608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Jakie dowody trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?

Warunkiem orzeczenia przez Sąd rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powód musi te okoliczności udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Temu właśnie służy postępowanie dowodowe w procesie rozwodowym, w czasie którego przedstawia się dowody w sprawie.

 

Co to jest dowód? Jaki jest cel postępowania dowodowego w sprawie o rozwód? Jakie dowody załączyć do pozwu o rozwód? Zaraz odpowiemy sobie na te pytania.

 

Co to jest dowód?

 

Dowód stanowi środek procesowy, którego celem jest wykazanie przez stronę, iż twierdzenia i fakty, jakie przedstawia w postępowaniu sądowym, są zgodne z prawdą. Jego przedmiotem mogą być tylko i wyłącznie te okoliczności, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia danej sprawy.

 

Jaki jest cel postępowania dowodowego w sprawie o rozwód?

 

Postępowanie dowodowe w sprawie o rozwód ma na celu w szczególności ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia małżeńskiego oraz wskazanie strony, która odpowiada za taki stan rzeczy. Ponadto, jego przedmiotem jest badanie okoliczności dotyczących dzieci współmałżonków oraz wyjaśnienie sytuacji, w jakiej się one znajdują.

 

W trakcie postępowania dowodowego konieczne jest wykazanie, iż zaistniały tzw. pozytywne przesłanki rozwodowe, przy jednoczesnym niezaistnieniu przesłanek negatywnych. Tylko bowiem w takiej sytuacji Sąd może orzec rozwód.

 

W przypadku, gdy pozwany dokonuje uznania wytoczonego przez jego współmałżonka powództwa, Sąd zmierza do ustalenia  przyczyn, które go do tego skłoniły.

 

Kształt postępowania dowodowego uzależniony jest od indywidualnych uwarunkowań i okoliczności danej sprawy. Do jego znaczącego ograniczenia dochodzi w przypadku, gdy  w małżeństwie nie ma małoletnich dzieci, a strona pozwana dokonuje uznania zawartego w pozwie powództwa, a więc uznaje je za zasadne. Wówczas bowiem Sąd z urzędu ogranicza postępowanie dowodowe jedynie do przesłuchania obu stron.

 

W sytuacji jednak, gdy pozwany wyraża zgodę na rozwód, jednak jednocześnie nie uznaje powództwa, Sąd jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego.

 

Jakich okoliczności nie trzeba udowadniać w Sądzie?

 

W sprawie rozwodowej mogą wystąpić takie okoliczności, które nie będą wymagały udowodnienia.

 

Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami, nie wymagają udowodnienia fakty:

 • które są powszechnie znane. Sąd bierze je pod rozwagę nawet bez powołania się na nie przez strony,

 • o których informacja jest powszechnie dostępna,

 • znane Sądowi z urzędu,

 • wyraźnie przyznane podczas procesu przez stronę przeciwną. Nie może to jednak  budzić żadnych wątpliwości co do szczerości takiego gestu drugiej strony,

 • co do których strona przeciwna nie zajmie stanowiska i się nie wypowie. Wówczas bowiem Sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane,

 • których prawdziwość Sąd może w sposób oczywisty wywnioskować z innych faktów udowodnionych w danej sprawie.

 

Podkreślić jednak trzeba, że w sprawie o rozwód Sąd nie może oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu przez drugą stronę powództwa lub przyznaniu przez nią wskazanych przez powoda okoliczności faktycznych. Konieczne jest bowiem przeprowadzenie postępowania dowodowego w celu wykazania, iż zaistniały przesłanki umożliwiające orzeczenie rozwodu.

 

Oznacza to, że w tym zakresie Sąd musi przeprowadzić odpowiednie postępowanie dowodowe. Oczywiście takie okoliczności sprawiają, iż jego zakres zostanie znacząco ograniczony.

 

Czy Sąd może pominąć dowód przedstawiony przez stronę w postępowaniu rozwodowym?

 

Na tak postawione pytanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Sąd bowiem jest upoważniony do pominięcia dowodu w sprawie, gdy:

 • jego przeprowadzenia zabraniają przepisy obowiązującego prawa,

 • dotyczy on faktu, który jest bezsporny pomiędzy stronami, nieistotny dla rozstrzygnięcia sprawy lub udowodniony zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy,

 • jest nieprzydatny do wykazania danego faktu,

 • jest niemożliwy do przeprowadzenia,

 • zmierza jedynie do przedłużenia toczącego się postępowania sądowego,

 • wniosek strony o jego przeprowadzenie nie odpowiada wymogom formalnym i ta, pomimo wezwania nie usunęła tego braku.

 

Pomijając dowód, Sąd wydaje postanowienie, w którym wskazuje podstawę prawną takiego właśnie rozstrzygnięcia.

 

Jakie dowody trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?

 

W pozwie o rozwód musisz wskazać fakty, na których strona opierasz swoje twierdzenia co do okoliczności sprawy oraz zgłoszone żądania i wnioski. Wszystkie musisz je udowodnić za pomocą odpowiednich dowodów, dołączonych do pozwu, bądź też wskazanych w jego treści.

 

Najważniejszymi środkami dowodowymi, które powinny być przedmiotem pozwu rozwodowego, są:

 • dowód z przesłuchania stron,

 • dowód z przesłuchania świadków,

 • dowód z dokumentu urzędowego,

 • dowód z dokumentu prywatnego,

 • dowód z opinii biegłych,

 • dowód z filmu, fotokopii, fotografii, płyt lub taśm dźwiękowych, zapisów różnych komunikatorów, e-maili, billingów, wydruków wiadomości SMS,

 • wywiad środowiskowy, przy czym trzeba wyraźnie zastrzec, że jest przeprowadzany, aby ustalić kwestie dotyczące dzieci współmałżonków.

 

Opisany powyżej katalog nie ma charakteru enumeratywnego, czyli zamkniętego. W postępowaniu dowodowym dopuszczalne są również inne dowody. Sąd je dopuści, jeśli w istotny sposób przyczynią się do obiektywnego rozstrzygnięcia sprawy, która się przed nim  toczy.

 

O tym, jak udowodnić wyłączną winę współmałżonka przeczytasz w innym artykule pt. „Chcę wykazać winę małżonka…”.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski