608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Sprawozdanie upadłego

Na dłużniku, wobec którego ogłoszono upadłość spoczywa szereg obowiązków. Jednym z nich jest składanie odpowiednich sprawozdań Sądowi upadłościowemu.

 

Obowiązki dłużnika w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli

 

Po ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika i wyznaczeniu przez Sąd syndyka, następują po sobie kolejne etapy postępowania upadłościowego. Polegają one na:

 • ustaleniu przez syndyka składników i wartości masy upadłości oraz sporządzeniu listy wierzytelności, a także spisu inwentarza,

 • ustaleniu planu likwidacyjnego oraz przeprowadzeniu procesu sprzedaży majątku, jaki należy do upadłego w celu zasilenia funduszy masy upadłościowej,

 • przeprowadzeniu podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli,

 • w przypadku, gdy majątek upadłego nie jest w stanie zasilić masy upadłości odpowiednimi środkami, następuje wdrożenie procedury planu spłaty wierzycieli.

 

Po ustaleniu planu spłaty wierzycieli przez Sąd upadłościowy, na upadłym spoczywa szereg powinności. Przede wszystkim obowiązuje go zakaz dokonywania czynności prawnych, dotyczących jego majątku, które mogłyby pogorszyć zdolność do wykonania planu spłaty wierzycieli. Poza tym, dłużnik jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej sprawozdawczości.

 

Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe - upadły jest zobowiązany składać Sądowi corocznie sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy. Dłużnik każdorazowo powinien złożyć je w terminie do końca kwietnia danego roku w jednym egzemplarzu. Wnosi się je do Sądu upadłościowego, który wydał postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli. Dłużnik powinien samodzielnie pilnować tego terminu, gdy ż Sąd nie wysyła w tym przedmiocie żadnych wezwań.

 

Zaznaczyć należy, że sprawozdanie upadłego może być złożone także przez pełnomocnika.

 

W treści sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli upadły powinien wykazać:

 • osiągnięte przychody, bez względu na ich źródło. Dotyczy to zarówno przychodów z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło czy też zlecenia. Obejmuje to też środki z tytułu otrzymywanej przez dłużnika emerytury, renty, a także innych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

 • spłacone kwoty w ramach planu spłaty wierzycieli. Zestawienie to powinno być tak sporządzone. aby była możliwa kontrola prawidłowości zaspokojenia poszczególnych wierzycieli. Kwoty i terminy dokonywanych spłat powinny być zbieżne z treścią planu spłaty wierzycieli. Jakiekolwiek niedotrzymanie przez upadłego ciążących na nim zobowiązań na niekorzyść wierzycieli może stanowić podstawę do uchylenia planu spłaty wierzycieli. Skutkiem tego może być brak umorzenia zobowiązań dłużnika,

 • nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczy to zarówno ruchomości, w postaci na przykład samochodów, mebli, urządzeń wyposażenia domowego, biżuterii, papierów wartościowych, etc, jak i nieruchomości, na przykład domów, lokali mieszkalnych czy działek gruntowych. Przez nabycie składników majątkowych należy rozumieć uzyskanie ich prawa własności tak w drodze zakupu, jak i w drodze darowizny, czy też spadkobrania.

 

Do sprawozdania upadły powinien dołączyć kopię złożonego rocznego zeznania podatkowego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie jest przypadkiem, ścisłe skorelowanie terminu złożenia przez dłużnika sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli z terminem przewidzianym do złożenia zeznania PIT w zakresie podatku dochodowego.

 

Musisz wiedzieć, że obowiązujące przepisy prawa nie wymagają od upadłego obowiązku dołączenia do sprawozdania jakichkolwiek dowodów co do wysokości osiągniętych przychodów, jak i spłaconych kwot oraz nabytych składników majątkowych. W tym stanie rzeczy, w zupełności wystarczające jest samo wskazanie w sprawozdaniu przedmiotowych informacji. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, Sąd może wezwać dłużnika do przedłożenia żądanych dowodów oraz dodatkowych wyjaśnień.

 

Jaka powinna być treść sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli?

 

Podkreślić trzeba, że ustawodawca nie wprowadził żadnego wzoru sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli, czy też urzędowego formularza w tym zakresie.

 

Należy je więc sporządzić w taki sam sposób, jak każde inne pismo procesowe kierowane do sądu, przy wskazaniu opisanych powyżej informacji.

 

Powinno więc ono zawierać:

 • datę i miejscowość jego sporządzenia,

 • wskazanie danych osobowych upadłego, w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania oraz numeru PESEL,

 • podanie sygnatury akt, pod jaką prowadzone jest postępowanie upadłościowe,

 • wskazanie Sądu do którego jest skierowane,

 • podanie tytułu, w postaci „Coroczne sprawozdanie upadłego z wykonania planu spłaty wierzycieli”,

 • wskazanie, że na podstawie art. 491 (18) ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe, upadły składa coroczne sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, czyli za rok ………,

 • opisanie osiągniętych przychodów z rozbiciem na poszczególne źródła oraz ich łącznej sumy w danym roku kalendarzowym,

 • opisanie spłaconych kwot w ramach planu spłaty wierzycieli ze wskazaniem daty, w której nastąpiła pierwsza spłata po uprawomocnieniu się planu spłaty. Następnie należy opisać jakie kwoty, w jakiej dacie i na rzecz jakich wierzycieli zostały uiszczone,

 • wskazanie nabytych składników majątkowych,

 • własnoręczny podpis upadłego lub jego pełnomocnika,

 • wymienienie załączników. W przypadku, gdy sprawozdanie składane jest przez pełnomocnika należy do sprawozdania załączyć odpis udzielonego przez dłużnika pełnomocnictwa w tym przedmiocie.

 

Jaki może być skutek niezłożenia sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli?

 

Konsekwencją niezłożenia sprawozdania przez upadłego może być uchylenie planu spłaty wierzycieli. W takim wypadku, zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski