608 500 100

Infolinia:

telefon:

telefon:

SMS24:

od 2001 dla Was

bo każdy ma prawo do najlepszej obrony swych praw

Powrót do strony głównej

Powrót do artykułów

13 sierpnia 2022

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd i co dalej?

W pewnych sytuacjach, w szczególności, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości dotknięty jest brakami formalno – prawnymi, Sąd może zarządzić jego zwrot. Czy w takim przypadku istnieje możliwość przeprowadzenia konwalidacji wniosku? Czy decyzja Sądu ma charakter ostateczny?

 

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ściśle sformalizowany i ma postać urzędowego formularza. Musi on zawierać szereg elementów oraz załączników. Szeroko pisałem o tym w artykułach: „Jak sporządzić i zgłosić wniosek o upadłość?” oraz „Wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości”

 

Wady wniosku

 

W związku z powyższym, częste są przypadki błędnego wypełnienia wniosku bądź nie dołączenia do niego wszystkich wymaganych dokumentów. Wnioskodawcy również nierzadko zapominają o uiszczeniu odpowiedniej opłaty sądowej bądź nie dołączają do wnioski dowodu jej zapłaty.

 

Wprawdzie ustawa Prawo upadłościowe nie wskazuje wprost w jaki sposób powinien zareagować Sąd upadłościowy w takim przypadku, jednak zawiera przepis, który odsyła do rozwiązania unormowanego w Kodeksie postępowania cywilnego.

 

Zgodnie bowiem z art. 35 ustawy Prawo upadłościowe do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy m.in. części pierwszej księgi pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem art. 130 (1a) oraz art. 130 (2).

 

Również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 5 lutego 2004 r. (sygn. akt III CZP 111/03) wyraźnie stwierdził, że „rozpoznawczy charakter postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jako sui generis postępowania cywilnego, sprawia, że w sprawach nieuregulowanych przepis art. 35 p.u.n. nakazuje stosować odpowiednio do tego postępowania przepisy księgi pierwszej części pierwszej kodeksu postępowania cywilnego, tj. przepisy o procesie”.

 

Wezwanie do usunięcia braków wniosku

 

 W myśl art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego - jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od nie uiszczono od niego należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma do jego:

  • poprawienia,

  • uzupełnienia,

  • lub opłacenia go w odpowiedni sposób,

  • Termin na wykonanie przedmiotowego wezwania wynosi siedem dni.

 

Musisz wiedzieć, że jedynie mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne jego oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym. W takim więc wypadku, Sąd nie wzywa strony do usunięcia braków, ale przekazuje pismo do rozpoznania.

 

Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc. Jednak w sytuacji, gdy doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, wyznaczony termin nie może być krótszy niż trzy miesiące.

 

Z kolei jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, a tak jest w przypadku upadłości konsumenckiej, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym, przesyłając złożone pismo. Wezwanie powinno wskazywać wszystkie braki pisma oraz zawierać odpowiednie pouczenie.

 

Zwrot wniosku

 

Jeżeli wyznaczony przez przewodniczącego termin upłynął bezskutecznie, wówczas Sąd zarządza zwrot pisma stronie. Jeśli więc dłużnik, będący wnioskodawcą nie zastosował się do wezwania Sądu, nastąpi zwrot wniesionego przez niego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Pismo, które zostało zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie przepisy prawa wiążą z jego wniesieniem do Sądu. Tym samym, sytuacja prawna będzie taka, jakby wnioskodawca w ogóle nie wniósł wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 

Jeżeli z kolei pismo zostało poprawione lub uzupełnione w terminie, wywołuje ono skutki dopiero od chwili jego wniesienia.

 

Zgodnie z przepisami kpc, zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi, a więc w przypadku upadłości – wnioskodawcy.

 

Podkreślić trzeba, że jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a tak jest w przypadku spraw upadłościowych, pismo wnosi się wraz z opłatą, która w przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30,00 zł. Pismo wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism.

 

W przypadku wniesienia pisma bez opłaty, przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.

 

Zasad tych nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie należnej opłaty sądowej, a także w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez Sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

 

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości w trybie zwykłym

 

W przypadku wniosku o ogłoszenie upadłości w trybie zwykłym, do którego oczywiście w pełni stosuje się zasady opisane powyżej, przepisy ustawy Prawo upadłościowe przewidują jeszcze dwie sytuacje, w których może nastąpić jego zwrot, a mianowicie:

  • jeżeli na skutek braku lub wskazania nieprawidłowego adresu dłużnika lub niewykonania innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu,

  • w przypadku nie wykonania prze wnioskodawcę obowiązku złożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Dodać trzeba, że w takiej sytuacji, zwrot wniosku następuje bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia.

 

Zwrot wniosku o ogłoszenie upadłości i co dalej?

 

W przypadku, gdy wniosek o ogłoszenie upadłości został zwrócony, z punktu widzenia prawnego możliwe są dwa rozwiązania:

  • złożenie zażalenia,

  • wniesienie nowego wniosku.

 

Zażalenie

 

Jeżeli wnioskodawca, który otrzymał zarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości, nie zgadza się z ustaleniami przewodniczącego co do jego braków i ma do tego realne i uzasadnione podstawy, może rozważyć jego zaskarżenie poprzez złożenie środka odwoławczego w postaci zażalenia.

 

Wprawdzie żaden przepis ustawy Prawo upadłościowe wprost nie przewiduje takiej możliwości, ale uprawnienie tego rodzaju można wywieść z przywoływanego już art. 35 tego aktu prawnego, który odsyła do norm Kpc. Zgodnie z art. 394 § 1 pkt 2 tego Kodeksu, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje m.in. na zarządzenie przewodniczącego, którego przedmiotem jest zwrot pozwu. Ponieważ w postępowaniu upadłościowym odpowiednikiem pozwu jest wniosek o ogłoszenie upadłości, przyjąć trzeba, że zarządzenie o jego zwrocie jest zaskarżalne w drodze zażalenia.

 

Należy je wnieść do Sądu drugiej instancji za pośrednictwem Sądu pierwszej instancji, a więc tego, do którego składany był wniosek o ogłoszenie upadłości. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia doręczenia zarządzenia.

 

Nowy wniosek

 

Jeśli dłużnik, który otrzymał zarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości nie ma argumentów na tyle silnych, aby złożone zażalenie zostało uwzględnione przez Sąd drugiej instancji, wówczas pozostaje mu tylko złożenie nowego wniosku. Oczywiście będzie on wywoływał skutki prawne dopiero od dnia jego wniesienia.  

 

 

Radosław Klonowski

wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Adwokatów i Radców Prawnych Klonowski & Marek sp.k.

upadłość konsumencka, układ konsumencki, upadłość przedsiębiorcy, sprawy restrukturyzacyjne i upadłościowe

 

Kancelaria prawna Klonowski

tel. +48 22 300 89 89

kom. +48 794 470 000

kom. +48 882 200 100

SMS24: +48 608 500 100

 

Odwiedź nas w mediach społecznościowych

Polityka prywatności | RODO

Copyright © 2020 - Kancelaria Klonowski