608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Chcę wykazać winę małżonka

Jednym z celów postępowania dowodowego w procesie rozwodowym jest wykazanie wyłącznej winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa. W tym celu trzeba przedstawić odpowiednie dowody, które wykażą taką właśnie okoliczność.

 

Jak wykazać winę małżonka przed sądem? Jakie dowody przedstawić? Dowiesz się tego z niniejszego wpisu.

 

Po co rozwód z orzeczeniem o winie?

 

W procesie rozwodowym z orzeczeniem o winie chodzi o wykazanie, iż osobą, którą w całości obciąża odpowiedzialność za trwały i zupełny rozkład pożycia jest drugi współmałżonek. W przypadku więc, gdy jedna ze stron procesowych wnosi o takie właśnie rozstrzygnięcie, wówczas Sąd może orzec:

  • winę męża,

  • winę żony,

  • winę obojga małżonków.

 

Jaki jest tego cel?

 

Rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na ukształtowanie obowiązku alimentacyjnego wobec drugiego ze współmałżonków. Szerzej pisałem o tym zagadnieniu w artykule pt. „Rozwód z orzeczeniem o winie” 

 

Jak wykazać winę współmałżonka?

 

Możesz tego dokonać tylko i wyłącznie w trakcie postępowania dowodowego, które jest prowadzone przez Sąd w ramach procesu rozwodowego. W tym celu musisz przedstawić odpowiednie dowody, które potwierdzą sposób zachowania Twojego współmałżonka, który spowodował rozpad związku.

 

Jakie to zachowanie?

 

Dotyczy to wszelkich działań lub zaniechań będących wyrazem jego woli i stanowiących naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego lub zasad współżycia społecznego. Co ważne, Twój małżonek wcale nie musiał ich popełniać z zamiarem spowodowania takiego właśnie rezultatu Wystarczy, że powinien był przewidzieć ich znaczenie i skutki.

 

O tym jakie reguły rządzą postępowaniem dowodowym pisałem w innym artykule pt. „Jakie dowody trzeba dołączyć do pozwu o rozwód?”. Poniżej wskażę Ci w jaki sposób przedstawić środki dowodowe.

 

W jaki sposób przedstawić dowody?

 

Aby Sąd mógł przeprowadzić wskazany przez Ciebie dowód, musisz w tym przedmiocie złożyć odpowiedni wniosek.

 

W jego treści konieczne jest dokładnego oznaczenie, a więc opisanie zawnioskowanych dowodów. Musi to nastąpić w sposób, który umożliwi ich  przeprowadzenie. Konieczne jest także wyszczególnienie faktów, które mają zostać wykazane, czyli udowodnione tym właśnie dowodem.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obie strony mogą powoływać dowody zarówno w piśmie procesowym, w tym w pozwie, jak i w czasie rozprawy, zgłaszając odpowiedni wniosek ustny do protokołu.

 

Musisz także pamiętać, że strona, która wnosiła o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub innej osoby, powinna dołożyć starań, by osoba ta stawiła się w wyznaczonym czasie i miejscu. W szczególności dotyczy to zawiadomienia jej o tym obowiązku, czasie i miejscu stawiennictwa.

 

Zaznaczyć należy, iż niestawiennictwo stron na termin rozprawy nie wstrzymuje przeprowadzenia na niej dowodu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Sąd uzna, że obecność stron lub jednej z nich jest absolutnie konieczna.

 

Musisz wiedzieć, że w polskim prawie procesowym nie istnieje hierarchia dowodów. Sąd dokonuje oceny ich wiarygodności oraz mocy według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału.

 

Jak wykazać winę małżonka?

 

W tym celu możesz wykorzystać cały katalog środków dowodowych, które wskazałem już w innym artykule: Jakie dowody dołączyć do pozwu?

 

W pierwszym rzędzie będziesz miał możliwość przedstawić swoją wizję sytuacji w małżeństwie i wskazać naganne zachowania swojego współmałżonka, kiedy Sąd przeprowadzi dowód z przesłuchania stron. Przeprowadza się go obligatoryjnie z urzędu, a więc niezależnie od wniosku stron w tym zakresie.

 

Bardzo ważne jest także wskazanie przez Ciebie świadków, którzy potwierdzą winę Twojego współmałżonka w rozpadzie małżeństwa. Mogą to być Twoi przyjaciele, członkowie rodziny, tacy jak rodzice czy dziadkowie – wszyscy, którzy mieli jakąkolwiek świadomość, co się dzieje w waszym związku.

 

Zeznania świadków uzupełniają wyjaśnienia składane przez strony procesu w przedmiocie zupełności i trwałości rozpadu pożycia małżeńskiego, wzajemnego stosunku małżonków do siebie oraz wszelkich innych okoliczności, które pozwalają Sądowi na stwierdzenie, kto ponosi odpowiedzialność za rozpad danego małżeństwa.

 

Musisz wiedzieć, że każdy świadek, przede wszystkim zeznaje o tych faktach, o których ma wiadomości pozyskane osobiście. Jednak nawet zeznania świadka pośredniego, który słyszał tylko o pewnych okolicznościach od samej strony lub osoby trzeciej, mogą mieć znaczący wpływ na dokonanie przez Sąd odpowiedniej oceny całokształtu całej sprawy. 

 

Powołując osobę na świadka w pozwie rozwodowym, musisz podać jego imię, nazwisko i dokładny adres oraz fakty, które ma on udowodnić zeznając. 

 

Kolejnym środkiem dowodowym są dokumenty prywatne oraz urzędowe.

 

Jeżeli w rodzinie stosowana była przemoc, pomocna w wykazaniu winy małżonka będzie dokumentacja w postaci Niebieskiej Karty, odpis wyroku jaki zapadł w sprawie o znęcanie się, obdukcja lekarska etc. W przypadku, gdy Twój małżonek nadużywał alkoholu lub był hazardzistą, korzystne będzie przedstawienie przez Ciebie zaświadczenia o odbytym leczeniu odwykowym czy z odpowiedniej poradni uzależnień. Mogą to także być przykładowo rachunki, dokumentujące rozrzutność Twojego małżonka

 

Czasami swoje znaczenie może mieć także opinia biegłego. W szczególności, możesz wnieść o przeprowadzenie przez Sąd takiego dowodu na przykład wówczas, gdy istnieje potrzeba ustalenia stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego Twojego małżonka.

 

Kolejną grupą środków dowodowych, za pomocą których możesz wykazać wyłączną winę swojego współmałżonka są także zdjęcia, nagrania audio i video, billingi rozmów telefonicznych, wydruki wysłanych e-maili i wiadomości SMS, wydruki pozyskane ze stron internetowych portali społecznościowych, jak na przykład zdjęcia umieszczone na Facebooku, zapisy rozmów prowadzonych na czatach oraz wszelkich innych  komunikatorach czy odmienne materiały multimedialne i tekstowe. Są one w szczególności wykorzystywane przez tę stronę, która chce udowodnić swojemu współmałżonkowi zdradę czy stosowanie przemocy.

 

Dowody te dysponują taką samą mocą, jak wszystkie inne środki dowodowe. Oczywiście, ostatecznie zależy to od decyzji Sądu, który podejmuje decyzję o tym, czy uznać dany dowód za miarodajny.

 

Musisz pamiętać jednak, że sądy często nie dopuszczają dowodów, które zostały uzyskane niezgodnie z prawem, na przykład wskutek nielegalnego podsłuchu, zastosowania podstępu, czy też poprzez złamanie zabezpieczeń elektronicznych chroniących ich źródło, np. w postaci loginu lub hasła. Co więcej w takim przypadku możesz narazić się na odpowiedzialność karną, gdyż czyny tego rodzaju stanowią przestępstwo.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski