608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

14 czerwca 2022

Szybki rozwód

Wiele osób, decydując się na rozwód, chce uniknąć długotrwałej procedury i jak najszybciej uzyskać orzeczenie w tym przedmiocie. Aby to osiągnąć, trzeba jednak zrezygnować z wielu możliwych do osiągnięcia korzyści. W tym wypadku w pełni obowiązuje zasada – coś za coś…

 

Szybki rozwód – czy to możliwe?

 

Tak, jak najbardziej!

 

Jednakże jest jeden warunek – musisz dojść z drugim małżonkiem do porozumienia w przedmiocie wszystkich zasadniczych kwestii związanych z samym rozwiązaniem Waszego małżeństwa, jak i opieką na wspólnymi dziećmi.

 

Szybki rozwód jest w zasadzie dopuszczalny tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ani Ty, ani Twój były towarzysz życia nie będziecie występować o orzeczenie wyłącznej winy jednego z Was w trwałym i zupełnym rozkładzie Waszego związku. Choć, również i w takim przypadku istnieje taka możliwość, jednak przy spełnieniu paru warunków.

 

Co w praktyce znaczy szybki rozwód?

 

Nawet najszybsze rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia choć jednej rozprawy. Co więcej, nie unikniesz przesłuchania zarówno samego siebie, jak i współmałżonka w charakterze strony, gdyż zgodnie z procedurą rozwodową ma to charakter obligatoryjny. Tym samym, Sąd tego rodzaju dowód musi przeprowadzić, nawet, gdy Wasze żądania co do rozwodu są w pełni zgodne.

 

Szybki rozwód za porozumieniem stron

 

Porozumienie stron jest warunkiem absolutnie koniecznym dla uzyskania szybkiego rozwodu. Co ważne, Wasze zgodne stanowisko musi być prezentowane przez całe postępowanie rozwodowe. Jeżeli bowiem Sąd poweźmie w tym przedmiocie jakiekolwiek wątpliwości, może zdecydować o prowadzeniu pełnego, a więc długotrwałego procesu rozwodowego.

 

Gdy strony prezentują w pełni zgodne stanowisko, wówczas procedura rozwodowa jest zdecydowanie łatwiejsza i krótsza. W takim wypadku istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż orzeczenie zapadnie nawet już na pierwszym posiedzeniu Sądu. Nie musi on bowiem w takim przypadku przeprowadzać tak skomplikowanego i wnikliwego postępowania dowodowego, jak w przypadku, gdy strony składają przeciwstawne wnioski.

 

Szybki rozwód bez orzekania o winie

 

Porozumienie stron procesu rozwodowego łączy się ściśle z brakiem występowania przez któregokolwiek ze współmałżonków o orzeczenie przez Sąd wyłącznej winy jednego z nich, za trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Żądanie przeciwne zmusi Sąd do przeprowadzenia postępowania dowodowego zmierzającego do zbadania wszystkich okoliczności rozpadu małżeństwa, w tym przesłuchania świadków oraz analizowania ewentualnych nagrań, sms-ów, maili, zdjęć, filmów i całego tego sztafażu, który będzie przedstawiony aby obciążyć jedną ze stron…

 

Jeżeli nie będziecie występowali o wydanie orzeczenia w przedmiocie winy, wówczas jedyną rzeczą, jaką będziecie musieli udowodnić przed Sądem, będzie zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym zakresie Sąd ograniczy się jedynie do przesłuchania stron.

 

Co bardzo ważne, z Waszych zeznań musi wynikać, że przestała istnieć jedna z koniecznych więzi spajających małżeństwo – gospodarcza, polegająca na prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, seksualna oraz duchowa, a więc po prostu uczucie miłosne, jakie Was kiedyś łączyło, zupełnie wygasło. Określenie „zupełnie” ma tu kluczowe znaczenie, gdyż nawet utrzymywanie korespondencji ze współmałżonkiem, może być dla Sądu wskazówką, że mimo wszystko więź duchowa pomiędzy stronami jeszcze istnieje. Musisz też pamiętać, że o ile brak więzi gospodarczej czy seksualnej nie przesądza o rozpadzie związku, to nieistnienie spoiwa duchowego, zawsze o tym świadczy. Wszystko to będzie dowodem na zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

 

Tym samym, musicie jeszcze wykazać, że stan taki ma  charakter trwały, a więc nie rokuje żadnych szans na poprawę.  Dopiero, gdy z Waszych zeznań będą łącznie wynikały te dwie przesłanki, uzyskacie szybki rozwód.

 

Czy szybki rozwód z orzekaniem o winie jest możliwy?

 

Choć tego rodzaju „zjawisko” jest rzadkie, to jednak istnieje…

 

Warunkiem zrealizowania się takiego scenariusza jest wniesienie przez Ciebie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie Twojego współmałżonka, oraz następnie wyrażenie przez niego w odpowiedzi na pozew zgody na wszystkie zawarte w nim żądania oraz tezy. Inaczej mówiąc, Twój współmałżonek, jako winny rozpadowi małżeństwa, musi dobrowolnie przyznać się do  wszystkiego i wziąć całą winę na siebie. Z praktyki wynika, że często konieczne jest odpowiednie „wspomożenie” postawy współmałżonka, na przykład  wyrażeniem zgody na korzystny dla niego podział majątku wspólnego, czy też na sprawowanie opieki naprzemiennej nad dziećmi.

 

Czy możliwy jest szybki rozwód z dziećmi?

 

Jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci, niewątpliwie komplikuje to postępowanie rozwodowe. Sąd bowiem wówczas musi przeanalizować oraz rozstrzygnąć dodatkowe  kwestie, jakie się z tym wiążą, w postaci władzy rodzicielskiej, sposobu kontaktów, miejsca zamieszkania dzieci oraz świadczeń alimentacyjnych na ich rzecz,

 

Jak pomimo to uzyskać możliwie szybki rozwód?

 

Aby to nastąpiło, konieczne jest to, co zawsze – Wasze pełne porozumienie. Musicie złożyć odnośnie dzieci zgodne wnioski i żądania, a najlepiej, gdy spiszecie specjalny dokument, tzw. rodzicielski plan wychowawczy, w którym ustalicie wszystkie kwestie związane z opieką nad Waszymi dziećmi. W takiej sytuacji Sąd ogranicza się do badania, czy jego postanowienia są zgodne z dobrem małoletnich. Jeżeli nie ma on żadnych zastrzeżeń pod tym względem, uwzględnia go w wydawanym wyroku rozwodowym.

 

Zaznaczyć też trzeba, iż będziecie musieli ponadto wykazać ponad wszelką wątpliwość, że sam rozwód nie zagraża dobru Waszego dziecka. Bez spełnienia tego warunku, rozwód jest, co do zasady, niedopuszczalny. Oprócz Waszych zeznań w tym przedmiocie, należy także powołać świadka, który potwierdzi taki stan rzeczy.

 

Powinna to być osoba bliska dla dziecka, taka jak dorosły brat lub siostra, babcia czy też dziadek i  która będzie w stanie obiektywnie ocenić, jak rozwód rodziców wpłynie na dziecko. Jeżeli Sąd da wiarę takim zeznaniom, nie będzie już prowadził w tym kierunku dodatkowego postępowania dowodowego.

 

Szybki rozwód bez dzieci

 

W procesie rozwodowym ma zastosowanie zasada, iż jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu a małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, Sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przesłuchania stron. Oczywiście w znaczący sposób wpływa to skrócenie postępowania rozwodowego.

 

Szybki rozwód a brak dodatkowych żądań

 

Na końcu trzeba wspomnieć, że aby uzyskać szybki rozwód, żadna ze stron nie może zgłaszać dodatkowych żądań, powodujących konieczność przeprowadzenia przez Sąd dodatkowych czynności, w oczywisty sposób wydłużających postępowanie. Żadne z Was nie powinno wnosić o:

  • podział majątku wspólnego,

  • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,

  • eksmisję współmałżonka.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski