608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

04 czerwca 2022

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie polega na wskazaniu przez Sąd, który ze współmałżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa. Tym samym, znacząco różni się on od rozwodu, w którym takiej okoliczności się nie bada.

 

Co to jest rozwód z orzeczeniem o winie? Jak powinien wyglądać pozew w takiej sprawie? Jak jest różnica pomiędzy rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem za porozumieniem stron? Wszystkiego tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

 

Co to jest rozwód z orzeczeniem o winie?

 

Cóż, rozwód z orzeczeniem o winie jest procesem, którego zasadniczy cel nie różni się od rozwodu bez takiego orzeczenia. Jest nim rozwiązanie związku małżeńskiego. Odmienne są natomiast jego skutki prawne oraz sam przebieg procesu w takiej sprawie.

 

W tego rodzaju postępowaniu jednej ze stron chodzi o wykazanie, iż osobą, którą w całości obciąża odpowiedzialność za rozpad za trwały i zupełny rozkład pożycia, jest drugi współmałżonek. Tak więc Sąd w tym przypadku ma trzy możliwości, a mianowicie orzec:

  • winę męża,

  • winę żony,

  • winę obojga małżonków.

 

Jak powinien wyglądać pozew w sprawie rozwodu z orzekaniem o winie?

 

Pozew w sprawie rozwodu z orzekaniem o winie powinien wyglądać w zasadzie identycznie, jak przypadku rozwodu za porozumieniem stron. Różnica sprowadza się do konieczności wykazania przez powoda istnienia winy współmałżonka. No i oczywiście, w tym przypadku pozew nie zawiera wniosku i zgody obu stron na rozwód bez orzekania o winie.

 

Musisz pamiętać, że proces w takiej sprawie jest o wiele bardziej skomplikowany i długotrwały, aniżeli w przypadku rozwodu bez stwierdzania winnego rozpadu związku. Sąd w takim wypadku bada bowiem bardzo dokładnie przyczyny, które doprowadziły do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, jak również docieka, kto za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność. Wymaga to często żmudnego postępowania dowodowego. 

 

Jak wykazać winę współmałżonka?

 

No cóż, w tym zakresie prawie wszystkie chwyty są dozwolone... Katalog środków, jaki masz do dyspozycji jest bardzo szeroki i obejmuje:

  • dowód z przesłuchania stron,

  • dowód z przesłuchania świadków,

  • dowód z dokumentu urzędowego,

  • dowód z dokumentu prywatnego,

  • dowód z opinii biegłych,

  • dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisów różnych komunikatorów, e-maili, billingów, wydruków wiadomości SMS,

  • wywiad środowiskowy, przy czym trzeba wyraźnie zastrzec, że jest on przeprowadzany, aby ustalić kwestie dotyczące dzieci współmałżonków.

 

Jak jest różnica pomiędzy rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem za porozumieniem stron?

 

Najważniejszą różnicą pomiędzy między rozwodem z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie, jest sposób ukształtowania przez Sąd rodzinny obowiązku alimentacyjnego przysługującego od jednego z byłych współmałżonków na rzecz drugiego. Jego istotą jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek alimentacyjny obciąża tego z małżonków, który został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wówczas Sąd na żądanie tego ostatniego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych, nawet w sytuacji, gdy ten nie znajduje się w stanie niedostatku.

 

Tym samym, ukształtowanie zakresu obowiązku alimentacyjnego w przypadku orzeczenia o winie jednego ze współmałżonków jest zdecydowanie dalej idące, aniżeli w przypadku, gdy Sąd tego nie czyni.

 

Co ciekawe, polskie prawo nie definiuje pojęcia „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej”. Przyjmuje się jednak, iż musi zostać udowodnione, że po rozwodzie małżonek uprawniony będzie miał sytuację materialną gorszą niż w małżeństwie, oraz że to pogorszenie ma charakter istotny, czyli odczuwalny. Nie oznacza to jednak aż stanu niedostatku. Tak więc pogorszenie takiej sytuacji będzie także miało miejsce, gdy uprawniony wprawdzie zaspokaja swoje usprawiedliwione potrzeby, a nawet potrzeby wyższego rzędu i to na poziomie wyższym, niż przeciętny w społeczeństwie, ale jednak na poziomie niższym, niż dotychczas w małżeństwie.

 

Usprawiedliwionymi potrzebami” natomiast, nazywamy takie, których zaspokajanie jest niezbędne dla prowadzenia życia na normalnym, przeciętnym poziomie, przy czym ma on być odpowiedni dla stanu zdrowia i wieku uprawnionego.

 

Czy wina wpływa na sprawowanie opieki nad dzieckiem, alimenty oraz podział majątku?

 

Sąd orzekając o opiece nad małoletnim, alimentach czy podziale majątku wspólnego podejmuje decyzję w pierwszym przypadku w zakresie relacji dziecko – rodzic, w drugim zaś odnośnie relacji finansowo – ekonomicznych pomiędzy współmałżonkami. Oznacza to, że orzeczenie dotyczące osobistych relacji pomiędzy małżonkami, a więc w przedmiocie winy za rozpad związku, nie może mieć na nie żadnego wpływu.

 

Kwestia winy za rozkład pożycia jest związana z relacjami małżeńskimi, toteż ma znaczenie z punktu widzenia rozwodu i ewentualnych alimentów na rzecz małżonka niewinnego.

 

Sama wina nie ma natomiast najmniejszej wagi dla zagadnień dotyczących władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ustalenia kształtu kontaktów z nim czy wysokości alimentów. To samo dotyczy kwestii podziału majątku wspólnego.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski