608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej pełni bardzo ważną rolę w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Jest on sporządzany przy zachowaniu szeregu wymogów formalnych, wskazanych przez ustawę Prawo upadłościowe.

 

Na jakim etapie postępowania upadłości konsumenckiej dochodzi do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

 

Po wydaniu prze Sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek dłużnika staje się masą upadłości. Syndyk wyznaczony przez Sąd dokonuje ustalenia listy wierzytelności, sporządza spis inwentarza oraz przeprowadza likwidację masy upadłościowej.

 

Tak więc plan spłaty ustalany jest przez Sąd upadłościowy po zakończeniu postępowania upadłościowego, czyli po zatwierdzeniu listy wierzytelności oraz wykonaniu planu podziału funduszy masy upadłości. Dodać trzeba, że najpierw ustalany jest projektu planu spłaty wierzycieli.

 

Ustalenie projektu planu spłaty wierzycieli

 

Każdy wierzyciel, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, obowiązany jest dokonać zgłoszenia swojej wierzytelności syndykowi. Na podstawie przedmiotowych zgłoszeń powstaje właśnie plan spłaty, który obejmuje wierzytelności zgłoszone w postępowaniu upadłościowym oraz te, które z urzędu podlegają   umieszczeniu na liście wierzytelności, jak na przykład należności ze stosunku pracy. Wierzytelność zgłoszona po wskazanym terminie pozostawiana jest bez rozpoznania, jeżeli syndyk zdążył już przygotować projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację o odmowie jego ustalenia.

 

Po ustaleniu planu spłaty, syndyk doręcza dłużnikowi i wierzycielom:

 • projekt planu spłaty z uzasadnieniem lub też informację, że zachodzą przesłanki do odmowy ustalenia planu spłat bądź przesłanki do umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłat, lub podstawy do warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłat,

 • pouczenie o prawie do wnioskowania o wyznaczenie rozprawy,

 • zobowiązanie do złożenia stanowiska w przedmiocie projektu planu lub występowania wymienionych w informacji przesłanek w terminie 14 dni.

 

Przedstawienie projektu planu spłaty wierzycieli przez syndyka

 

Po zakończeniu opisanych powyżej czynności, syndyk składa Sądowi:

 • projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem,

albo

 • informację, że zachodzą przesłanki do:

- odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli,

- odmowy umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,

- umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,

- warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

 

Zaznaczyć trzeba, że Sąd nie jest związany stanowiskiem syndyka.

 

W przypadku postępowania wszczętego wyłącznie na wniosek wierzyciela, syndyk składa Sądowi przedmiotowe dokumenty, chyba że dłużnik na jego wezwanie oświadczy, że nie wnosi o przeprowadzenie wymienionych w nich czynności. W takim wypadku Sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania.

 

Postanowienie Sądu

 

Po otrzymaniu projektu sąd upadłościowy wydaje postanowienie w przedmiocie:

 • ustalenia planu spłaty wierzycieli,

lub

 • umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,

lub

 • warunkowego umorzenia zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli,

lub

 • odmowy ustalenia planu spłat albo umorzenia zobowiązań bądź warunkowego umorzenia zobowiązań.

 

Przedmiotowe postanowienie Sądu, na które przysługuje zażalenie, może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym lub po przeprowadzeniu rozprawy. Ta ostatnia odbywa się tylko i wyłącznie w przypadku, gdy upadły, syndyk lub wierzyciel złożyli wniosek o jej przeprowadzenie.

 

W przypadku braku zgłoszeń wierzytelności i braku wierzytelności, podlegałyby z urzędu umieszczeniu na liście wierzytelności, Sąd, po upływie terminu do dokonania tej czynności, wydaje postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, chyba że w toku postępowania nie zostały zaspokojone koszty tego postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa lub inne zobowiązania masy upadłości.

 

Podkreślić trzeba, że Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego oraz wierzycieli co do treści planu spłaty wierzycieli. Dokonując jego ustalenia, bierze on pod uwagę jedynie możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności oraz stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

 

Musisz wiedzieć, że wydanie przedmiotowego postanowienia prze Sąd oznacza zakończenie postępowania upadłościowego.

 

W jaki sposób wykonuje się plan spłaty wierzycieli?

 

W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli Sąd:

 • wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty,

 • dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości,

 • ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

 • określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie zwykłym zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

 

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

 

Jeżeli w drodze wykonania planu spłaty wierzycieli dłużnik spłaci co najmniej 70% zobowiązań objętych planem spłaty wierzycieli, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w trybie zwykłym  zostałyby uznane na liście wierzytelności, plan spłaty wierzycieli nie może zostać ustalony na okres dłuższy niż rok. W przypadku gdy będzie to co najmniej 50% plan nie może być ustalony na okres dłuższy niż dwa lata.

 

Powinieneś wiedzieć, że koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz inne zobowiązania masy upadłości niezaspokojone w toku postępowania uwzględnia się w planie spłaty wierzycieli w pełnej wysokości. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy możliwości zarobkowe upadłego, konieczność jego utrzymania wraz z osobami pozostającymi na jego utrzymaniu oraz ich potrzeby mieszkaniowe nie pozwalają na ich zaspokojenie. W takim wypadku ponosi je ostatecznie Skarb Państwa.

 

Zaznaczyć trzeba, ze w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli niedopuszczalne jest, co do zasady, wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed jego ustaleniem.

 

Kiedy Sąd odmawia ustalenia planu spłaty wierzycieli?

 

Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

 • upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

 • w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której wydanie pozytywnego postanowienia jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Na koniec warto zaznaczyć, że wydanie postanowienia o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli również oznacza zakończenie postępowania upadłościowego.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski