608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Pre-pack czyli przygotowanie likwidacji przedsiębiorstwa. Pre-pack krok po kroku – całe postępowanie w pigułce

Przygotowana likwidacja, z angielska „pre-pack” umożliwia dokonanie sprzedaży zadłużonego przedsiębiorstwa, bez konieczności ogłaszania w tym celu jego upadłości. Dokonuje się tego w ramach odrębnej procedury, która regulowana jest odpowiednimi przepisami ustawy Prawo upadłościowe.

 

Co to jest pre-pack?

 

Pre-pack to procedura przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym. Na jej podstawie możliwe jest dokonanie sprzedaży zadłużonego przedsiębiorstwa, bez konieczności ogłaszania w tym celu jego upadłości. Dzięki temu nie ulega ono likwidacji i  ma szansę na dalsze efektywne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym bez obciążających go długów, będąc pod zarządem nowego właściciela. Wszystko to powoduje, że pre-pack oferuje szereg korzyści, takich jak:

 • uwolnienie przedsiębiorstwa od długów,

 • zachowanie jego majątku i dotychczasowego stanu zatrudnienia, w szczególności poszukiwanych na rynku pracy specjalistów,

 • brak przerwy w działalności przedsiębiorstwa,

 • krótki czas samego postępowania oraz jego niskie koszty,

 • istnienie możliwości sprzedaży przedsiębiorstwa wskazanemu nabywcy.

 

W jaki sposób można przeprowadzić pre-pack?

 

Procedura przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym może zostać wszczęta wyłącznie na wniosek. Może go złożyć każdy uczestnik postępowania upadłościowego, a więc zarówno dłużnik, który jest niewypłacalny, jak i jego wierzyciel osobisty. Polega on na zwróceniu się do Sądu upadłościowego o  zatwierdzenie warunków sprzedaży na rzecz nabywcy:

 • przedsiębiorstwa dłużnika,

lub

 • jego zorganizowanej części,

lub

 • składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa.

 

Musisz przy tym wiedzieć, że niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży w odniesieniu do składników majątkowych objętych zastawem rejestrowym, jeżeli umowa o jego ustanowienie przewiduje przejęcie przedmiotu zastawu albo jego sprzedaż w drodze przetargu publicznego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do wniosku zostanie dołączona pisemna zgoda zastawnika.

 

Co powinien zawierać wniosek o przygotowanie likwidacji przedsiębiorstwa?

 

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy. Te pierwsze mogą być określone w złożonym projekcie umowy, która ma być zawarta przez syndyka. We wniosku albo złożonym projekcie umowy należy wskazać adres oraz adres poczty elektronicznej nabywcy.

 

Zaznaczyć trzeba, że przedmiotowy wniosek może dotyczyć sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika na rzecz więcej niż jednego nabywcy.

 

Musisz wiedzieć, że do wniosku konieczne jest dołączenie szeregu załączników:

 • listy znanych wnioskodawcy zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika, którego dotyczy wniosek, z podaniem ich adresów tych wierzycieli,

 • opis i oszacowanie składnika objętego wnioskiem sporządzone przez osobę wpisaną na listę biegłych sądowych.

 

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może przewidywać wydanie przedsiębiorstwa nabywcy z dniem ogłoszenia upadłości dłużnika. W takim przypadku załącza się do niego dowód wpłaty pełnej ceny na rachunek depozytowy sądu.

 

Zaznaczyć trzeba, że wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa nie podlega żadnej opłacie sądowej.

 

Jakie są warunki sprzedaży?

 

Warunkiem uwzględnienia przez Sąd wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży jest, aby  jej cena była wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania oraz inne zobowiązania masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji w takim trybie. Sąd może jednak zdecydować o zaakceptowaniu wniosku także wtedy, gdy cena jest jedynie zbliżona do opisanej powyżej, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.

 

Sprzedaż na rzecz podmiotów, które wobec dłużnika są małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, osobą pozostającą z nim w faktycznym związku, prowadzącą z nim wspólnie gospodarstwo domowe albo z przysposobionym lub przysposabiającym dopuszczalna jest wyłącznie po cenie sprzedaży nie niższej niż cena oszacowania. Ustala ją Sąd na podstawie dowodu z opinii biegłego. Dodać trzeba, że dotyczy to także Spółek, w których osoby wymienione powyżej są członkami zarządu lub jedynymi wspólnikami lub akcjonariuszami.

 

Wadium

 

Aby została wszczęta procedura przygotowanej likwidacji konieczne jest wniesienie przez wskazanego we wniosku nabywcę odpowiedniego wadium. Powinno ono wynosić jedną dziesiątą oferowanej ceny. Dowód jego wniesienia wnioskodawca zobowiązany jest załączyć do wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wadium może być wnoszone w jednej formie lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu, które wpłaca się przelewem na rachunek depozytowy sądu właściwego do rozpoznania wniosku,

 • poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 • gwarancjach bankowych,

 • gwarancjach ubezpieczeniowych.

 

Zaznaczyć trzeba, że wadium pełni rolę zabezpieczającą. Jeżeli bowiem nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie nabywcy, wówczas syndyk zatrzymuje wadium wniesione w pieniądzu. Jeżeli było ono wniesione w innej formie,  syndyk dochodzi zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Samo wadium stanowi składnik masy upadłości.

 

Jaki jest przebieg procedury przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa?

 

Przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa przebiega w ramach sformalizowanej procedury określonej przez przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Dzieli się ona na kilka odrębnych etapów.

 

Ustanowienie nadzorcy

 

W razie złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, Sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego albo zarządcę przymusowego.

 

Jego podstawowym zadaniem jest złożenie w wyznaczonym terminie sprawozdania obejmującego w szczególności:

 • informacje na temat stanu finansowego dłużnika,

 • rodzaju i wartości jego majątku,

 • przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego oraz innych zobowiązań masy upadłości, które należałoby ponieść przy likwidacji na zasadach ogólnych,

 • inne informacje istotne dla rozpoznania wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży.

 

Rozpoznanie wniosku przez Sąd

 

Sąd rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nie wcześniej niż trzydzieści dni od dnia obwieszczenia o jego złożeniu oraz nie wcześniej niż czternaście dni od dnia doręczenia wierzycielom zabezpieczonym na majątku przedsiębiorstwa, którego dotyczy ten wniosek, jego odpisów wraz ze zobowiązaniem do zajęcia stanowiska w wyznaczonym terminie.

 

Uwzględniając wniosek, Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zatwierdza warunki sprzedaży, określając jednocześnie co najmniej cenę oraz nabywcę mienia. 

 

Sąd może również wniosek oddalić i dalej prowadzić standardowe postępowanie upadłościowe.

 

Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przysługuje zażalenie wyłącznie wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające taki wniosek zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia.

 

Umowa sprzedaży

 

Umowę sprzedaży z nabywcą przedsiębiorstwa na warunkach określonych w postanowieniu Sądu o jej zatwierdzeniu zawiera syndyk wyznaczony przez Sąd. Powinno to nastąpić nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez Sąd warunki umowy przewidywały inny termin.

 

Zawarcie przedmiotowej umowy może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny do masy upadłości lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu.

 

W przypadku złożenia, co najmniej dwóch wniosków o zatwierdzenie warunków sprzedaży przeprowadza się aukcję pomiędzy nabywcami w celu wyboru najkorzystniejszych warunków sprzedaży.

 

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje do rąk nabywcy, przy udziale syndyka.

 

Powinieneś pamiętać, że nabycie przedsiębiorstwa lub składnika majątkowego w ramach przygotowanej likwidacji jest nabyciem egzekucyjnym. Oznacza to, że jest ono wolne od zobowiązań poprzedniego właściciela przedsiębiorstwa oraz od ustanowionych na nim obciążeń.

 

Uchylenie lub zmiana postanowienia

 

W terminie przewidzianym na zawarcie umowy sprzedaży syndyk lub nabywca może złożyć wniosek do Sądu o uchylenie lub zmianę postanowienia o zatwierdzeniu warunków sprzedaży, jeżeli po wydaniu tego postanowienia zmieniły się lub zostały ujawnione okoliczności mające istotny wpływ na wartość składnika majątku będącego przedmiotem sprzedaży. Na postanowienie uwzględniające ten wniosek zażalenie przysługuje również syndykowi oraz nabywcy.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski