608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości

Wniosek o ogłoszenie upadłości musi spełniać szereg wymogów formalno-prawnych zawartych w ustawie Prawo upadłościowe. Zależy od tego jego skuteczność. Jego rola jest bardzo ważna, gdyż inicjuje on wszczęcie postępowania upadłościowego.

 

Jakie są wymogi formalne wniosku o upadłość?

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma charakter pisma procesowego, którego konieczne elementy są precyzyjnie wskazane w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. 

 

Co powinien zawierać wniosek o upadłość?

 

Zgodnie przedmiotowym aktem prawnym, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 • imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację. Rozumie się przez to w szczególności numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, albo numer w zagranicznym rejestrze, albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej,
 • firmę, pod którą działa dłużnik, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, oraz numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym reprezentantów, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające ich jednoznaczną identyfikację, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska albo nazwę, numery PESEL albo numery w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
 • NIP, jeżeli dłużnik ma taki numer,
 • wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny. Danych tych nie wskazuje się, jeżeli wniosek zgłosił wierzyciel dłużnika,
 • informację, czy dłużnik jest spółką publiczną.

 

Jakie załączniki powinien zawierać wniosek o upadłość?

 

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza dłużnik, wówczas powinien on do wniosku dołączyć:

 • aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,

 • bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku,

 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,

 • listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,

 • oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

 • spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty,

 • wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi,

 • informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczyste lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika,

 • informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni,

 • informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

- zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub

- sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

 

Jeżeli dłużnik nie może dołączyć do wniosku wymienionych powyżej dokumentów, powinien podać przyczyny ich niedołączenia oraz je uprawdopodobnić.

 

Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik jest obowiązany złożyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Jeżeli nie jest one zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę, która została przez to wyrządzona.

 

Jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości zgłasza wierzyciel, powinien on w nim uprawdopodobnić swoją wierzytelność.

 

Musisz wiedzieć, że wnioskodawca zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dowód jej uiszczenia załącza się  do wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku braku uiszczenia zaliczki przewodniczący wzywa do jej uiszczenia w terminie tygodnia pod rygorem zwrotu wniosku.

 

Ponadto wniosek o ogłoszenie upadłości podlega opłacie stałej w wysokości 1.000 zł. Również dowód jej zapłaty powinien zostać dołączony do wniosku o upadłość.

 

Jakie są wymogi formalne wniosku o upadłość konsumencką?

 

Procedura upadłości konsumenckiej charakteryzuje się znaczącą odrębnością w stosunku do upadłości prowadzonej w trybie zwykłym. Dotyczy to również wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. O wymogach formalnych wniosku o upadłość konsumencką pisałem szczegółowo w artykule pt. „Jak sporządzić i zgłosić wniosek o upadłość?”.

 

Wnioski - tylko w drodze elektronicznej!

 

Fundamentalne zmiany w zakresie sposobu składania wniosków o upadłość wprowadziła ustawa z 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1909). Weszła ona w życie 1 grudnia 2021 r., wprowadzając do procedur postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego zasadę składania pism i dokumentów wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Zaznaczyć trzeba, że ustawa Prawo upadłościowe, wyraźnie wskazuje, że ilekroć jest w niej mowa o „Rejestrze”, należy przez to rozumieć Krajowy Rejestr Zadłużonych.

 

Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawniane są w nim informacje o podmiotach, których wspólną cechą jest niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością albo inne problemy z wypłacalnością, które wyrażają się w tym, że egzekucja prowadzona przeciwko nim okazała się bezskuteczna. W rejestrze dokonywane są też obwieszczenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tym w przypadkach wskazanych w prawie upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym.

 

Zgodnie z przepisami  prawa upadłościowego wszelkie pisma procesowe i dokumenty w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jest to Portal Rejestrów Sądowych. Oznacza to, że niedochowanie tego obowiązku wiąże  się z brakiem skutków prawnych, jakie ustawa przewiduje w związku z wniesieniem pisma czy dokumentu do Sądu. Jedynym wyjątkiem są pisma procesowe i dokumenty zawierające informacje niejawne oraz oferty składane w toku przetargu czy aukcji.

 

Kontrowersja pojawia się w odniesieniu do wniosków oraz pism składanych w ramach upadłości konsumenckiej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 491 (2) ust. ust. 3 zd. 2 prawa upadłościowego do wniosku o ogłoszenie upadłości i innych pism procesowych oraz dokumentów składanych przez dłużnika będącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepis art. 216aa p tego aktu prawnego, który stanowi, że wniosek składa się na formularzu. Literalne brzmienie tej regulacji oznacza, że dokumenty w postępowaniu o upadłość konsumencką można jednak wnosić z pominięciem systemu teleinformatycznego. Tak więc można to czynić za pośrednictwem sekretariatu Sądu czy też drogą pocztową. Według więc tego przepisu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być zatem sporządzony przez dłużnika w tradycyjnej formie papierowej (na formularzu). Cała ta niejasność prawna budzi szereg kontrowersji i niejasności.

 

Podkreślić trzeba, że część Sądów wskazało, że nie będzie przyjmować wniosków o upadłość konsumencką składanych z pominięciem Portalu Rejestrów Sądowych. Tego samego zdania jest szereg praktyków. Wszystko to rozstrzygnie się za jakiś czas, na podstawie zapadłych orzeczeń sądowych.

 

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski