608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

02 czerwca 2022

Ochrona osób pozostających w wolnych związkach

W dzisiejszych czasach wiele osób decyduje się na pozostawanie w związkach osobistych o charakterze nieformalnym oraz niezawieranie związku małżeńskiego. Taki stan prawny powoduje, iż nie korzystają one z przywilejów oraz ochrony, jakie prawo zapewnia małżeństwu. Obowiązujące przepisy dają szansę na choć częściową zmianę tego stanu rzeczy, poprzez zawarcie tzw. umowy konkubenckiej.

 

Czym jest umowa konkubencka? W jaki sposób można ją zawrzeć? Jakie skutki prawne wywołuje? Jeśli jesteś ciekawy odpowiedzi na te pytania, zaraz postaram się Ci ich udzielić.

 

Co to jest umowa konkubencka? Po co ją zawierać?

 

Umowa konkubencka należy do tej kategorii czynności prawnych, które nie są bezpośrednio uregulowane w Kodeksie cywilnym.  

 

Możliwość jej zawarcia wynika z istnienia zasady swobody umów, która obowiązuje w prawie polskim. Zgodnie z nią - strony mogą ukształtować dowolny stosunek prawny według swego uznania. Warunkiem jest jedynie, aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości tego stosunku, normom prawnym ani też zasadom współżycia społecznego.

 

Jak sama nazwa wskazuje, celem zawarcia umowy konkubenckiej jest uregulowanie pod względem formalnym zasad panującego pomiędzy jej stronami związku konkubenckiego oraz zapewnienie możliwie daleko idącej ochrony osób pozostających w takim wolnym związku.

 

Czy wiesz co to jest konkubinat?

 

Konkubinat to po prostu nieformalny związek, który łączy dwie osoby, pozostające ze sobą w pożyciu, jednak bez usankcjonowania tego stanu w świetle prawa – bez zawierania małżeństwa. Jak stwierdzają sądy, konkubinat to istnienie ogniska domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią łączącą mężczyznę z kobietą.

 

I tu trzeba poczynić ważne zastrzeżenie – pojęcie to nie obejmuje związków osób tej samej płci, czyli tzw. związków partnerskich.

 

Co może być przedmiotem umowy konkubenckiej?

 

W umowie konkubenckiej strony dokonują regulacji zasad wspólnego pożycia pod względem prawnym oraz praktycznym. Może ona obejmować wszelkiego rodzaju kwestie osobiste i majątkowe, jakie zachodzą  pomiędzy Tobą a Twoim partnerem czy partnerką.

 

Jeśli chodzi o te pierwsze, to może ona zawierać wzajemne zobowiązanie do  wykazywania  odpowiedniej troski o partnera oraz współdziałania w różnych sferach wspólnego życia. Jej przedmiotem może być także wyznaczenie zakresu obowiązku alimentacyjnego lub renty alimentacyjnej, w przypadku, jeśli z winy jednego z Was dojdzie do rozwiązania czy wypowiedzenia umowy konkubenckiej bez uzasadnionych przyczyn.

 

Omawiana przez nas umowa może także wprowadzić obowiązek sprawowania odpowiedniej opieki nad każdym z partnerów przez drugą stronę takiego nieformalnego związku, na wypadek gdyby został on dotknięty ciężką chorobą czy też niepełnosprawnością.

 

Umowa konkubencka obejmować może swoją treścią także zagadnienia dotyczące opieki medycznej nad partnerami. Strony mogą wzajemnie upoważnić się do otrzymywania wszelkich informacji o stanie zdrowia konkubenta lub też podejmowania decyzji w zakresie jego leczenia, jeśli stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie samodzielnej decyzji.

 

Do kwestii majątkowych, jakie może regulować umowa konkubencka, należą takie przykładowe kwestie, jak:

  • zasady wzajemnych rozliczeń pomiędzy partnerami,

  • ustanowienie współwłasności przedmiotów należących dotychczas do jednego z nich, jak również majątku nabywanego w czasie trwania związku konkubenckiego,

  • określenie sposobu sprawowania zarządu nad wspólnym majątkiem partnerów,

  • wskazanie zasad jego podziału w razie rozpadu związku,

  • sposób spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu, pożyczki czy też innych zobowiązań majątkowych,

  • zasady rozliczania nakładów poniesionych na rzeczy będące przedmiotem współwłasności partnerów (np. mieszkanie)

 

 

Musisz wiedzieć także, że strony umowy konkubenckiej mogą udzielić sobie wzajemnie pełnomocnictwa ogólnego, na przykład do:

  • dokonywania czynności w zakresie majątku wspólnego,

  • odbioru korespondencji skierowanej do partnera

  • sprzedaży lub kupna nieruchomości,

  • dostępu do rachunku bankowego partnera etc.

 

Okres na jaki zawierana jest umowa konkubencka zależy jedynie od woli partnerów. Tym samym, może ona obowiązywać przez ściśle wskazany okres czasu lub też przybrać formę kontraktu zawartego na czas nieoznaczony. Oczywiście, dopuszczalne jest jej wypowiedzenie lub rozwiązanie przez jedno z Was – jeśli oboje jesteście co do tego zgodni.

 

Jak zawrzeć umowę konkubencką?

 

Umowa konkubencka może zostać zawarta w dowolnej formie, a więc także ustnej. Z uwagi na cele dowodowe oraz ważność kwestii życiowych, które reguluje powinna ona zostać nawiązana przynajmniej w formie pisemnej. Najlepiej zaś, aby ona przybrała formę aktu notarialnego. Dodać trzeba, że jest to forma wymagana, jeśli reguluje ona kwestie związane z nieruchomościami stron.

 

Jak widzisz, umowa konkubencka jest bardzo ważna, jeśli chcesz, aby Twój związek nabrał bardziej formalnego charakteru, a nie zamierzasz wstępować w związek małżeński. Jeśli potrzebujesz pomocy przy jej zawarciu, w każdej chwili możesz się z nami skontaktować.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski