608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Strona przeciwko której został złożony pozew o rozwód, zostanie zobowiązana przez Sąd do złożenia odpowiedzi, w której powinna ustosunkować się do jego treści. Konsekwencje procesowe niezastosowania się do takiego zobowiązania są bardzo poważne.

 

Co to jest odpowiedź na pozew? W jakim termonie należy ją złożyć? Co powinniśmy w niej zawrzeć? Na te i inne pytania odpowiem Ci w tym właśnie wpisie.

 

Co to jest odpowiedź na pozew?

 

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, w którym pozwany ustosunkowuje się do treści pozwu. Jego treść powinny stanowić wywody, odnoszące się do każdego twierdzenia strony przeciwnej oraz przedstawiające własny pogląd na sprawę będącą jego przedmiotem. Na ich poparcie należy przedstawić odpowiednie dowody.

 

Ponadto pozwany powinien przedstawić swoje żądania i wnioski.

 

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew rozwodowy?

 

Z formalnego punktu widzenia odpowiedź na pozew powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu i sygnaturę akt sprawy - informacje te znajdują się w piśmie, które pozwany otrzymuje z Sądu,

 • oznaczenie stron – imię i nazwisko powoda oraz strony pozwanej,

 • oznaczenie rodzaju pisma, w postaci sformułowania „Odpowiedź na pozew rozwodowy”,

 • osnowę (treść) wniosku lub oświadczenia, an przykład o oddalenie pozwu oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności,

 • podpis składającego odpowiedź albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,

 • wymienienie załączników.

 

Jakie mogą być żądania i wnioski pozwanego?

 

W odpowiedzi na pozew o rozwód pozwany może:

 • zgodzić się w całości z żądaniami powoda,

 • zgodzić się na rozwód, ale na innych warunkach. W tym zakresie pozwany może na przykład zażądać rozwodu z winy obu stron bądź z wyłącznej winy powoda, zażądać wyższych alimentów, innego sposobu kontaktowania się z dziećmi etc.,

 • odmówić zgody na rozwód z określonych przyczyn i w efekcie zażądać oddalenia pozwu rozwodowego,

 • zażądać separacji, zamiast rozwodu.

 

Poza powyżej wymienionymi, pozwany może także w odpowiedzi na pozew zgłosić żądania:

 • co do sposobu wykonania władzy rodzicielskiej, a więc zwrócić się o orzeczenie przez Sąd wspólnej władzy rodzicielskiej bądź jej ograniczenia w stosunku do jednego z rodziców,

 • zmiany kwoty alimentów żądanej przez powoda, na siebie bądź wspólne dzieci,

 • oddalenia wniosku małżonka co do zasądzenia alimentów na jego rzecz,

 • zasądzenia alimentów na swoją rzecz, jeżeli znajduje się w stanie niedostatku i nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa,

 • ustalenia sposobu korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania,

 • zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesowych.

 

Do jakiego Sądu należy wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

 

Odpowiedź na pozew o rozwód wnosi się do Sądu Okręgowego, od którego strona pozwana otrzymała pozew wraz z wezwaniem do wniesienia odpowiedzi. Odpowiedź na pozew rozwodowy należy wnieść do sądu wraz z jej odpisem, czyli dwóch egzemplarzach: jeden dla Sądu, drugi dla powoda.

Musisz wiedzieć, że wniesienie odpowiedzi na pozew o rozwód jest wolne od opłaty sądowej.

 

W jaki terminie wnosi się odpowiedź na pozew rozwodowy?

 

Termin do wniesienia odpowiedzi na pozew jest ściśle określony przez przepisy proceduralne, zawarte w Kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi - Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się przy tym powoda.

 

Jak liczyć taki termin?

 

Początek terminu liczy się od dnia, w którym odebrałeś przesyłkę zawierającą przedmiotowe wezwanie. Nie jest to więc data jej awizowania, lecz faktycznego otrzymania listu w tej sprawie.

 

Musisz pamiętać, że wyznaczony termin dotyczy dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Dni wolne czy też dni świąteczne mają znaczenie tylko wtedy, jeśli są ostatnim dniem terminu. W takim wypadku bowiem odpowiedź na pozew możesz złożyć dopiero dnia następnego. Tym samym, ulega on wydłużeniu z mocy samego prawa.

 

Wreszcie, co bardzo ważne, jeżeli wysyłasz odpowiedź na pozew drogą pocztową, to chwilę w której dokonujesz spełnienia wezwania Sądu, wyznacza data stempla pocztowego, a więc jej nadania w placówce pocztowej. W takim wypadku nie ma więc znaczenia, kiedy Twoja kiedy przesyłka dojdzie do Sądu.

 

W jaki sposób złożyć odpowiedź na pozew rozwodowy?

 

Możesz tego dokonać według swojego wyboru:

 • bezpośrednio w biurze podawczym, znajdującym się w siedzibie Sądu,

 • drogą pocztową, najlepiej w postaci listu poleconego. To ostatnie jest bardzo ważne, albowiem tylko w takim przypadku będziesz dysponował dowodem nadania. Jeśli nie będziesz w stanie wykazać, że wysłałeś swoje pismo w terminie, na przykład w razie jego zaginięcia, wówczas poniesiesz wszystkie wynikające z tego negatywne skutki procesowe, o czym dalej…

 

Jakie są skutki niezłożenia w terminie odpowiedzi na pozew?

 

Jeżeli strona nie złoży odpowiedzi na pozew rozwodowy w wyznaczonym terminie, wówczas Przewodniczący zarządza jej zwrot.

 

W takim wypadku, Sąd może wydać wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym. W tego rodzaju sytuacjach przyjmuje się za prawdziwe twierdzenia powoda o faktach zawarte w pozwie lub pismach procesowych doręczonych pozwanemu, chyba że budzą one uzasadnione wątpliwości albo zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski