608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

04 czerwca 2022

Zdrada męża lub żony najczęstszą przyczyną rozwodu, ale są też inne, w których sąd orzeka rozwód

Przyczyn rozwodu może być tak wiele, jak dużo jest ludzkich losów. Każda z nich jest odmienna i uzależniona od indywidualnych uwarunkowań danego małżeństwa. Jednakże można wyodrębnić kilka typów zachowań, które występują szczególnie często i są przyczyną rozpadu związków małżeńskich. Należy do nich przede wszystkim zdrada małżeńska. Oczywiście podstaw tego rodzaju jest dużo więcej.

 

Właśnie o tzw. przyczynach rozwodowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska niewierności małżeńskiej będzie traktował ten wpis.

 

Jakie znaczenie mają przyczyny rozwodowe?

 

Przyczyny rozwodowe to zdarzenia, które są wynikiem postępowania współmałżonka, powodujące trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Na ich podstawie Sąd orzeka rozwód i wskazuje stronę, która ponosi za niego odpowiedzialność.

 

Mogą być nimi wszelkie działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego. Co ważne, osoba odpowiedzialna nie musi ich popełniać z zamiarem spowodowania takiego właśnie rezultatu. Wystarczy w tym zakresie możliwość przewidywania znaczenia i skutków takiego postępowania.

 

Jednak szczególną rolę w częstotliwości orzekania przez Sądy rozwodów pełnią zachowania o charakterze zawinionym, a więc takie, które są popełniane z rozmysłem. Najczęstszą i chyba najbardziej banalną taką przyczyną jest zdrada męża lub żony, choć inne powody orzekania rozwodów nie pozostają zbyt daleko w tyle…     

 

Czym jest zdrada małżeńska?

 

Musisz wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, małżonkowie są zobowiązani do zachowania wobec siebie wierności małżeńskiej.

 

Co oznacza to pojęcie?

 

Polega ona przede wszystkim na ich fizycznej i duchowej wspólności, z oczywistym wykluczeniem udziału osób trzecich.

 

Poprzez dopuszczenie się zdrady małżeńskiej dochodzi do rażącego naruszenia zasady wierności małżeńskiej.

 

Co może stanowić zdradę?

 

Wbrew powszechnej opinii nie jest to takie jednoznaczne…

 

Zdradą jest bowiem nie tylko postępowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które jest cudzołóstwem, a więc polega na kontakcie fizycznym o charakterze seksualnym, ale także takie, które jedynie stwarza jego pozory lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości.

 

Aby jakieś zachowanie uznać za zdradę, musi ono naruszać normy moralne i być przejawem rażącej nielojalności wobec współmałżonka.

 

Jeżeli Twoje zachowanie nosi takie właśnie znamiona, od konsekwencji może Cię uchronić jedynie stwierdzenie niepoczytalności bądź chociaż przemijających zakłóceń psychicznych.  Tylko te okoliczności bowiem wyłączają możliwość stwierdzenia winy małżonka w jego postępowaniu. Musisz jednak pamiętać, że stan taki musi istnieć w chwili dopuszczenia się zdrady, co może stawiać Cię w co najmniej dwuznacznym świetle i co gorsza, w oczach wszystkich uczestników takiej sytuacji…

 

Zdrada fizyczna

 

Oczywistym znamieniem zdrady małżeńskiej jest odbycie dobrowolnego fizycznego aktu płciowego z inną osobą. Może ona być płci przeciwnej lub nawet takiej samej.

 

W charakterze ciekawostki, wskazać można jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, w którym stwierdził on, że cudzołóstwo stanowi podstawę rozkładu pożycia nawet wtedy, gdy doszło do tego za zgodą współmałżonka.

 

Zdrada emocjonalna

 

Niewierność małżeńska może polegać nie tylko na akcie fizycznym, ale także na nielojalności pod względem emocjonalnym. Co więcej, może ona przybrać postać nawet tzw. pozoru zdrady.

 

Orzeczenia Sądów wskazują, ze objawem zdrady emocjonalnej jest pozostawienie małżonka samemu sobie, przy równoczesnym spędzaniu wolnego czasu z inną osobą, brak szczerości co do rzeczywistych uczuć względem małżonka, zerwanie więzi uczuciowych i przeniesienie uczuć na osobę trzecią.

 

Mogą więc zostać za nią uznane wszelkie zachowania, które u osób postronnych mogą wywoływać przekonanie o pozostawaniu przez małżonka w bliskich relacjach z osobą trzecią. Taki skutek może przynieść nawet pozorowanie istnienia takich relacji.

 

Zdaniem Sądu Najwyższego - pozór zdrady, oznacza takie postępowanie jednego z małżonków, które może jedynie stwarzać pozory cudzołóstwa, prowadzi jednak w efekcie do rozpadu związku małżeńskiego.

 

Czy zdrada małżeńska zawsze stanowi podstawę rozwodu i uznania winy?

 

Pomimo powszechnego przekonania, że tak właśnie jest, sprawa z prawnego punktu widzenia, jak zwykle zresztą, wcale nie jest taka prosta…

 

Zdrada zawsze będzie powodem do rozwodu, jednakże pod warunkiem, że doprowadziła do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Musi więc być wyłączną przyczyną rozpadu związku.

 

Powinieneś więc zdawać sobie sprawę, że jeżeli małżonek dopuszczający się zdrady wykaże, że tak nie było, nie może on zostać uznany przez Sąd wyłącznie winnym rozkładu pożycia małżeńskiego.

 

Co więcej, Sąd może orzec rozwód z winy obu stron, a nawet paradoksalnie uznać, że za rozpad ponosi wyłączną odpowiedzialność drugi z małżonków.

 

Jakie są inne przyczyny w których sąd orzeka rozwód?

 

Praktyka orzecznicza jednoznacznie wskazuje, iż poza niewiernością małżeńską, najczęstszymi przyczynami rozwodów są:

  • nałogi jednego ze współmałżonków, takie jak alkoholizm, hazard czy też uzależnienie od gier komputerowych,

  • trwałe i pozbawione uzasadnienia opuszczenie współmałżonka,

  • przemoc fizyczna lub psychiczna,

  • bezczynny tryb życia, przejawiający się na przykład jako nieusprawiedliwione powstrzymywanie się przez współmałżonka od wykonywania pracy zarobkowej, bądź jako brak dbałości o rodzinę, dzieci lub dom,

  • popełnienie czynu w wysokim stopniu niemoralnego, pociągające za sobą niechęć do małżonka i w efekcie zupełny rozkład pożycia,

  • naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy małżeńskiej,

  • odmowa współżycia fizycznego,

  • zły stosunek do rodziny współmałżonka lub jego dzieci z innego związku.

 

Oczywiście, wymieniony katalog nie ma charakteru zamkniętego, gdyż życie pisze w kontekście przebiegu związków małżeńskich scenariusze, o jakich nie śniło się nawet filozofom… 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski