608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

03 czerwca 2022

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku

Z chwilą zawarcia małżeństwa, pomiędzy mężem i żoną powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Mogą oni jednak zawrzeć umowę majątkową małżeńską, w której ustanowią pomiędzy sobą rozdzielność majątkową. Może ona przybrać postać rozdzielności całkowitej, albo też rozdzielności z wyrównaniem dorobków.

 

Co to jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? W jaki sposób można ją ustanowić? Jakie wywołuje skutki prawne? O wszystkim tym dowiesz się z niniejszego artykułu.

 

Co to jest rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

 

Co do zasady, pomiędzy małżonkami, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, powstaje z mocy prawa ustrój wspólności ustawowej. Jeśli jego strony chcą jednak, aby ich majątki były przedmiotem odrębnej własności, wówczas mogą zawrzeć umowę majątkową małżeńską. W ten sposób narzeczeni lub małżonkowie mogą ustanowić pomiędzy sobą rozdzielność majątkową. Jedną z jej postaci jest tzw. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.

 

Jakie skutki prawne ma rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków?

 

W okresie, w którym obowiązuje umowa majątkowa małżeńska, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ma dokładnie takie same skutki prawne jak zwykła rozdzielność. Oznacza to, że nie istnieje majątek wspólny jej stron. Każdy ze współmałżonków zachowuje w swoim odrębnym posiadaniu zarówno majątek posiadany przed jej zawarciem, jak i ten który został nabyty później - a więc w trakcie trwania związku małżeńskiego.

 

Na jej podstawie następuje wyłączenie wspólności majątkowej, w miejsce której tworzy się rozdzielność majątkowa, zaś każdy z małżonków sprawuje samodzielny zarząd swoimi aktywami.

 

Musisz jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do ustroju zwykłej rozdzielności majątkowej, z chwilą, gdy następuje ustanie ustroju rozdzielności majątkowej poprzez rozwód, małżonek znajdujący się w gorszej sytuacji majątkowej, może wystąpić o wyrównanie dorobku.

 

Co to jest dorobek?

 

Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku, który nastąpił od daty zawarcia umowy o ustanowieniu rozdzielności aż do jej ustania. Obejmuje on wszelkie przedmioty majątkowe i prawa - na przykład zakupione mieszkanie czy też samochód.

 

Jaki jest cel wyrównania dorobku?

 

Powodem, dla którego strony decydują się na wyrównanie dorobku jest chęć zabezpieczenia interesów tego małżonka, który znajduje się się w gorszej sytuacji finansowej. Może mieć to miejsce, jeśli jeden z nich nie będzie w stanie z różnych przyczyn w trakcie trwania małżeństwa powiększać swojego majątku osobistego, w związku z czym znajdzie się w gorszej sytuacji finansowej. Może to wynikać na przykład z z powodu sprawowania osobistej opieki nad dziećmi czy ciężkiej choroby.

 

Jak się oblicza dorobek?

 

Aby skutecznie wystąpić o wyrównanie dorobku, trzeba najpierw dokładnie obliczyć jego wartość. Następuje to według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili dokonywanie rozliczenia pomiędzy współmałżonkami.

 

Obliczenia dorobku dokonuje się tego według ściśle określonych zasad, wskazujących co można zaliczyć na jego poczet, a czego nie.

 

Co się dolicza do dorobku?

 

Do dorobku dolicza się:

 • darowizny dokonane przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz ich wspólnych zstępnych oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,

 • usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,

 • nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka dokonanych z majątku drugiego z nich.

 

Czego nie wlicza się do dorobku?

 

Jeżeli umowa majątkowa małżeńska nie stanowi inaczej, do dorobku nie wlicza się:

 • zaliczanych do majątku osobistego przedmiotów nabytych przed zawarciem umowy majątkowej i odziedziczonych przez małżonka,

 • przedmiotów przekazanych mu w drodze darowizny lub zapisu,

 • praw niezbywalnych, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, np. prawa odkupu, prawa pierwokupu, prawa dożywocia, służebności osobistej,

 • przedmiotów uzyskanych z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,

 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.

 • praw autorskich oraz praw pokrewnych,

 • praw własności przemysłowej,

 • innych praw twórcy, nabytych w zamian za wszystkie te prawa majątkowe.

 

W jaki sposób następuje wyrównanie dorobków?

 

Gdy ustaje rozdzielność majątkowa, wówczas małżonek, którego stan majątkowy jest mniejszy, może wystąpić z żądaniem wyrównania dorobków. Dokonuje się tego przez zapłatę kwoty pieniężnej w odpowiedniej wysokości lub przeniesienie prawa. Wskutek tego, wraz z wyrównaniem dorobków, następuje usunięcie dysproporcji pomiędzy majątkami małżonków.

 

Małżonek, na którym ciąży obowiązek wyrównania dorobków, co do zasady, nie może zwolnić się z takiej powinności. Może zgłosić żądanie wyrównania dorobku przez drugiego małżonka jedynie z ważnych powodów.

 

W razie braku porozumienia między stronami co do sposobu lub wysokości wyrównania, w sprawie rozstrzyga sąd.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski