608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli jest znacznie bardziej korzystne dla dłużnika, niż ogłoszenie jego upadłości. Dzięki temu trybowi dłużnik może uporać się ze swoimi długami bez konieczności utraty całego majątku. Aby jednak do tego doszło, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniego postępowania, regulowanego przez ustawę Prawo upadłościowe.

 

Wniosek o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

O przesłankach umożliwiających zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz procedurze składania wniosku w tym przedmiocie napisałem w artykule „Kto i kiedy może skorzystać z możliwości zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli?” 

 

Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli lub kierując dłużnika do tego postępowania, Sąd wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

 

W postanowieniu o otwarciu postępowania o zawarcie układu, Sąd:

 • wymienia dane dłużnika,

 • wyznacza nadzorcę sądowego.

 

Podlega ono obwieszczeniu oraz doręczeniu zarówno dłużnikowi, jak i nadzorcy sądowemu.

 

O otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli zawiadamia się również właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Jednocześnie z otwarciem postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Sąd przyznaje nadzorcy sądowemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania o zawarcie układu oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę z zaliczki uiszczonej przez dłużnika.

 

Jakie są czynności nadzorcy sądowego?

 

Nadzorca sądowy w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli:

 • sporządza w porozumieniu z dłużnikiem propozycje układowe,

 • sporządza spis wierzytelności,

 • sporządza spis wierzytelności spornych,

 • zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem.

 

Propozycje układowe oznaczają propozycje sposobu restrukturyzacji zobowiązań. Mogą one obejmować na przykład odroczenie terminu wykonania zobowiązań ciążących na dłużniku, zmniejszenie ich wysokości czy też rozłożenie istniejącego zadłużenia na raty. Istotne jest, aby propozycje układowe były realistyczne, a więc ze swej istoty uwzględniały rzeczywiste możliwości finansowe, jakimi dysponuje dłużnik.

 

Zgromadzenie wierzycieli

 

Do zawarcia układu dochodzi na zgromadzeniu wierzycieli. Jego termin ustala nadzorca sądowy w porozumieniu z dłużnikiem. Nie może ono jednak odbyć się później niż:

 • trzy miesiące od dnia otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli,

 • cztery miesiące od dnia otwarcia tego postępowania w przypadku, gdy Sąd skierował dłużnika, który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, do postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli.

 

Nadzorca sądowy obowiązany jest zawiadomić wierzycieli o terminie i miejscu zgromadzenia wspólników za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą, odpowiednio za potwierdzeniem odbioru albo za zwrotnym pokwitowaniem odbioru co najmniej dwa tygodnie przed dniem jego odbycia. Wraz z zawiadomieniem doręcza się wierzycielowi propozycje układowe.

 

Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy nadzorca sądowy. Z jego przebiegu sporządza się protokół, który powinien zawierać treść układu oraz wymieniać wierzycieli głosujących za układem i przeciwko układowi.

 

Kluczowy etap tego postępowania, a więc głosowanie nad układem przeprowadza w taki sposób, aby wierzyciele mogli oddać głos bądź bezpośrednio do protokołu bądź w drodze pisemnej. Dla przyjęcia układu, konieczne jest uzyskanie dwóch większości:

 • kapitałowej, która ma miejsce wtedy, gdy wierzyciele posiadający co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności głosujących opowiadają się za układem,

 • osobowej, kiedy to większość wierzycieli głosujących popiera zawarcie układu.

 

Po ustaleniu treści układu, nadzorca sądowy przedstawia Sądowi wniosek o zatwierdzenie układu albo o umorzenie postępowania w terminie dwudziestu jeden dni od dnia zgromadzenia wierzycieli.

 

Po przyjęciu i zatwierdzeniu układu przez sąd upadłościowy właściwe postępowanie ulega zakończeniu i rozpoczyna się etap wykonania układu.

 

Układ z wierzycielami

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, układ jest zawierany na okres nieprzekraczający pięciu lat.

 

W przypadku, gdy obejmuje on wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, układ w części dotyczącej tych wierzytelności, może być zawarty na okres przekraczający pięć lat.

 

Jeżeli jednak w skład masy upadłości wchodzi nieruchomość służąca zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika lub osób znajdujących się na jego utrzymaniu, wówczas układ może być zawarty na okres przekraczający pięć lat, jeżeli przewiduje zachowanie nieruchomości przez dłużnika.

 

Zaznaczyć trzeba, że z chwilą otwarcia postępowania, zawieszeniu ulegają co do zasady wszystkie postępowania egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi. Istotnym wyjątkiem są postępowania egzekucyjne skierowane do przedmiotu zabezpieczenia, na przykład hipoteki, jednak i w tym wypadku Sąd może na okres 3 miesięcy zawiesić prowadzenie takich egzekucji. Obowiązuje również zakaz spłaty zobowiązań objętych układem.

 

Wykonanie układu z wierzycielami

 

Dłużnik obowiązany jest wykonywać układ zawarty z wierzycielami w sposób zgodny z jego postanowieniami. Dokonuje on tego za pośrednictwem nadzorcy wykonania układu.

 

Konsekwencją braku dotrzymywania warunków spłaty przez dłużnika może być uchylenie układu i powrót do stanu zadłużenia jaki istniał przed jego zawarciem. Oczywiście, w takim wypadku ulega ono pomniejszeniu o kwoty spłacone w ramach układu.

 

Jego funkcją jest przede wszystkim dbanie o to, żeby układ rzeczywiście został zrealizowany, a dłużnik zaspokajał wierzycieli zgodnie z określonymi w nim terminami oraz w odpowiedniej wysokości. Powołanie nadzorcy wykonania układu pociąga za sobą pewne obowiązki dla dłużnika. Przede wszystkim jest on zobowiązany do udzielenia nadzorcy wszelkich informacji niezbędnych do sprawowania nadzoru nad realizacją układu. Dotyczy to także udostępniania mu wszelkich dokumentów dotyczących jego majątku i zobowiązań. Dłużnik ma także obowiązek przekazywać nadzorcy środki pieniężne, które ten będzie przekazywał wierzycielom. Nadzorca jest również zobowiązany przedkładać do Sądu odpowiednie sprawozdania z wykonywania układu zawartego z wierzycielami. 

 

Zaznaczyć trzeba, że ustanowienie nadzorcy wykonania układu nie ogranicza dłużnika w prawie do zarządu swoim majątkiem. Jego zgoda bowiem nie jest konieczna do dokonania przez dłużnika żadnej czynności prawnej dotyczącej posiadanego przez niego majątku. Musisz jednak pamiętać, że dłużnik w żadnym razie nie powinien podejmować działań, które prowadziłyby do zmniejszenia szans wykonania układu lub całkowicie uniemożliwiły jego realizację.

 

Zawarcie układu z wierzycielami pozwala na pozbycie się przez dłużnika obciążających go wierzytelności, przy jednoczesnym zachowaniu majątku dłużnika. Co do zasady bowiem nie dochodzi na przykład do sprzedaży nieruchomości i innych należących do niego składników majątkowych.

Wskutek wykonania układu, konsument podlega całkowitemu oddłużeniu, tak jak to się dzieje w przypadku przeprowadzenia klasycznej upadłości konsumenckiej.

 

Kiedy Sąd umarza postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli?

 

Sąd umarza postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli:

 • dłużnik nie realizuje ciążących na nim obowiązków,

 • aktualne możliwości zarobkowe dłużnika oraz jego sytuacja zawodowa nie uprawdopodobniają zdolności do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz możliwości zawarcia i wykonania układu z wierzycielami,

 • w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania postanowienia o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli nadzorca sądowy nie przedstawi wniosku o zatwierdzenie układu.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski