608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

15 czerwca 2022

Podział opieki nad dziećmi po rozwodzie

Efektem rozwodu jest konieczność uregulowania szeregu spraw pomiędzy dotychczasowymi małżonkami. Jedną z nich jest dokonanie odpowiedniego podziału opieki nad wspólnymi małoletnimi dziećmi.

 

Opieka nad dziećmi a wyrok rozwodowy

 

W wyroku orzekającym rozwód Sąd obowiązany jest rozstrzygnąć także o:

  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,

  • kontaktach rodziców z dzieckiem,

  • w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

 

Zaznaczyć trzeba, że w przypadku, gdy rodzice zawrą na piśmie porozumienie tzw. rodzicielski plan wychowawczy, w którym uregulują kwestie związane ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, Sąd uwzględni je w wydanym wyroku. Warunkiem jest, aby nie sprzeciwiało się ono dobru dziecka.

 

Należy też pamiętać, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

W braku przedmiotowego porozumienia, Sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, arbitralnie rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

 

Jak sąd może ukształtować wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie?

 

W przedmiocie władzy rodzicielskiej po rozwodzie Sądy zazwyczaj orzekają o:

  • powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Oznacza to, że w równym stopniu będą oni wykonywać zarówno swoje uprawnienia, jak i obowiązki w stosunku do dziecka, a wszystkie ważniejsze decyzje, które go dotyczą, będą musiały być podejmowane wspólnie,

  • powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z nich do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

 

Kiedy Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom?

 

Sąd powierzy wykonywanie pełni władzy rodzicielskiej zarówno matce, jak i ojcu, jeżeli dojdzie on do przekonania, że jest to zgodne z dobrem dziecka.

 

Konieczne jest przy tym demonstrowanie przez nich pełnego porozumienia w sprawach dotyczących dziecka i wyraźny brak konfliktu w tym zakresie. Rodzice po prostu muszą ze sobą współpracować.

 

Kiedy Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców?

 

Również i w tym przypadku, decydującym kryterium jest dobro dziecka. Jeżeli przemawia ono za powierzeniem wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców, Sąd podejmie taką właśnie decyzję.

 

W przypadku, gdy pomiędzy rodzicami panuje konflikt i wyraźnie widać, że nie są oni w stanie wychowywać dziecka bez nieporozumień i kłótni, które źle wpływają na jego psychikę, wówczas Sąd zdecyduje się powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej tylko jednemu z nich. Takie posunięcie będzie miało na celu zapewnienie dziecku odpowiedniego spokoju, poczucia stabilizacji oraz odpowiednich warunków wychowania.

 

W takim orzeczeniu, Sąd wskazuje, w jakich istotnych sprawach dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców. Zazwyczaj chodzi tutaj o wybór szkoły, sposobu leczenia, dłuższego wyjazdu za granicę dłuższego, zgody na wyrobienie paszportu etc Reszta decyzji będzie mogła być podejmowana przez tylko jednego rodzica.

 

Musisz jednak wiedzieć, że pomimo ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców, ma on takie samo prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jak drugi z nich. Nie zależy to bowiem od zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej.

 

O sposobie i zasadach ustalania kontaktów z dzieckiem pisałem obszernie w artykule „Uregulowanie kontaktów z dzieckiem”

 

Opieka naprzemienna

 

W przypadku, gdy obojgu rodzicom przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej, Sąd może także zdecydować o ustanowieniu tzw. opieki naprzemiennej.

 

Na czym ona polega?

 

Jej istota sprowadza się do tego, że oboje rodzice, sprawują na przemian opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach czasu. Przy takim rozwiązaniu, małoletni przebywa na ogół na zmianę po 1 tygodniu, czy też przez 2 tygodnie u każdego z nich.

 

Aby Sąd mógł podjąć taką decyzję, musi za nią tradycyjnie przemawiać dobro dziecka, a rodzice muszą pozostawać w pełnym porozumieniu co do takiego rozwiązania. Niezbędne jest więc zgodne złożenie wniosku w tym przedmiocie przez obydwoje rodziców.

 

Władza rodzicielska a miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

 

Miejsce zamieszkania dziecka nie jest w żadnym stopniu od władzy rodzicielskiej.

 

Musisz wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dziecko może mieć stałe miejsce zamieszkania tylko przy jednym z rodziców. Sąd orzekając w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka wskazuje jedynie, że dziecko będzie zamieszkiwało przy matce lub przy ojcu.

 

Inne rozstrzygnięcia w wyroku rozwodowym dotyczące władzy rodzicielskiej

 

Oprócz dwóch opisanych przeze mnie powyżej rozstrzygnięć dotyczących władzy rodzicielskiej po rozwodzie, Sąd może jeszcze orzec o:

  • pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców,

  • ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców poprzez wydanie odpowiednich zarządzeń, w tym dotyczących ustanowienia nadzoru kuratora sądowego czy też zobowiązania do współpracy z asystentem rodziny. W wyjątkowej sytuacji Sąd może nawet zarządzić umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej bądź zdecydować o odebraniu rodzicowi określonych praw, np. w zakresie rozporządzania majątkiem dziecka.

 

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd może dojść w sytuacji, gdy rodzice jej nadużywają albo w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki. Z kolei jej ograniczenie może mieć miejsce wówczas, gdy rodzice nie są w stanie podołać swoim obowiązkom w jakimś zakresie, co powoduje zagrożenie dla dobra dziecka.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Przeniesienie i rozbudowa strony na WebwaveCMS wraz z opieką: desigmo.com.pl

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski