608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Przedsiębiorca w postępowaniu konsumenckim

Wbrew pozorom przedsiębiorca, również może brać udział w postępowaniu upadłości konsumenckiej. Musi jednak spełnić warunki wskazane prze przepisy ustawy Prawo upadłościowe.

 

Kto to jest przedsiębiorca?

 

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym, przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Przedsiębiorca może ogłosić swoją upadłość:

 • w trybie zwykłym, jednak na warunkach analogicznych, jak w przypadku upadłości konsumenckiej,

 • w trybie zwykłym, a następnie jako były przedsiębiorca w ramach upadłości konsumenckiej,

 • jako były przedsiębiorca w ramach upadłości konsumenckiej.

 

Upadłość przedsiębiorcy w trybie zwykłym

 

Przedsiębiorca może przeprowadzić swoją upadłość co prawda w trybie zwykłym, ale na warunkach bardzo zbliżonych do upadłości konsumenckiej. Możliwość taką daje art. 369 i nast. ustawy Prawo upadłościowe.

 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa. Jest on do tego zobowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

 

Jej przesłanki są nieco inne niż w przypadku upadłości konsumenckiej, przedsiębiorca bowiem oprócz pozostawania w stanie niewypłacalności, musi poza tym dysponować majątkiem pozwalającym na pokrycie kosztów postępowania i należności wierzycieli. W przeciwnym razie jego wniosek zostanie oddalony przez Sąd upadłościowy.

 

Po ogłoszeniu upadłości, następują wobec przedsiębiorcy kolejne etapy postępowania upadłościowego, w wyniku których następuje likwidacja majątku upadłego przedsiębiorstwa przez syndyka i zaspokojenie ze środków pochodzących z jego sprzedaży należności wierzycieli.

 

Sąd po wykonaniu ostatecznego planu podziału stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego.

 

Zgodnie z art. 369 ustawy Prawo upadłościowe - przedsiębiorca może w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego - złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.

 

Jeżeli Sąd upadłościowy go uwzględni, wówczas w postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły:

 • jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, a niewykonane w toku postępowania upadłościowego na podstawie planów podziału,

 • jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

 

Po wykonaniu przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niezaspokojonych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

 

Wobec powyższego, trzeba stwierdzić, że zasady przeprowadzenia upadłości przedsiębiorcy są bardzo zbliżone do tych, jakie oferuje upadłość konsumencka.

 

Trzeba jednak pamiętać, że warunkiem oddłużenia przedsiębiorcy jest:

 • brak przyczynienia się przez niego do powstania lub istotnego zwiększenia niewypłacalności w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, na przykład poprzez zaciąganie kolejnych pożyczek lub kredytów,

 • nie dopuszczenie się nierzetelności w toku postępowania upadłościowego,

 • nie wystąpienie przesłanek stanowiących podstawę do orzeczenia w stosunku do niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

 • nie prowadzenie w stosunku do niego w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości postępowania upadłościowego, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań,

 • niedopuszczenie się czynności, w wyniku których doszło do pokrzywdzenia wierzycieli.

 

Upadłość przedsiębiorcy w trybie zwykłym, a następnie w ramach upadłości konsumenckiej

 

W praktyce często dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorca występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, a następnie Sąd upadłościowy postanawia o jego oddaleniu z tego powodu, iż:

 • majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów,

 • majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

W takiej sytuacji przedsiębiorcy pozostaje tylko jedno wyjście – jak najszybciej zaprzestać prowadzenia działalności gospodarczej. Konieczne jest do tego wykreślenie przez niego swojej działalności z odpowiedniego rejestru. Jest nim Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Musisz wiedzieć, że tego warunku nie spełnia jedynie zawieszenie prowadzonej działalności, ani też faktyczne zaprzestanie jej wykonywania.

 

W taki sposób przedsiębiorca uzyska status konsumenta i będzie mógł dokonać ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Podkreślić trzeba, iż w jej ramach istnieje możliwość umorzenia zobowiązań, które powstały w związku z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą i to nie tylko prywatnych, ale także publicznoprawnych, na przykład z tytułu zaległych podatków.  

 

Podkreślić trzeba, że decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie do końca może zależeć od przedsiębiorcy. Z wnioskiem takim bowiem może wystąpić jego wierzyciel. Przepisy ustawy prawo upadłościowe stanowią, że wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej:

 • która była przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,

 • która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła ona obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.

 

Ogłoszenie upadłości byłego przedsiębiorcy nie oznacza jednak, że jego zobowiązania wobec wierzycieli zostaną umorzone.

 

Przeszkodą do takiego skutku upadłości byłego przedsiębiorcy może być sposób w jaki prowadził swoją działalność gospodarczą. Sąd bowiem w toku postępowania upadłościowego będzie badał, czy dołożył on należytej staranności w tym zakresie, oraz czy nie doprowadził do swojej niewypłacalności w sposób celowy.

 

Szeroko pisałem o tym w artykule: „Upadłość byłego przedsiębiorcy” 

 

Upadłość byłego przedsiębiorcy w ramach upadłości konsumenckiej

 

Oczywiście przedsiębiorca może także w ogóle zrezygnować ze składania wniosku o ogłoszenie upadłości w trybie zwykłym, a od razu po prostu zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, a następnie wystąpić o upadłość konsumencką.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski