608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

14 czerwca 2022

Małżeńskie sprawy majątkowe

Sprawy majątkowe dotyczą w zasadzie każdego aspektu pożycia małżeńskiego. Spotykamy się z nimi zarówno przy podejmowaniu decyzji o dużym ciężarze gatunkowym, na przykład co do ustroju majątkowego, jaki będzie panował pomiędzy nami w małżeństwie, jak i w trakcie wykonywania drobnych, codziennych czynności, takich jak robienie zakupów. Życie bowiem nierozerwalnie przeplata się ze sprawami finansowymi.  

 

Co to są małżeńskie sprawy majątkowe?

 

Małżeńskie sprawy majątkowe obejmują swoim przedmiotem wszelkie kwestie związane z ustrojem majątkowym pomiędzy małżonkami oraz dotyczące podziału majątku wspólnego. Stanowią one wyodrębnioną część Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Również procedura regulująca normy postępowania w sprawach tego rodzaju unormowana jest w odrębnym rozdziale Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Małżeńskie ustroje majątkowe

 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia trzy podstawowe ustroje wspólności majątkowej, jakie mogą istnieć pomiędzy małżonkami:

 • ustawowy,

 • przymusowy,

 • umowny

 

Ten ostatni może z kolei przybrać postać:

 • rozszerzonej wspólności ustawowej,

 • ograniczonej wspólności ustawowej,

 • pełnej rozdzielności majątkowej,

 • rozdzielność majątkowej z wyrównaniem dorobków.

 

Musisz wiedzieć, że umowa wprowadzająca inny niż ustawowy ustrój majątkowy może być zawarta jeszcze przed ślubem. Sam ustawowy oraz umowny ustrój majątkowy można w każdej chwili w czasie trwania małżeństwa zmienić albo znieść.

 

Zaznaczyć trzeba, że gdy strony postanowią rozwiązać umowny ustrój majątkowy, to z mocy samego prawa powstaje między nimi ustrój ustawowy, chyba że postanowiły one inaczej. Jest zasadą przy tym, że można powoływać się względem innych osób na umowny ustrój majątkowy tylko wtedy, gdy jego zawarcie oraz jego rodzaj był tym osobom wiadomy.

 

Zasady rządzące małżeńskimi ustrojami majątkowymi przedstawiłem wyczerpująco w artykułach pt. „Charakterystyka wspólności ustawowej”, „Małżeńska wspólność umowna”„Rozdzielność majątkowa”„Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku”

 

Rodzaje majątków małżeńskich

 

Małżeńskie sprawy majątkowe dotyczą majątków, jakie istnieją w związku małżeńskim. Co do zasady istnieją ich dwa rodzaje:

 • majątek osobisty każdego z małżonków,

 • majątek wspólny.

 

Majątek osobisty to majątek należący do wyłącznie jednego małżonka. Sprawuje on samodzielny zarząd jego poszczególnymi składnikami.

 

W skład majątku wspólnego wchodzą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej przez oboje małżonków bądź tylko przez jednego z nich, i nie zaliczające się do majątku osobistego. Przedmioty majątkowe nabyte w taki sposób stają się współwłasnością obojga małżonków.

 

Przedmioty majątkowe obejmują nie tylko rzeczy oznaczone co do gatunku oraz co do tożsamości, ale także wszelkie prawa majątkowe takie jak własność i inne prawa rzeczowe, a także wierzytelności.

 

Zarząd majątkiem wspólnym wykonują obydwoje małżonkowie razem, przy czym stanowi to zarówno ich prawo, jak i obowiązek.

 

Podział majątku wspólnego

 

Najczęstszymi małżeńskimi sprawami majątkowymi są te, które dotyczą podziału majątku wspólnego.

 

Podział majątku może zostać przeprowadzony w drodze :

 • umowy pomiędzy współmałżonkami,

 • orzeczenia sądowego.

 

Można tego dokonać w podczas trwania małżeństwa, bez rozwodu lub też jeszcze przed wniesieniem pozwu rozwodowego, w trakcie postępowania rozwodowego oraz po rozwodzie.

 

Szczegóły dotyczące podziału majątku wspólnego zawarłem w artykułach pt. „Rozwód a majątek małżeński” oraz „Podział majątku po rozwodzie”

 

Postępowanie w małżeńskich sprawach majątkowych

 

Jak wcześniej wspomniałem, procedura regulująca normy postępowania w małżeńskich sprawach majątkowych zawarta jest w odrębnym rozdziale Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Przepisy te regulują:

 • właściwość Sądu w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

 • postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

 

Zgodnie z przedmiotowymi normami - w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków - sąd spadku.

 

Zaznaczyć należy, że jeżeli podział majątku przeprowadzany jest w trakcie postępowania rozwodowego, wówczas dokonuje go Sąd, który orzeka również w sprawie rozwodowej. 

 

Ustawodawca wskazał również, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami Sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

 

W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym Sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.

 

Z kolei do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach o podział majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Klonowski & Marek sp.k.

rozwody, podziały majątku i sprawy rodzinne

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski