608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

14 czerwca 2022

Podział majątku po rozwodzie

Orzeczenie przez Sąd rozwodu otwiera drogę do dokonania przez dotychczasowych współmałżonków podziału majątku wspólnego. Czynność ta wymaga zachowania pewnych zasad, wskazanych prze obowiązujące przepisy prawa. 

 

Co to jest majątek wspólny?

 

O tym, co obejmuje małżeński majątek wspólny pisałem w artykule pt. „Charakterystyka wspólności ustawowej”

 

Ustanie małżeństwa a majątek wspólny

 

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego wskutek orzeczenia przez Sąd rozwodu, przestaje istnieć małżeńska wspólność majątkowa. Skutkiem tego jest możliwość żądania przez każdego z małżonków, aby został przeprowadzony podziału majątku wspólnego.

 

Musisz wiedzieć, że można tego dokonać w każdym czasie, gdyż roszczenie o zniesienie wspólności majątkowej, nie ulega przedawnieniu. Uprawnienia takiego nie można też się zrzec, ponieważ ma ono charakter niezbywalny.

 

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany najpóźniej  przy okazji działu spadku, czyli po śmierci jednego z dotychczasowych współmałżonków.

 

Jakie są  możliwości podziału majątku wspólnego?

 

Podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić w dwojaki sposób:

•          w drodze umowy,

•          w drodze postępowania sądowego.

 

W każdym z tych trybów, podział ten może nastąpić przez:

•          podział rzeczy wspólnej ( podział w naturze ),

•          przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli wraz z jednoczesnym ustanowieniem obowiązku odpowiedniej spłaty na rzecz drugiego małżonka,

•          licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

 

Zaznaczyć trzeba, że dopuszczalne jest także kumulowanie wszystkich tych sposobów.

 

Musisz pamiętać że pierwszeństwo ma podział w naturze. Pozostałe sposoby przeprowadzane są w dalszej kolejności. Jeżeli podział w naturze nie wchodzi w grę, wówczas stosuje się przyznanie rzeczy na własność jednego z małżonków. W ostateczności ma miejsce sprzedaż licytacyjna.

 

Umowny podział majątku wspólnego małżonków

 

Aby doszło do zawarcia umowy o podział majątku wspólnego dotychczasowi współmałżonkowie muszą pozostawać w pełnej zgodzie co do jego sposobu i zasad. 

 

Kontrakt tego rodzaju musi zostać nawiązany na piśmie oraz określać przedmioty podlegające podziałowi oraz sposób jego przeprowadzenia. W przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość, wówczas konieczne jest nadanie takiej umowie formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. Warunku tego należy dochować, gdy umowa dotyczy prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa, do przeniesienia którego wymagana jest tego rodzaju forma szczególna.

 

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

 

W przypadku, gdy dotychczasowi współmałżonkowie pozostają w konflikcie co do sposobu podziału majątku wspólnego, wówczas mogą poddać sprawę w tym przedmiocie pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu.

 

Aby doszło do wszczęcia postępowania co do takiego podziału, niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Może go uczynić każdy z małżonków. W sprawach tego rodzaju właściwy jest Sąd rejonowy, właściwy ze względu na miejsce położenia majątku.

 

Wniosek, musi zawierać pewne konieczne elementy. Przede wszystkim trzeba w nim bardzo szczegółowo wskazać składniki, które wchodzą do majątku wspólnego i które mają podlegać podziałowi. Na ogół przyjmuje to formę spisu rzeczy ruchomych. W razie, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, niezbędne jest wskazanie jej dokładnego położenia, powierzchni, a także przeznaczenia.

 

Wnioskodawca powinien także przedstawić swoją propozycję co do sposobu podziału majątku wspólnego, w tym wskazać, które ze składników majątkowych chce otrzymać.

 

Wszystkie żądania objęte złożonym w sądzie wnioskiem o podział majątku wspólnego, powinny zostać określone w sposób jak najbardziej precyzyjny. Ich niezgłoszenie w toku sprawy o podział majątku w celu kompleksowego załatwienia wszelkich kwestii spornych między byłymi małżonkami zagrożone jest prekluzją, powodującą utratę prawa strony do ich dochodzenia w odrębnym procesie.

 

Wniosek musi także zawierać określenie wartości przedmiotu sprawy. Stanowi ją wartość wszystkich mających podlegać podziałowi składników majątku wspólnego.

 

Jakie są ogólne zasady postępowania o podział majątku wspólnego małżonków?

 

O ogólnych zasadach proceduralnych obowiązujących w zakresie sądowego podziału majątku wspólnego pisałem w artykule „Małżeńskie sprawy majątkowe”

 

W tym miejscu wspomnę tylko, że Sąd rozpoznający sprawę o podział majątku zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej kolejności metod podziału majątku wspólnego małżonków.

 

W związku z tym, jeżeli możliwe jest dokonanie fizycznego podziału majątku wspólnego byłych małżonków w taki sposób, aby każdy z nich otrzymał ściśle określone ruchomości i inne składniki majątkowe, w tym wyodrębnią część rzeczy nieruchomej, to sposób ten ma pierwszeństwo przed pozostałymi.

 

Dopiero, gdy podziału w naturze nie można przeprowadzić, stosuje się pozostałe metody.  Musisz wiedzieć, że Sąd w trakcie postępowania ocenia stan składników majątkowych z chwili zniesienia wspólności małżeńskiej. Liczy się więc data orzeczenia rozwodu lub ustanowienia rozdzielności majątkowej. Wartość poszczególnych przedmiotów majątkowych przyjmuje się natomiast z chwili orzekania.

 

Jakie są koszty sądowego podział majątku wspólnego małżonków

 

Sądowy podział majątku wspólnego wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty sądowej. Ma ona charakter stały i wynosi 1.000 zł. Jeżeli jednak małżonkowie osiągnęli porozumienie co do jego sposobu, koszty są o wiele niższe i wynoszą jedynie 300 zł.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski