608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Kiedy dochodzi do rozstania rodziców z powodu rozwodu lub separacji, niezbędne jest odpowiednie uregulowanie kontaktów ze wspólnym dzieckiem. Mogą tego dokonać same strony, albo też pozostawić to Sądowi, który będzie się kierował dobrem małoletniego.

 

Czym są kontakty z dzieckiem? W jaki sposób się je ustala? Który z rodziców ma do nich „większe” prawo? Na wszystkie te pytanie odpowiem Ci w niniejszym artykule.

 

Czym są kontakty z dzieckiem?

 

Czym są kontakty z dzieckiem precyzyjnie określają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z nimi obejmują one:

 • spotkania z dzieckiem, jego odwiedziny,

 • zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu,

 • bezpośrednie porozumiewanie się z dzieckiem,

 • utrzymywanie z nim korespondencji,

 • porozumiewanie się z dzieckiem za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym narzędzi komunikacji elektronicznej. Dotyczy to rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych, komunikatorów, takich jak na przykład Skype, Messenger, e-mail, Zoom.

 

Musisz wiedzieć, że utrzymywanie kontaktów z dzieckiem jest nie tylko przywilejem rodziców, ale także ich obowiązkiem. Zresztą zasada ta działa w obie strony – ta sama powinność ciąży na dzieciach.

 

Zaznaczyć trzeba, iż rodzice mają prawo do kontaktów z dzieckiem niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Nawet jej ograniczenie czy pobawienie nie wpływa na kształt tego uprawnienia. 

 

Kto ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem poza rodzicami, przysługuje także:

 • rodzeństwu dziecka,

 • babci i dziadkowi,

 • powinowatemu w linii prostej,

 • innej osobie, jeśli sprawowała pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.

 

Wymieniony powyżej katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że tylko te osoby mogą wystąpić o uregulowanie ich kontaktu z małoletnim dzieckiem.

 

W jaki sposób można uregulować kontakty z dzieckiem?

 

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem może nastąpić dwojako, czyli w drodze:

 • dobrowolnego porozumienia rodziców,

 • orzeczenia Sądu.

 

Porozumienie rodziców

 

Zasadą jest, iż jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie. Mają przy tym obowiązek kierować się przede wszystkim dobrem dziecka oraz brać pod uwagę jego rozsądne życzenia.

 

Tak samo wygląda sytuacja, gdy dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.

 

Orzeczenie Sądu

 

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie uregulowania kontaktów z dzieckiem, wówczas sprawę rozstrzyga Sąd opiekuńczy.

 

Może on zdecydować o ograniczeniu takich kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

 

W tym zakresie jest on uprawniony w szczególności do:

 • zakazania spotykania się rodzica z dzieckiem,

 • zakazania zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

 • zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez Sąd,

 • ograniczenia kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,

 • zakazania porozumiewania się na odległość.

 

W przypadku, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem może poważnie zagraża dobru dziecka lub też bezpośrednio je narusza, Sąd może ich w ogóle zakazać.

 

Musisz także wiedzieć, że Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania. W szczególności może to polegać na ich skierowaniu do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń.

 

Decyzja Sądu w sprawie utrzymywania kontaktów z dzieckiem nie ma charakteru ostatecznego i może zostać w każdym czasie zmieniona, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

 

Kiedy sąd reguluje kontakty z dzieckiem?

 

Sąd orzeka o uregulowaniu kontaktów rodziców z dzieckiem w dwóch sytuacjach:

 • w postępowaniu rozwodowym lub separacyjnym,

 • w osobnym postępowaniu wszczętym na wniosek rodzica.

 

Postępowanie rozwodowe/separacyjne

 

W wyroku orzekającym rozwód lub separację jednym z obligatoryjnych elementów wyroku jest rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem oraz obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

Sąd może odstąpić od rozstrzygania sprawy kontaktów w sytuacji, gdy rodzice porozumieli się w tym zakresie i przedstawili na piśmie tzw. rodzicielski plan wychowawczy. Sąd uwzględnia jego postanowienia, jeśli są one zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku takiego porozumienia Sąd samodzielnie rozstrzyga o kontaktach.

 

Postępowanie na wniosek

 

Sąd opiekuńczy może także orzec o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem w odrębnym postępowaniu, wszczętym na wniosek rodzica. Właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

 

We wniosku należy wskazać swoje propozycje co do sposobu uregulowania kontaktów z dzieckiem, a mianowicie gdzie, w jakie dni i w jakich godzinach będą się odbywać one odbywać.

 

Co zrobić w przypadku gdy orzeczenie o kontaktach z dzieckiem nie jest wykonywane?

 

Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem, rodzic zobowiązany nie stosuje się do wydanego orzeczenia, wówczas drugi z nich może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty. Jest to tzw. wniosek o egzekucję kontaktów. Sąd uwzględniając taki wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku. 

 

Jeśli nie odniesie to skutku, wówczas Sąd nakaże zapłacić takiemu rodzicowi określoną kwotę do rąk drugiego.

 

Ustalając wysokość sumy pieniężnej, Sąd uwzględnia sytuację majątkową rodzica, wobec którego nakaz zapłaty ma być wydany.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski