnych utworzonych w drodze ustawy, chyba że stanowi ona inaczej oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą,

 • osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej,

 • uczelni,

 • funduszu inwestycyjnego.

 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Co do zasady, upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

 

Jednakże, tak naprawdę krąg podmiotów, które mogą skorzystać z tego trybu, jest znacznie szerszy.

 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami prawa upadłość konsumencką mogą także ogłosić byli:

 • przedsiębiorcy,

 • wspólnicy spółek handlowych,

 • osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne, jeśli nie prowadzą innego typu działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorcy

 

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Prawo upadłościowe stanowi, że podmiotami, które mogą wystąpić o przeprowadzenie procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej są osoby fizyczne, które w chwili składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Aby więc przedsiębiorca uzyskał zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, konieczne jest wykreślenie przez niego swojej działalności z odpowiedniego rejestru. Jest nim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Musisz wiedzieć, że tego warunku nie spełnia jedynie zawieszenie prowadzonej działalności, ani też faktyczne zaprzestanie jej wykonywania.

 

Poza tym, prawo upadłościowe stanowi, że w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może się także toczyć postępowanie według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeśli zostało ono wszczęte na wniosek wierzyciela takiej osoby fizycznej, która była wcześniej przedsiębiorcą, a od wykreślenia jej działalności z odpowiedniego rejestru nie minął rok.

 

Podobnie będzie w przypadku gdy wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która mimo faktycznego prowadzenia działalności nie zgłosiła jej do CEIDG. Przepisy ustawy przy tym nie wprowadzają ograniczenia w zakresie zobowiązań powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli po zakończeniu prowadzenia działalności dłużnik nadal ich nie spłacił. Nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej fakt, że zadłużenie byłego przedsiębiorcy powstało w całości lub części w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Byli wspólnicy spółek handlowych

 

Zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają też byli wspólnicy lub akcjonariusze spółek kapitałowych, komandytariusze w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Na podstawie przepisów o upadłości konsumenckiej mogą być także prowadzone postępowania wobec byłych wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponosili odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Warunkiem aby wobec takich osób mogło zostać wszczęte postępowanie upadłościowe, jest rzeczywista utrata statusu wspólnika, nie zaś samo wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Dodać trzeba, że dłużnik, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest zobowiązany do udowodnienia utraty swojego statusu w danej spółce.

 

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne

 

Szczególnym rodzajem dłużnika wobec którego można ogłosić upadłość konsumencką jest osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne. Nie może ona ogłosić upadłości jako przedsiębiorca, chyba że prowadzi jeszcze inną, odrębną od gospodarstwa rolnego działalność gospodarczą. Jeżeli jednak prowadzi tylko i wyłącznie gospodarstwo rolne, to może ona ogłosić upadłość konsumencką.

 

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

 

Sąd może oddalić wniosek lub umorzyć postępowanie upadłościowe prowadzone w trybie upadłości konsumenckiej, jeżeli:

 • dłużnik jest akcjonariuszem lub komandytariuszem odpowiadającym także za długi spółki,

 • dłużnik nie jest niewypłacalny, a więc na przykład gdy  jego zaległości dotyczą okresu krótszego niż trzy miesiące,

 • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona,

 • dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli, na przykład przekazując nieruchomość bliskiej osobie w celu uniknięcia jej zajęcia przez komornika

 

Powinieneś też wiedzieć, że jeśli już w toku postępowania Sąd uzna, że przyczyną niewypłacalności były celowe działania dłużnika, może odmówić zatwierdzenia planu spłaty wierzycieli, a w rezultacie także ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski