608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Zabezpieczenie i postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych - wszystko co powinieneś wiedzieć

Zabezpieczenie i postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych – wszystko co powinieneś wiedzieć o każdym rodzaju zabezpieczenia potrzeb rodziny, alimentów, kontaktów z dziećmi, miejsca pobytu dziecka

 

Każdy uprawniony, decydując się na wniesienie pozwu w sprawach rodzinnych, jednocześnie może wystąpić o dokonanie przez Sąd zabezpieczenia swojego roszczenia. Jest ono możliwe, kiedy spełnione zostaną kryteria ściśle określone prze obowiązujące przepisy prawa.

 

Jaki jest cel zabezpieczenia roszczeń w sprawach rodzinnych?

 

Celem postępowania zabezpieczającego jest tymczasowa ochrona roszczenia. O jego wszczęcie występuje na ogół ta strona, która wytoczyła powództwo poprzez wniesienie pozwu do Sądu i  oczekuje na potwierdzenie przysługujących jej praw prawomocnym orzeczeniem.

 

Zabezpieczenie w sprawach rodzinnych może dotyczyć między innymi potrzeb rodziny, alimentów, kontaktów z dziećmi oraz ustalenia miejsca pobytu dziecka.

 

Kiedy można żądać zabezpieczenia roszczenia w sprawach rodzinnych?

 

Zabezpieczenia roszczenia można żądać, jeżeli strona uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w jego udzieleniu.

 

Interes prawny istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

 

Z kolei uprawdopodobnienie roszczenia ma miejsce w sytuacji, gdy zachodzą podstawy do przyjęcia, że roszczenie istnieje w rzeczywistości.

 

Kto i kiedy może żądać zabezpieczenia roszczenia w sprawach rodzinnych?

 

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda ze stron, a więc zarówno powód, jak i pozwany, jak również uczestnik danego postępowania.

 

Wniosek o zabezpieczenie można złożyć przed wniesieniem powództwa, w samym pozwie lub wniosku oraz w toku sprawy przed Sądem pierwszej lub drugiej instancji.

 

W postępowaniach sądowych, które mogą zostać wszczęte z urzędu, także postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może zostać wydane z inicjatywy Sądu. Dotyczy to spraw opiekuńczych, na przykład w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej

 

Gdzie można złożyć wniosek o zabezpieczenie?

 

Do orzeczenia zabezpieczenia właściwy jest Sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji.

 

Jeżeli nie można go ustalić, wówczas postępowanie prowadzi Sąd, w którego okręgu ma być wykonywane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. W przypadku braku tej podstawy lub gdy postanowienie miałoby być wykonywane w okręgach różnych sądów, właściwy jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

 

Orzeczenie rozstrzygające wniosek o zabezpieczenie ma postać postanowienia, na które służy zażalenie. Może ono zapaść zarówno po przeprowadzeniu rozprawy, jak i na posiedzeniu niejawnym.

 

Jak powinien wyglądać wniosek o dzielenie zabezpieczenia?

 

Ponieważ wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest pismem procesowym, powinien odpowiadać przewidzianym dla niego wymogom. Oznacza to, że musi on zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany,

 • dane osobowe stron, w tym ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numer PESEL wnioskodawcy,

 •  sygnaturę sprawy jeżeli jest ona już w toku,

 • wartość przedmiotu sporu, gdy zabezpieczenie dotyczy alimentów,

 • oznaczenie rodzaju pisma w postaci formuły „ WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA”,

 • wskazanie tego w jaki sposób ma nastąpić zabezpieczenie roszczenia,

 • określenie jego kwoty, w przypadku alimentów,

 • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek, w tym istnienia roszczenia oraz interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia,

 • wskazanie faktów, na których wnioskodawca opiera swój wniosek wraz z przytoczeniem dowodów popierających przytoczone okoliczności,

 • podpis wnioskodawcy,

 • wymienienie załączników.

 

W jaki sposób złożyć wniosek o zabezpieczenie?

 

Wniosek o zabezpieczenie można wnieść w dwojakiej formie - na piśmie, lub w formie ustnej na rozprawie. W pierwszym przypadku, można to zrobić drogą pocztową, najlepiej za pomocą listu poleconego lub bezpośrednio w biurze podawczym Sądu.

 

W jaki sposób może nastąpić zabezpieczenie roszczenia?

 

Sposób w jaki może nastąpić zabezpieczenie roszczenia w sprawie rodzinnej zależy od jej przedmiotu.

 

Zaspokajanie potrzeb rodziny

 

Zabezpieczenie roszczenia o zobowiązanie do przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny może polegać na obciążeniu zobowiązanego do łożenia każdego miesiąca odpowiedniej sumy pieniężnej.

 

Alimenty

 

Jeśli chodzi o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, to może ono polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej, przy czym w sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie roszczenia.

 

Powinieneś wiedzieć, że istnieje również możliwość zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych również nienarodzonego dziecka. Sąd może zabezpieczyć przyszłe świadczenia alimentacyjne w związku z ustaleniem ojcostwa.

 

W takim wypadku ojciec dziecka zostaje zobowiązany do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez okres trzech miesięcy w okresie porodu, a także na koszty utrzymania dziecka przez trzy pierwsze miesiące po jego narodzinach.

 

Wniosek o ustalenie ojcostwa oraz związane z tym roszczenia alimentacyjne należy złożyć co najmniej 3 miesiące przed datą narodzin dziecka.

 

Kontakty z dziećmi oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka

 

Przedmiotem postanowienia o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem będzie ich szczegółowe uregulowanie. Dotyczyć to będzie miejsca, sposobu oraz częstotliwości wykonywania takich kontaktów.

 

Z kolei postanowienie o zabezpieczeniu miejsca pobytu dziecka będzie wskazywać, u którego z rodziców ma ono przebywać do czasu rozstrzygnięcia sprawy w wyroku rozwodowym.

 

Czy postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne?

 

Musisz wiedzieć, że postanowienie o zabezpieczeniu jest, co do zasady, natychmiast wykonalne. Sąd po jego wydaniu nadaje mu z urzędu klauzulę wykonalności. Dzięki temu, już od momentu otrzymania tego orzeczenia przez uprawnionego, możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, poprzez na przykład skierowanie sprawy do komornika sądowego. Czynności tych nie wstrzymuje ewentualne wniesienie przez zobowiązanego zażalenia na postanowienie o zabezpieczeniu.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski