608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Likwidacyjnie zakończone wykreślenie spółki z rejestru

Jednym ze skutków ogłoszenia upadłości spółki może być jej likwidacja. Ta ostatnia z kolei kończy się jej wykreśleniem z rejestru. Wszystko to odbywa się w ramach ściśle określonej procedury.

 

Ogłoszenie upadłości spółki a jej rozwiązanie

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z przyczyn jej rozwiązania.

Pamiętać jednak trzeba, że zaistnienie przyczyn rozwiązania spółki nie należy można utożsamiać z jej automatycznym rozwiązaniem. Oznacza to bowiem jedynie zainicjowanie procesu likwidacji.

 

Samo rozwiązanie następuje dopiero po przeprowadzeniu procesu likwidacji spółki, z chwilą jej wykreślenia z rejestru, do czego, co do zasady, prowadzi ogłoszenie upadłości. Istnieje od zasady jeden wyjątek, a mianowicie spółka z o.o. nie ulega rozwiązaniu:

 • w przypadku gdy postępowanie upadłościowe zostało zakończone w wyniku zaspokojenia wszystkich wierzycieli w całości,

 • w przypadku zatwierdzenia układu,

 • gdy postępowanie upadłościowe zostało uchylone,

 • gdy postępowanie upadłościowe zostało umorzone.

 

Sąd Najwyższy, z uwagi na powyższe, stwierdził jednoznacznie, że przyczyna rozwiązania spółki, w postaci ogłoszenia upadłości zawęża się tylko do przypadku, w którym Sąd stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego po wykonaniu ostatecznego planu podziału pomimo, iż wierzyciele nie zostali w pełni zaspokojeni.

 

Dotyczy to zatem sytuacji, gdy cały majątek upadłego został likwidowany niezależnie od stopnia zaspokojenia wierzycieli. W przypadku, gdy w toku postępowania upadłościowego wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni i Sąd również wyda postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego, nie stanowi to jednak, podstawy do rozwiązania spółki z o.o. i wykreślenia jej z rejestru. Nie jest to potrzebne, gdyż postępowanie upadłościowe doprowadziło do usunięcia jej niewypłacalności.

 

Likwidacja spółki

 

Jeśli dochodzi jednak do rozwiązania i likwidacji spółki, przebiega ona według ściśle określonej procedury.

 

W przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

 

Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zamkniecie spółki, czyli zakończenie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

 

Procedura rozwiązania spółki z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego składa się z kilku etapów:

 • pojęcie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji spółki oraz ustanowieniu likwidatorów,

 • zgłoszenia otwarcia likwidacji do rejestru,

 • sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji,

 • właściwych czynności likwidacyjnych,

 • podziału majątku,

 • podsumowania likwidacji,

 • złożenia wniosku o wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Ostatnim krokiem w procesie rozwiązania i likwidacji spółki jest jej wykreślenia z KRS przez Sąd.

 

Uchwała

 

Aby przeprowadzić likwidację spółki, najpierw jej wspólnicy muszą podjąć odpowiednią uchwałę. Powinna ona zawierać takie elementy, jak:

 • postanowienie o rozwiązaniu spółki,

 • decyzję o postawieniu spółki w stan likwidacji,

 • wyznaczenie  osób sprawujących funkcję likwidatorów. Najczęściej są nimi członkowie zarządu.

 

Musisz wiedzieć, że przedmiotowa uchwała powinna zostać zaprotokołowana przez notariusza.

 

Zgłoszenie likwidacji do rejestru

 

Jednym z podstawowych obowiązków likwidatorów spółki z o.o. jest dokonanie zgłoszenia, iż weszła ona w fazę likwidacji. Dokonuje się tego w KRS w terminie 7 dni od dnia otwarcia likwidacji.

 

Wniosek o zmianę wpisu w KRS składa się na formularzu KRS-Z61, wraz z:

 • uchwałą o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji,

 • oświadczeniem likwidatorów o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji wraz z adresami do doręczeń,

 • dowodem uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

 

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć tylko elektronicznie - w Portalu Rejestrów Sądowych lub w systemie S24 –jeżeli spółka została założona w tym trybie.

 

W zgłoszeniu likwidacji trzeba wskazać:

 • przyczyny rozwiązania spółki, a w szczególności dane dotyczące uchwały wspólników w sprawie rozwiązania lub orzeczenie o rozwiązaniu spółki,

 • imiona i nazwiska, adresy likwidatorów oraz ich numery PESEL,

 • sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów.

 

Należy pamiętać, iż z dniem otwarcia likwidacji przestaje funkcjonować jej Zarząd.

 

Dodać trzeba, że brak ogłoszenia o otwarciu likwidacji naraża likwidatorów na odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

Sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji spółki z o.o.

 

Niezwłocznie po otwarciu likwidacji likwidatorzy mają obowiązek sporządzić bilans likwidacyjny spółki (bilans otwarcia likwidacji). Konieczne jest wykazanie w nim wszystkich składniki aktywów spółki według ich wartości zbywczej. Przyjmuje się przy tym  ich realną cenę, a więc taką, jaką można aktualnie osiągnąć z ich sprzedaży.

 

Musisz wiedzieć, że bilans sporządza się na dzień otwarcia likwidacji. Jest to dzień, w którym wystąpiła przyczyna uzasadniająca rozwiązanie spółki.

 

Trzeba zaznaczyć, że w trakcie procesu likwidacji spółka ma obowiązek prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać odpowiednie sprawozdania finansowe.

 

Właściwe czynności likwidacyjne spółki z o.o.

 

Czynności likwidacyjne spółki z o.o., które przeprowadzają likwidatorzy, polegają na:

 • zakończeniu jej bieżących interesów,

 • ściągnięciu wierzytelności,

 • spłacie zobowiązań,

 • upłynnieniu majątku spółki.

 

Likwidatorom przysługuje prawo do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki tylko w zakresie czynności likwidacyjnych.

 

Tym samym, nie mają oni uprawnień do inicjowania nowych przedsięwzięć gospodarczych, a w szczególności nie mogą podejmować nowych rodzajów działalności, chyba że jest to niezbędne do zakończenia działalności spółki.

 

Podział majątku spółki z o.o.

 

Celem likwidacji spółki jest doprowadzenie do zaspokojenia lub zabezpieczenia oraz podziału pozostałej części majątku spółki między jej wspólników Następuje to poprzez spieniężenie jej majątku przez likwidatorów.

 

Krok piąty. Podsumowanie likwidacji spółki z o.o.

 

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidatorzy sporządzają sprawozdanie likwidacyjne. Ma ono postać sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający podział pomiędzy wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

 

Złożenie wniosku o wykreślenie spółki z KRS

 

Na koniec procesu likwidacji spółki, likwidatorzy dokonują zamknięcia likwidacji i składają elektroniczny wniosek o wykreślenie spółki z KRS, wraz z:

 • bilansem lub sprawozdaniem likwidacyjnym na dzień zakończenia likwidacji,

 • oświadczeniem likwidatorów, że likwidacja została ukończona a czynności likwidacyjne zostały wykonane,

 • oświadczeniem o braku toczących się postępowań sądowych, administracyjnych, komorniczych oraz o zaspokojeniu wszystkich wierzytelności,

 • uchwałą wspólników o wyznaczeniu przechowawcy ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki,

 • uchwałą zgromadzenia wspólników zatwierdzającą sprawozdanie likwidacyjne sporządzone na dzień zakończenia likwidacji.

 

Wniosek składa się do Sądu rejonowego (Sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.

 

Wniosek do KRS można złożyć:

 • w systemie S24 – jeśli umowa spółki została zawarta za pomocą wzorca elektronicznego,

 • na Portalu Rejestrów Sądowych – w pozostałych przypadkach.

 

Wykreślenie spółki z. o.o. z KRS przez Sąd

 

Wykreślenia spółki z. o.o. z KRS dokonuje Sąd  po stwierdzeniu, że likwidacja została prawidłowo ukończona. W takim wypadku wydaje on postanowienie o wykreśleniu spółki z rejestru i publikuje je w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

 

Podkreślić trzeba, że z chwilą wykreślenia spółki z rejestru następuje jej rozwiązanie, co oznacza, że przestaje ona istnieć w świetle prawa.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski