608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Upadłość byłego przedsiębiorcy

Upadłość konsumencką mogą ogłosić także przedsiębiorca. Aby to jednak było możliwe, musi on spełnić wymogi formalne określone ustawą Prawo upadłościowe.

 

Kto to jest przedsiębiorca?

 

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Kiedy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

 

Prawo upadłościowe stanowi, że podmiotami, które mogą wystąpić o przeprowadzenie procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej są osoby fizyczne, które w chwili składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

Aby więc przedsiębiorca uzyskał zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, konieczne jest wykreślenie przez niego swojej działalności z odpowiedniego rejestru. Jest nim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Musisz wiedzieć, że tego warunku nie spełnia jedynie zawieszenie prowadzonej działalności, ani też faktyczne zaprzestanie jej wykonywania.

 

Poza tym, prawo upadłościowe stanowi, że w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej może się także toczyć postępowanie według przepisów o upadłości konsumenckiej, jeśli zostało ono wszczęte na wniosek wierzyciela takiej osoby fizycznej, która była wcześniej przedsiębiorcą, a od wykreślenia jej działalności z odpowiedniego rejestru nie minął rok. Podobnie będzie w przypadku gdy wierzyciel złoży wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która mimo faktycznego prowadzenia działalności nie zgłosiła jej do CEIDG. Przepisy ustawy przy tym nie wprowadzają ograniczenia w zakresie zobowiązań powstałych podczas prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeśli po zakończeniu prowadzenia działalności dłużnik nadal ich nie spłacił. Nie stanowi przeszkody do ogłoszenia upadłości konsumenckiej fakt, że zadłużenie byłego przedsiębiorcy powstało w całości lub części w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Tym samym, były przedsiębiorca poprzez przeprowadzenie postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej może oddłużyć się nie tylko w stosunku do zobowiązań nie związanych z wykonywaną działalności gospodarczą lub zawodową, ale także tych, które wynikają z wcześniej prowadzonej działalności tego rodzaju.

 

Czy upadłość konsumencką mogą ogłosić wspólnicy spółek handlowych?

 

Zdolność do ogłoszenia upadłości konsumenckiej mają też byli wspólnicy lub akcjonariusze spółek kapitałowych, komandytariusze w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Na podstawie przepisów o upadłości konsumenckiej mogą być także prowadzone postępowania wobec byłych wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponosili odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Warunkiem aby wobec takich osób mogło zostać wszczęte postępowanie upadłościowe, jest rzeczywista utrata statusu wspólnika, nie zaś samo wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. Dodać trzeba, że dłużnik, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest zobowiązany do udowodnienia utraty swojego statusu w danej spółce.

 

Jakie są warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez przedsiębiorcę?

 

Aby dłużnik mógł ogłosić upadłość konsumencką, musi pozostawać w stanie niewypłacalności, a więc utraci zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik popada w stan niewypłacalności w przypadku kiedy zobowiązania w stosunku do wierzycieli nie są regulowane w terminie przekraczającym trzy miesiące. Chodzi więc w tym przypadku o sytuację, w której niezdolność dłużnika do spłacania swoich długów ma charakter trwały. Nie dotyczy to więc przypadku, gdy mają miejsce jedynie przerwy w regulowaniu swoich zobowiązań.

 

Dodać należy, że niespłacane zobowiązania dłużnika będącego byłym przedsiębiorcą, powinny być wymagalne, a więc nadawać się do dochodzenia przed Sądem. Oznacza to, że muszą one być:

  • bezsporne,

  • po upływie terminu płatności,

  • nieprzedawnione,

  • nieumorzone.

 

Musisz wiedzieć, że niespłacanie długów pieniężnych przez byłego przedsiębiorcę może dotyczyć zarówno zobowiązań prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, a więc wobec instytucji państwowych czy też samorządowych, takich urząd skarbowy czy urząd miasta z tytułu podatków lokalnych. Tym samym, może on dążyć do umorzenia nieodprowadzonych podatków z czasów, kiedy jeszcze prowadził działalność gospodarczą.

 

Podkreślić trzeba, że kryterium niewypłacalności nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do byłego przedsiębiorcy. W jego przypadku Sąd upadłościowy szczególnie wnikliwie będzie badał, czy we wniosku o ogłoszenie upadłości podał on prawdziwe i zupełne dane. Jeżeli stwierdzi, że tak nie jest może umorzyć postępowanie upadłościowe. Skutkiem tego będzie brak oddłużenia byłego przedsiębiorcy.

 

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której niezgodność lub niezupełność wniosku nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Sąd nie umorzy postępowania także w sytuacji, w której mogłoby to skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

Były przedsiębiorca a umorzenie jego zobowiązań w postępowaniu upadłościowym

 

Ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy nie oznacza, że jego zobowiązania wobec wierzycieli zostaną umorzone.

 

Przeszkodą do takiego skutku upadłości byłego przedsiębiorcy może być sposób w jaki prowadził swoją działalność gospodarczą. Sąd bowiem w toku postępowania upadłościowego będzie badał, czy dołożył on należytej staranności w tym zakresie, oraz czy nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy.

 

Jeżeli Sąd stwierdzi, że dłużnik, będący byłym przedsiębiorcą, doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, wówczas wyda postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Skutek taki nastąpi również wówczas, gdy w stosunku do upadłego w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań.

 

Zasada ta nie będzie miała zastosowania wyłącznie w sytuacji, gdy ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 

Dodać również trzeba, że sposób prowadzenia przedsiębiorstwa może mieć wpływ na ustalenie planu spłaty wierzycieli. W przypadku bowiem ustalenia, że upadły, jako były przedsiębiorca, doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, plan spłaty wierzycieli nie może być ustalony na okres krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy ani dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski