608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 czerwca 2022

Pozew rozwodowy

Aby rozwiązać małżeństwo przez rozwód, trzeba najpierw wnieść pozew rozwodowy. Powoduje on uruchomienie odpowiedniej procedury sądowej. Aby osiągnąć taki skutek, należy pamiętać o pewnych zasadach, których niedotrzymanie może spowodować niekorzystne skutki procesowe.

 

Co to jest pozew rozwodowy? Gdzie należy go złożyć? Jak go opłacić?

 

Co to jest pozew rozwodowy?

 

Pozew rozwodowy to pismo procesowe wszczynające proces rozwodowy. Zawiera on przede wszystkim powództwo, a więc skonkretyzowane żądanie rozwiązania związku małżeńskiego poprzez rozwód, z orzeczeniem o winie za rozpad pożycia małżeńskiego jednego lub obojga małżonków, bądź też nie orzekając o niej. Może on także zawierać wniosek o uregulowanie sytuację prawnej i faktycznej małoletnich dzieci stron, jeśli małżonkowie je posiadają, w tym także o zasadach podziału kosztów ich utrzymania, a więc o alimentach.

 

Oczywiście może on także obejmować inne żądania i wnioski, ale o tym w innym artykule pt. „Jak napisać pozew o rozwód” 

 

Poprzez wniesienie pozwu następuje wytoczenie powództwa, czego skutkiem jest wszczęcie procesu rozwodowego. Wniesienie pozwu jest przy tym wymogiem bezwzględnym – bez tego, postępowanie sądowe nie może się toczyć.

 

Jak musi być forma pozwu?

 

Pozew rozwodowy zawsze musi przybrać formę pisemną, natomiast nie jest konieczne wskazywanie w nim podstawy prawnej przyszłego rozstrzygnięcia Sądu.

 

Jeżeli pozew będzie zawierał braki formalne, wówczas nie będzie ono mogło otrzymać prawidłowego biegu. W takiej sytuacji Przewodniczący wydziału wzywa do ich poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym od daty otrzymania wezwania, pod rygorem jego zwrócenia.

 

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu nastąpią skutki takie jak już opisane w odniesieniu do opłaty sądowej, a więc zwrot pozwu ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami prawnymi.

 

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

 

Sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego obszarze działania małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich ma tam jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli i tej podstawy nie ma, pozew należy wnieść do Sądu miejsca zamieszkania powoda.

 

W jaki sposób złożyć pozew rozwodowy?

 

Pozew rozwodowy możesz złożyć: 

 • bezpośrednio w biurze podawczym znajdującym się w siedzibie Sądu,

 • drogą pocztową, najlepiej w postaci listu poleconego.

 

Jaka jest wysokość opłaty sądowej od pozwu rozwodowego?

 

Od pozwu o rozwód konieczne jest uiszczenie stałej opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

 

Można ją uiścić poprzez:

 • wpłatę gotówkową w kasie znajdującej się w siedzibie Sądu,

 • wpłatę gotówkową w dowolnych placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, a więc w Urzędach Pocztowych, Agencjach, Filiach, Punktach Poczty Polskiej. Tego rodzaju transakcja jest zwolniona od ponoszenia opłat prowizyjnych z tytułu dokonania płatności,

 • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,

 • przelewem na rachunek bankowy sądu,

 • w formie e - znaków opłaty sądowej, które bądź nakleja się na pozew, bądź też drukuje na kartce papieru i do niego dołącza.

 

W przypadku gdy opłata sądowa od pozwu o rozwód zostanie uiszczona w kasie sądu lub w formie przelewu, do pozwu należy załączyć stosowane pokwitowanie lub potwierdzenie jego dokonania.

 

Jakie są skutki nieuiszczenia opłaty sądowej od pozwu o rozwód.

 

Jeżeli opłata sądowa od pozwu o rozwód nie zostanie uiszczona, przewodniczący wydziału wzywa do jej uiszczenia w terminie tygodniowym od daty otrzymania wezwania, pod rygorem jego zwrócenia.

 

Po bezskutecznym upływie powyższego terminu nastąpi zwrot pozwu. Oznacza to, że nie wywoła on żadnych skutków prawnych, jakie wiążą się z jego wniesieniem do Sądu.

 

Jakie dokumenty dołączyć do pozwu o rozwód?

 

Do pozwu oraz jego odpisu należy dołączyć konieczne załączniki.  Należą do nich przede wszystkim:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa. Najlepiej aby był on jak najbardziej aktualny, a więc nie starszy niż trzy miesiące,

 • jeżeli w małżeństwie występują małoletnie dzieci - skrócone odpisy ich aktów urodzenia, przy czym i w tym zakresie obowiązuje zasada, jak powyżej,

 • dowód uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód,

 • oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, w razie złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,

 • w przypadku zgłoszenia żądania zasądzenia świadczeń alimentacyjnych - zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,

 • inne dowody uzasadniające okoliczności powołane w sprawie,

 • porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W znacznym stopniu przyspieszy to sprawę rozwodową.

 

Musisz pamiętać, że załączniki do oryginału pozwu dołącza się w oryginale, podczas gdy do jego odpisu dodajemy jedynie ich kserokopie.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski